RPDZ205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikoloji RPDZ205 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sosyal psikolojiye ait temel kavramlar, araştırmalar, araştırma yöntemleri konularının işlenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Sosyal davranışlara yön veren, sosyal etki, uyma, grup dinamiği, liderlik vb. konular içeriği oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Sosyal psikoloji ve bu alana dair kavramları tanımlar. 2. Sosyal psikolojinin tarihçesini Dünya geneli ve Türkiye özelinde tanımlar. 3. Sosyal psikoloji alanında kullanılan araştırma yöntemlerini açıklar. 4. Sosyal etki ve bunun sonucunda ortaya çıkan uyma davranışı türlerini tanımlar. 5. Sosyal bilginin tabii tutulduğu sosyal algı ve sosyal bilişe özgü süreçleri açıklar. 6. Tutumun nasıl oluştuğunu, hangi yöntemlerle değiştirilebileceğini açıklar. 7. Toplumsal gruplar arasında ortaya çıkan grup süreçlerini tanımlar. 8. Liderlik kavramı ve grup- lider ilişkilerini açıklar. 9. Benlik kavramını sosyal psikoloji çerçevesinde tanımlar. 10. Saldırganlığın temelleri, toplumsal alanda saldırgan davranışlar açıklar. 11. Topluluklarda ortaya çıkan problem davranışların önlenmesinde sosyal psikoloji literatüründen faydalanarak çözümler geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal psikolojiye giriş. Türkiye'de sosyal psikoloji çalışmaları
2. Hafta Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri
3. Hafta Sosyal etki ve uyma davranışı (çoğunluğun, azınlığın, otoritenin etkisi)
4. Hafta Sosyal algı ve sosyal biliş
5. Hafta Tutumlar, tutum değişimi ve propaganda
6. Hafta Sosyalleşme ve sosyal gelişim (sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler)
7. Hafta Benlik (sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Grup Yapısı ve Dinamiği
10. Hafta Grup Yapısı ve Dinamiği
11. Hafta Liderlik ve Gruplarda Karar Alma Süreçleri
12. Hafta Gruplar Arası Davranışlar
13. Hafta Saldırganlık
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2016). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay. Arkonaç, S. (2001). Sosyal Psikoloji. Alfa Yay.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

ÖÇ4

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ7

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ8

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ9

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ10

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ11

5

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.