TAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI I TAR201 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 58 0 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye, Türk Devrimini zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Osmanlı Devleti’nin çökme süreciyle Türk Milli Mücadelesinin başarıya ulaşması sürecini inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Osmanlı Devleti'nin gerileme sürecinde yaşananlara hakim olma, 2- Mondros Mütarekesi’nin Paris Barış Konferansı’nın sonuçlarını çok yönlü yorumlayabilme, 3- Mustafa Kemal Paşa’nın bu süreçteki konumunu değerlendirebilme, 4- Misak-ı Milli’nin önemini kavrayabilme, 5- TBMM’nin açılmasının ne anlama geldiğini ifade edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı, Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme
2. Hafta XIX Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi
3. Hafta Birinci Meşrutiyet ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
4. Hafta İttihat ve Terakki, II.Meşrutiyet’in İlan, 31 Mart Olayı
5. Hafta Trablusgarp ve Balkan Savaşları
6. Hafta I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
7. Hafta Mondros Mütarekesi
8. Hafta Paris Barış Konferansı, İzmir’in İşgali, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
9. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Güney Cephesinden İstanbul’a gelişi ve Samsun’a Çıkışı
10. Hafta Samsun’dan Ankara’ya Genelgeler ve Kongreler ile Misak-ı Milli’nin Kabulü
11. Hafta TBMM’nin Açılması ve İç İsyanlar, Sevr Barış Antlaşması ve Gümrü Antlaşması
12. Hafta Güney Cephesi ve Batı Cephesi Savaşları
13. Hafta Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
14. Hafta Lozan Barış Konferansı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (Cilt 1-2:1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007. ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK Basımevi, Ankara, 1997. ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991. KANSU; Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C.I-II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1997. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi IX: İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. Talat paşa’nın Hatıraları, Hazırlayan, H.Cahit Yalçın, Yeni Gün Haber Ajansı, İstanbul, 1998. TEMO, Doktor İbrahim, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hıdematı Vataniye ve Inkılâbı Milliye Dair Hatıratım, Mecidiye Romanya, 1939. TUNAYA, Tarık Zafer, Hürriyetin İlânı: İkinci Meşrutiyet’in Siyasi Hayatına Bakış, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,2002. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler C.I, İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul,1984. TURAL, M.Akif, YALÇIN, Durmuş vd., “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II”, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002. UNAT, Faik Reşit, İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi:II. Abdülhamit’in Son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey’in Fezlekesi, Yay. Haz. Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek