MBZ240


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sınıf Yönetimi MBZ240 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tibet
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı çok tartışılan öğretmen rolünün en etkili ve anlamlı biçimde kullanıldığı öğrenme ve öğretme ortamlarının hazırlanabilmesi için gereken bilgi ve becerilerin öğretmen adaylarına kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders eğitim ve öğretim sürecinde kullanılabilecek her türlü kavram, araç ve tekniğin etkili ve anlamlı bir öğrenme süreci gerçekleştirmede en etkin biçimde kullanılarak öğretmenin rolünün vurgulandığı sınıf yönetimi alanının eğitim bilimleri alanındaki öğrencilere aktarılmasını kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şöyledir; 1. Etkili bir öğrenme ortamını hazırlayabilecek öğretim becerilerini tanımlamak 2. Öğretim araç ve tekniklerini etkin bir biçimde kullanmak 3. Öğrenenlerin motivasyon düzeyini artırarak etkin öğrenme ortamları hazırlamak. 4. Öğrenme ortamlarının etkinliğini olumsuz etkileyen davranışlar ile başaçıkabilmek. 5. Paydaşların ilgi ve beklentilerini olumlu yönde yöneterek öğrenme ortamlarının etkinliğini arttırmak. 6. Hukuki sorunlar karşısında hangi davranışları sergilemesi gerektiğini tanımlamak. 7. Kişisel ve kariyer gelişimi adına doğru kararlar verebilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğretim Becerilerinin Yönetimi
2. Hafta Uygulama (Öğretim Becerileri)
3. Hafta Kaynakların Yönetimi
4. Hafta Uygulama (Kaynak Yönetimi)
5. Hafta Öğrenci Öğrenmesinin Yönetimi
6. Hafta Ölçme ve Değerlendirmenin Yönetimi
7. Hafta Uygulama (Ölçme ve Değerlendirme)
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Öğrenci Davranışlarının Yönetimi
10. Hafta Veli İlişkileri Yönetimi
11. Hafta Stres Yönetimi
12. Hafta Zaman Yönetimi
13. Hafta Kariyer Planlama ve Mesleki Gelişim
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Finger, J. ve Bamford, B. Sınıf Yönetimi Stratejileri : Öğretmen Kılavuzu, Çeviren: Karaköse T. 2. Finger, J. ve Bamford, B. The Classroom Teacher's Book of Management Essentials
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

3

1

1

1

1

2

ÖÇ2

1

2

1

1

1

2

2

1

1

3

1

5

1

1

2

ÖÇ3

1

2

1

1

1

2

2

1

1

3

1

4

1

1

2

ÖÇ4

3

4

1

1

1

2

2

1

1

3

1

4

1

1

2

ÖÇ5

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

ÖÇ6

1

2

1

1

5

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

ÖÇ7

1

2

1

3

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek