GKS004


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilim ve Araştırma Etiği GKS004 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Eğitim fakültesi mezunlarının bilimsel araştırma sürecini yürütebilme kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir. Bilim ve araştırma etiği dersinin amacı, bilimsel bilgiyi ayırt edebilecek, araştırma sürecinin her aşamasında etik ilkelere uygun mezunlar yetiştirmeye katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenci, 1.bilimsel araştırma, etik ve etik teorilerini kavrar. 2. araştırma ve yayın etiği ile araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlallerini kavrar. 3. yazarlık ve telifle ilgili etik sorunları bilir. 4. araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurulları bilir. 5.etik ihlallerin tespitinde izlenecek yolları bilir. 6.sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ile bunları önlemeye yönelik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilim, bilimin doğası, bilimsel bilginin tanıtımı ve bilimsel araştırma
2. Hafta Etik kavramı ve teorileri, etik türleri
3. Hafta Etik ve bilim etiği
4. Hafta Araştırma ve yayın etiği
5. Hafta Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve nedenleri
6. Hafta Yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar
7. Hafta Taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Araştırma ve yayın etiğiyle ilgili Yasal Mevzuat ve kurullar
10. Hafta Etik ihlalinin belirlenmesinde izlenecek yollar
11. Hafta Etik ihlalinin belirlenmesinde izlenecek yollar
12. Hafta Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye yönelik önlemler
13. Hafta Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye yönelik önlemler
14. Hafta Dersin Genel Değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aydın, İ. Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

1

1

1

1

 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.