MBZ220


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitimde Araştırma Yöntemleri MBZ220 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Doç. Dr. Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler, bilimsel düşünme gücünü geliştirir ve eğitim ortamlarında fark ettiği sorunları inceleyebilecek bilimsel araştırmalar tasarlar, araştırmaları yürütür ve sonucu raporlar.
Dersin İçeriği Bilimsel Araştırmanın Felsefesi, Bilimsel araştırma yöntemlerinde başlangıç kavramlar, Bir araştırmanın yapısı. Örnekleme teknikleri ve örneklem büyüklüğü, Veri toplama araçları. Veri analizi. Raporlama ve APA standartları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilimin amacını ve akıl yürütme yollarını açıklar. Bilimsel bilgiyi bilimsel olmayandan ayırabilir. 2. Gözlediği bir sorunu araştırma problem olarak tanımlayabilir ve araştırma sorularını ortaya koyar. 3. Araştırma sorusundaki değişkenlere uygun veri toplama yöntemlerini seçer. 4. Araştırma sorusundaki evreni ve örneklemi tanımlar 5. Araştırma desenlerini tanır. 6. APA kurallarını tanır ve bir araştırmayı buna göre raporlaştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Programın tanıtımı dersle ilgili çalışmaların belirlenmesi
2. Hafta Bilim, bilgi, bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma yolları, bilimin amaçları
3. Hafta Bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma türleri
4. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Problem, amaç, önem, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar)
5. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Desen, evren ve örneklem)
6. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Veri kaynakları ve veri toplama yolları)
7. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
10. Hafta Bilimsel araştırma süreci(Bulgular ve yorum)
11. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Sonuç, tartışma ve öneriler)
12. Hafta Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması/Etik
13. Hafta Örnek araştırmaların incelenmesi
14. Hafta Örnek araştırmaların incelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem. Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel. Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

3

1

1

2

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

5

3

1

1

3

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

5

3

1

1

3

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

5

3

1

1

2

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

3

1

1

2

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

3

1

1

2

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek