RPDZ 104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Fizyolojik Psikoloji RPDZ 104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - - - - 75 117 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki olgu ve kavramlara etki eden fizyolojik süreçlerin tanınması.
Dersin İçeriği Genel sistem fizyolojisi, sinir sisteminin detaylı olarak incelenmesi ve çeşitli bozuklukların fizyolojik olarak ele alınması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin fizyolojik psikoloji konusunda elde edeceği kazanımlar: 1. Fizyoloji ve psikoloji bilimlerinin ilişkisini açıklar. 2. Genel sistem fizyolojisi hakkında bilgi verir. 3. Sinir sistemine ait ögeleri tanımlar. 4. Beyin ve davranış ilişkisini açıklar. 5. Bağımlılık vb. durumlardaki fizyolojik etkenleri tanımlar. 6. Beyin kaynaklı işlevsel bozukluklar hakkında bilgi verir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojik Psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri
2. Hafta Organizmanın fizyolojisi ve anatomisi
3. Hafta Sinir Sistemi- Periferik Sinir Sistemi-Motor işlevler
4. Hafta Sinir Sistemi-Merkezi Sinir Sistemi-Duyular
5. Hafta Sinir Sistemi-Merkezi Sinir Sistemi-Duygular
6. Hafta Sinir Sistemi-Merkezi Sinir Sistemi-Davranım süreçleri
7. Hafta Genel Değerlendirme
8. Hafta Beynin laterizasyonu-Serebral dominans
9. Hafta Cinsiyet ve beyin
10. Hafta Nöroplastisite-Ayna Nöronlar
11. Hafta Biyolojik Saat-Uyku
12. Hafta Bağımlılık ve Beyin
13. Hafta Beyin Kaynaklı İşlevsel Bozukluklar
14. Hafta Fizyolojik psikolojide disiplinler arası çalışmalar - Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karakaş, S. (2008). Cognitive Neuroscience. Medical & Nobel Tıp Kitap Sarayı, Ankara. Solso, R.L., Maclin, M.K., Maclin, O.H. (2007). Cognitive Psychology (Çev: Ayşe Ayçiçeği-Dinn). Kitabevi, İstanbul Mesulam,M.M. (2000). Principles of Behavioral and Cognitive Neurology.(Çeviri editörü Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (1996). Introduction of Psychology. (Çev: Yavuz Alogan). Arkadaş Yayınları, Ankara. Bradshaw, J.L.&Mattingley, J.B. (1995). Clinical Neuropsychology. Academic Press, California. Tanrıdağ, O. (1994). Behavioral Neurology on Theory and Practice. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

4

5

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

5

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

5

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

5

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

5

5

4

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.