RPDZ212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnsan İlişkileri ve İletişim RPDZ212 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, psikolojik danışman adayı öğrencilere kişilerarası ilişkiler ve iletişim konusunda gerekli olan yeterli bilgi, anlayış teknik ve uygulama becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Kişilerarası ilişkilerin tanımı, ilgili kuramsal yaklaşımlar, gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler, kişilerarası ilişkilerde etkili faktörler, cinsiyet ,cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler ,kendini açma , iletişim hata ve engelleri ,iletişim becerileri , iletişim ve çatışma, kültürlerarası farklılaşma açısından insan ilişkileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler, 1. İletişim ve insan ilişkileri konusunda gerekli bilgi sahibi olur 2. Öğrendiklerini insan ilişkilerinde kullanabilir 3. Konuya ilişkin teori ve yöntemleri açıklayabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş. İletişimin tanımı ve sınıflandırması
2. Hafta Kişilerarası iletişimle ilgili kuramsal yaklaşımlar
3. Hafta Kişilerarası iletişimle ilgili kuramsal yaklaşımlar
4. Hafta Gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler
5. Hafta Kişilerarası iletişimde etkili olan faktörler
6. Hafta Kişilerarası iletişimin başlangıcı ve gelişimi
7. Hafta Cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası iletişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İletişim becerileri
10. Hafta Kişilerarası iletişimde kendini açma
11. Hafta İletişim hataları ( iletişim engelleri-olumsuz iletişim)
12. Hafta Kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları
13. Hafta Kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları
14. Hafta Kültürlerarası farklılaşma yönünden insan ilişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dökmen , Üstün ( 2016 ) İletişim Çatışmaları ve Empati 45.Baskı. İstanbul, Sistem Yayıncılık Kaya, Alim (2019) İnsan İlişkileri ve İletişim 14. Baskı , Ankara ,Pegem Akademi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

3

5

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

4

1

1

ÖÇ2

3

5

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

5

1

1

ÖÇ3

4

5

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

3

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.