RPAS013


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk İstismarı ve İhmali RPAS013 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 90 118 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çocuk haklarının öğrenilmesi ve çocuk ihmal ve istismarı olgusunun bu perspektiften ele alınarak tanınması, önlenmesi.
Dersin İçeriği Çocukluk kavramının gelişimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin incelenmesi, istismar ve ihmalin çeşitli yönlerden incelenerek, tanınması ve önlenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Çocuk Hakları, çocuk istismar ve ihmali alanlarıyla ilgili elde edeceği kazanımlar: 1. Çocukluk kavramının tarihsel gelişimini açıklar. 2. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ait maddeleri genel hatları ile söyler. 3. Çocuk hakları konusunda uygulamalardaki olumlu ve olumsuz durumları tanımlar. 4. Çocuk istismarına dair tanım, öncül ve sebepleri açıklar. 5. Çocuk istismarını önleyici tedbileri açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluk nedir? Çocukluğun tarihçesi.
2. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
3. Hafta Çocuk istismarı ve ihmaline kuramsal bakış
4. Hafta İstismar nedir?
5. Hafta İstismarı nasıl tanırız? Etkileri nelerdir?
6. Hafta Ihmal nedir?
7. Hafta Ihmali nasıl tanırız? Etkileri nelerdir?
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta İstismar ve ihmal haberlerinin analizi
11. Hafta Mağdur çocukla ilk görüşme
12. Hafta Mağdur çocuğa psikososyal müdahale
13. Hafta Çocuk istismarı ve çocuk ihmalinde hukuki süreçler
14. Hafta Genel değerlendirme (Makale inceleme çalışması)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldırım Doğru, S., Durmuşoğlu Saltalı, N., Budak, O., Konuk Er, R. (2014). Çocuk Hakları ve Koruma. Eğiten Kitap. UNİCEF. (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Sanay, B. (2018). Kardeşini doğurmak. İstanbul: Doğan Egmont Yay. ve Yap. Perry, B. Szalavitz, M. (2017). Köpek gibi büyütülmüş çocuk. (Çev: B.S. Haktanır). İstanbul: Koridor Yay. Onur, B. (1994). Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu Kitabı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

3

1

2

1

3

1

1

1

1

2

1

ÖÇ3

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

1

1

1

3

1

ÖÇ4

1

4

2

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

5

1

ÖÇ5

1

4

2

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

5

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.