GKS022


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Hukuku GKS022 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ulusal ve uluslararası hukukta çocuk haklarına ilişkin düzenlemeler ve çocuğun esenliğini, özgürlüğünü, sağlığını ilgilendiren konulardaki diğer düzenlemeler esas alınarak çocuğun hukuksal statüsü, çocuğun temel hak ve özgürlükleri, çocuğun istismara karşı korunması, çocuğun yasal süreçlerde katılım hakları ve korunma hakları hakkında bilgi ve bilinç düzeyini artırmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında görev yapan kişilerin çocuk haklarının korunmasındaki işlevlerini ve görevlerini açıklığa kavuşturmaktır.
Dersin İçeriği Hukukta çocuğun statüsünü, çocuk haklarını, çocuğun korunmasının farklı hukuk alanlarındaki esaslarını ve usullerini uluslararası hukuk ve ulusal hukuk düzleminde ele alarak inceler, çocuğun yüksek yararının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile çocuğun korunmasında görev alan uzmanların yükümlülüklerini ortaya koyar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Hukukta çocuk kavramını, çocuğun korunması ve çocuk hakları açısından temel kavramları benzer kavramlardan ayırt edebilir. 2. Çocuğun yüksek yararı kavramı hakkında muhakeme yürütebilir, somut bir olayda çocuğun yüksek yararının nasıl belirlenebileceği konusunda yöntemleri belirleyebilir, 3. İnsan hakları olarak çocuk haklarının kapsamını ve anlamını içselleştirebilir, 4. Çocuk istismarı ve ihmalinin hukuksal anlamı ve sonuçlarını, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin hangi mahkemelerce ve birimlerce hangi usullerle alınacağını öğrenir, 5. Sosyal çalışma görevlilerinin çocuğun korunmasına ilişkin yargısal ve idari süreçlerdeki konumunu, işlevini ve yükümlülüklerini öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Kimdir, Çocukluk Neyi İfade Eder?
2. Hafta Çocuk Hukukunun Konusu, Özellikleri ve Kaynakları
3. Hafta Çocuk Hakları Kavramı ve Terminoloji
4. Hafta Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi
5. Hafta Uluslararası Antlaşmalarda Çocuk Hakları
6. Hafta BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri
7. Hafta BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin Tanıdığı Haklar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türk Hukuk Sisteminde Çocuğun Hukuki Durumu • Çocuğun Hak ve Fiil Ehliyeti • Çocuğun Kişisel Durumu Hakkında Düzenlemeler • Çocuğun Soybağı ve Soybağının Sonuçları: Kişisel İlişki, Nafaka, Velayet • Çocuğun Malvarlığı
10. Hafta Çocuk İstismarı, İhmali ve Çocuğun Korunması Kavramları Medeni Hukukta Çocuğun Korunması
11. Hafta Kamu Hukukunda Çocuğun Korunması • Çocuğun Anayasal Temel Hakları • Sosyal Yardım, Güvenlik, Eğitim ve İş Hukukunda Çocuğun Ele Alınması • İstismar ve İhmali İzleme ve Bildirim Yükümlülüğü
12. Hafta Kamu Hukukunda Çocuğun Korunması • Ceza Hukukunda Çocuğun İstismara Karşı Korunması • Korunmaya Muhtaç Çocukların Hakları • Suça Sürüklenen Çocukların Korunması
13. Hafta Psikolojik Danışmanların Çocuk Haklarını Koruma Görevleri
14. Hafta Yasal Süreci Devam Eden Çocuklarla İlgili Psikolojik Danışmanların (Sosyal Çalışma Görevlilerinin) Rol ve İşlevleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2021 • Rona Serozan, Çocuk Hukuku, İstanbul 2005 • Ali Naim İnan, Çocuk Hukuku, Ankara 1968 • Bob Franklin, Çocuk Hakları, çev. Alev Türker, İstanbul 1993 • Özge Yücel, Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Ankara 2011 • Özge Yücel, «Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı Bağlamında Çocuğun İradesi», UÜHFD, C. 1, S. 2, 2013, s. 117-137, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1805.htm • Özge Yücel, «Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları», Terazi Hukuk, S. 100, Aralık 2014, s. 146-153. • Özge Yücel, Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişiler Adına Alınan Tıbbi Kararlarda Özerklik Hakkının Korunması ve Hasta Talimatları, Ankara 2018 • Ayça Demir Gürdal, «Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojisine ve Sosyolojiye Bakmak», "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C. 15, S. 4, 2013, s. 1-26, http://www.isguc.org/index.php?p=article&id=531&cilt=15&sayi=4&yil=2013 • Hilal Kaya, Gökçe Baykuzu-Gündüz ve Gül Erden, «Mülteci ve Sığınmacı Çocuklarda Yüksek Yararın Değerlendirilmesi», Toplum ve Sosyal Hizmet, C. 31 S. 2, 2020, s. 764-790. • http://cocukemegikaynakcasi.fisek.org.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

ÖÇ3

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.