RPDZ311


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilik Kuramları RPDZ311 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 90 132 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ,normal ve normal dışı davranışların , kişiliğin ve uyumun farklı kuramlar tarafından nasıl tanımlandığını ortaya koyarak öğrencilerin bu konudaki bakış açılarını derinleştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Normal ve normaldışı kavramları , kişiliğin gelişimi ve farklı kuramlar tarafından ele alınışı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Normal ve normaldışı kavramlarını açıklayabilmek 2. Kişiliği tanımlayabilmek 3. Farklı kuramların uyum kavramını nasıl açıkladığını bilmek 4. Farklı kuramlara göre kişiliğin gelişimini açıklayabilmek 5. Farklı kuramlara göre kişiliğin gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörleri açıklayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma – Konuya giriş
2. Hafta Kişiliğin tanımı – Psikanalitik yaklaşım -Freud
3. Hafta Yeni- Freud’cular: Alfred Adler , Carl Jung
4. Hafta Erik Erikson , Karen Horney
5. Hafta Davranışçı Kuramlar: Davranışsal / Sosyal Öğrenme Yaklaşımı : John Watson ; B.F.Skinner
6. Hafta Albert Bandura
7. Hafta ARA SINAVI
8. Hafta Ayırıcı- Özellik Yaklaşımı: Gordon Allport , Raymond Cattell , Henry Murray
9. Hafta Biyolojik Yaklaşım : Hans Eysenk
10. Hafta Bilişsel Yaklaşım: George Kelly
11. Hafta Bilişsel Yaklaşım : Albert Ellis , Beck
12. Hafta İnsancıl Yaklaşım : Abraham Maslow
13. Hafta İnsancıl Yaklaşım : Carl Rogers
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Burger,M.J (2006) Kişilik ( İ. Deniz Erguvan Sarıoğlu Çev.) İstanbul : Kaknüs Yayınları Miller , R. A , Shelley ,S. (2007 ) A'dan Z'ye Kişiliğiniz ( Sıla Alayunt Çev. ) Okuyan us Yayınları Ashcraft, Donna ( 2009 ) Kişilik :Vaka İncelemeleri . Kişilik Kitabının Tamamlayıcı Çalışma Kitabı. ( Aslıhan Akman Çev. ) İstanbul : Kaknüs Yayınları. Kişilik Kuramları (2017) Gençtanırım –Kurt, D. ; Çetinkaya-Yıldız , Evrim (Ed) Pegem Akademi. Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

5

5

5

3

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

2

ÖÇ4

5

5

5

3

1

1

3

4

1

1

1

1

2

2

2

ÖÇ5

5

5

5

3

1

1

3

4

1

1

1

1

2

2

2

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.