HUK427


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ HUKUKU HUK427 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere iş hukuku paradigmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği İş hukuku dersi, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olma, 2- Çalışma hayatındaki koşullara hakim olma, 3- İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu öğrenme, 4- Sendikaların çalışma alanlarını ve haklarını tanımlayabilme, 5. Toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt hakkında hukuki düzenlemeleri bilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş hukuku kavramı
2. Hafta İş hukukunun kaynakları
3. Hafta İş hukukunun uygulanması
4. Hafta İş hukunun temel kavramları
5. Hafta İş sözleşmesi kavramı
6. Hafta İş sözleşmesinin kurulması
7. Hafta İşçinin borçları
8. Hafta İşverenin borçları
9. Hafta İş sözleşmesinin sona ermesi
10. Hafta İş sözleşmesinin feshinin hükümleri ve sınırları
11. Hafta İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları
12. Hafta İş süreleri
13. Hafta Dinlenme süreleri
14. Hafta İşçi sağlığı ve iş güvenliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İş Hukuku Dersleri, Nuri Çelik, Yenilenmiş 26. Bası, Temmuz 2013, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

4

3

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek