MBZ250


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstatistik 1 MBZ250 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 - - - - 75 117 3 4

Ders Sorumluları Doç. Dr. Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersi alanların araştırma sorularına uygun istatistiksel tekniği seçmesi, bilgisayar paket programında uygulaması ve çıktıları yorumlaması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve nonparametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) İstatistikle ilgili temel kavramları açıklar. 2) Verileri SPSS programına girer, kayıp verileri ve uç değerleri inceleyip verileri anlamlandırır. 3) Örneklem dağılımı ve normal dağılım kavramlarını tartışır. 4) Betimsel istatistikleri ve standart puanları hesaplayıp yorumlar. 5) Verileri uygun grafiklerle özetler. 6) Korelasyon, basit ve çoklu doğrusal regresyon hesaplamalarını yapar ve analiz sonuçlarını yorumlar. 7) Araştırmanın amacına / araştırma sorusuna uygun hipotezler kurar ve hipotezlerini test eder. 8) Parametrik olmayan testlerin hangi durumlarda kullanılacağını bilir, bunlarla ilgili hesaplamalar yapar ve analiz sonuçlarını yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İstatistikle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Verilerin SPSS programına girilmesi
3. Hafta Merkezi eğilim ölçüleri, histogram, bar, sütun ve çizgi grafikleri
4. Hafta Değişkenlik ölçüleri (standart sapma, varyans, çeyrek sapma)
5. Hafta Olasılık, standart normal dağılım ve standart puanlar
6. Hafta Korelasyon teknikleri
7. Hafta Regresyon
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta T- testi (tek örneklem)
10. Hafta T-testi (bağımlı/bağımsız örneklem testleri)
11. Hafta Varyans Analizi
12. Hafta Parametrik olmayan testler
13. Hafta Parametrik olmayan testler
14. Hafta Parametrik olmayan testler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Pegem Akademi Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

5

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

5

1

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

5

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

5

1

1

1

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

5

1

1

1

ÖÇ7

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

5

1

1

1

ÖÇ8

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

5

1

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.