ULT328


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI TİCARET VE KALKINMA ULT328 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 82 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders önemli görülen yurtiçi kalkınma sorunlarına yoğunlaşarak, klasik ve çağdaş ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma teorilerini gözden geçirerek ve kalkınmanın ve azgelişmişliğin ölçümü ve anlamı üzerine yoğunlaşarak iktisadi kalkınma dersini öğretmeyi ve dış ticaret temelinde sanayileşme stratejileri ekseninde konuları ele almayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Uluslararası Ticaret, Kalkınma, Küresel Ekonomi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Kalkınma ile ilgili kuramsal çerçeve öğretilir. 2- Küreselleşme ile ilgili kuramsal çerçeve öğretilir. 3-Dış ticaret temelinde sanayileşme stratejileri öğretilir. 4-Kalkınma, dış ticaret eksenli sanayileşmenin temel öğretileri çerçevesinde gelişmiş ve ve azgelişmiş ülkelerin durumları değerlendirilir. 5-Bu tartışma alanları çerçevesinde görüş ve politika önermeleri geliştirilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Küreselleşmenin Teorik ve Kavramsal Çerçevesi Küreselleşme Süreci ve Bölgesel Dengeler, Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Yerel Yönetim Anlayışındaki Değişmeler
2. Hafta Küreselleşmenin I. ve II. Evreleri
3. Hafta Küreselleşme Ölçütleri ve Ülkelerin Dışa Açıklık Oranlar
4. Hafta Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkeler
5. Hafta Azgelişmişliğin Temel Özellikleri
6. Hafta Dış Ticaret Politikasının Politik İktisadı ve Yeni Korumacı Eğilimler
7. Hafta İktisadi Büyüme ve İktisadi Kalkınma
8. Hafta Kalkınma Kuramları
9. Hafta Dengeli Dengesiz Kalkınma
10. Hafta Dış Ticaret Temelinde Sanayileşme Stratejilerine Giriş
11. Hafta İthal İkameci Sanayileşme ve Özellikleri
12. Hafta İhracata Yönelik Sanayileşme ve Özellikleri
13. Hafta İYS’nin Olumsuz Etkileri: Borç Krizi ve Azgelişmiş Ülkeler
14. Hafta İYS’nin Olumsuz Etkileri: Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. G. Elmas (2001), Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler, Nobel Kitapevi, Ank. İlk 25 Sayfa. 2. G. Elmas Arslan (2021), “Küresel Kapitalizmin Sanayileşme Stratejisi ‘İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejisi’ İflas mı Etti?”, İktisatta Erken Yazılar, G.E.Arslan, Siyasal Kitapevi, Ank. ss.13-31. 3. G. Elmas Arslan (2021), “Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye’de Bölgesel Politikalar”, İktisatta Erken Yazılar, Siyasal 4. G. Elmas Arslan (2021), İktisatta Erken Yazılar, Siyasal Kitapevi, Ank. Üçüncü Bölümün Tümü. 5. H. Seyitoğlu (2019), Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, 14. Basım, İst. (İlgili Bölümler). 6. T. Walther (2002), Dünya Ekonomisi, Çeviren: Ü.Çağlar, Alfa Yayınları, İstanbul. 7. Erinç Yeldan, (2016), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

5

4

5

2

 

5

5

 

3

5

ÖÇ2

5

 

 

5

4

5

2

 

5

5

 

3

5

ÖÇ3

5

 

 

5

4

5

2

 

5

5

 

3

5

ÖÇ4

5

 

 

5

4

5

2

 

5

5

 

3

5

ÖÇ5

5

 

 

5

4

5

2

 

5

5

 

3

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek