MBZ100


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Bilimine Giriş MBZ100 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 85 127 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, eğitim bilimlerinin kavramsal temellerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak daha sonra öğrenilecek eğitim konuları için bir altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler aktarılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklar. 2. Eğimin psikolojik temellerini açıklar. 3. Eğitimin ekonomik ve hukusal temellerini açıklar. 4. Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin gelişimini yorumlar. 5. Eğitim alanındaki yeni yönelimleri değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Eğitim ile ilgili temel kavramlar
3. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Öğrenme Kuramları
4. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Öğrenme Kuramları
5. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Gelişim ve Gelişim Dönemleri
6. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Gelişim ve Gelişim Dönemleri
7. Hafta Arasınav odaklı Özet
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Eğitim ve sosyoloji ilişkisi - Eğitimde Fırsat ve İmkan Eşitliği
10. Hafta Eğitimin hukuksal temelleri – Eğitimin amaç ve işlevleri
11. Hafta Eğitimin tarihsel temelleri
12. Hafta Öğretmen yetiştirme
13. Hafta Türk milli eğitim sistemi
14. Hafta Final sınavı odaklı Özet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Toprakçı, E. (2016) Eğitbilim Pedandragoji, Ütopya Eğitim Dizisi, Ankara Erdoğan, İ., MeteY.A., Serin H. (2018) Çağdaş Eğitim Bilimleri, Murat Yayınları, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.