ULT321


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KÜRESEL FİNANS ve TİCARETTE GÜNCEL GELİŞMELER ULT321 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İktisadi ve İdari Bilimler alanında eğitim gören lisans öğrencileri için hazırlanmış olan bu derste, öğrencilerin finans, para, uluslararası ekonomik sistem ve küreselleşme hakkında teorik bilgiler ve güncel gelişmelerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Günümüzde para ve finans sistemi uluslararası yapıyı yansıtır biçimde hiyerarşik bir nitelik arz etmektedir. Özellikle 1971 tarihinde Bretton Woods para sisteminin ortadan kaldırılmasıyla, rezerv para olabilen para birimlerinin yeni sistem üzerinde yarattığı baskının yanı sıra, paranın uluslararası değişim değerini belirlemek de zorlaşmıştır. Para günümüzde belirli bir değerin ölçüsü olmaktan büyük oranda çıkarak kendisi bir değer ve meta haline gelmiştir. Üstelik bu metanın fiyatının tam rekabet koşullarında belirlendiğini söylemek de güçtür. Paranın fiyatı uluslararası güç ilişkilerini yansıtır biçimde oligopolistik bir yapıda belirlenmektedir. Uluslararası hiyerarşik modelin hegemonya krizine girdiği günümüzde hem para hem de uluslararası finans sisteminin kendisi bizatihi kendi varlıklarını tehlikeye sokacak oranda bir meşruiyet krizi içerisindedir. Derste, tüm bu olgular çerçevesinde finans ve küreselleşme merkezli olarak dünya ve Türkiye ekonomilerinin bugünü ve geleceği analiz edilmeye çalışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Uluslararası güncel gelişmeler ışığında küresel sistem ve uluslararası siyasetteki uluslararası dengeleri analiz edebilmek, 2- günümüzde hangi alanların uluslararası sistemde ön plana çıktığını öğrenerek geleceğe yönelik ülkemizin dış ticaretteki mukayeseli üstünlüğünü öngörebilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Giriş
2. Hafta Paranın tarihçesi
3. Hafta “Para-Mal-Para” döngüsü içerisinde Üretim, Emek, Tüketim ve Finans İlişkisi: Sömürgecilik, Ulus Devlet, Birinci Sanayi Devrimi, Atölye Tipi Üretim ve Pazar Ekonomisi
4. Hafta “Para-Mal-Para” döngüsü içerisinde Fabrika ve Yığın Üretimi (Yeni Dünya- Yeni Kölelik)
5. Hafta Fordizm ve 1929 Krizi (tüketicinin finansmanı sorunu)
6. Hafta Bretton Woods, Dünyanın Amerikanlaşması ve Uluslararası Finans Kurumları
7. Hafta 1970’lerin Krizi ve Para-Para-Para döngüsünü anlamak
8. Hafta Küresel Meta Zincirleri Yaklaşımı (Global Commodity Chains Theory) - Daha çok üretip daha çok fakirleşiyoruz. Para Sistemleri Konusunda Genel Değerlendirme (Eşitsiz Mübadeleden Satınalma Gücü ile Döviz Kuru Farkı Üzerinden Merkeze Kaynak Aktarımına)
9. Hafta 2008 Krizi: Para ve Finans Sistemi sorgulanıyor
10. Hafta The World Bank Annual Report 2018
11. Hafta The World Bank Annual Report 2018
12. Hafta World Investment Report 2018
13. Hafta World Investment Report 2018
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dikmen, A. A. (2017), Makine, İş, Kapitalizm ve İnsan, Güncellenmiş 4. Baskı, Nota Bene Yayınları, İstanbul. Eğilmez, M. (2018), Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul. Parasız, İ. (2012), Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitabevi, Bursa. The World Bank Annual Report 2018 (https://www.worldbank.org/en/about/annual-report, erişim 20.09.2019) World Investment Report 2019 (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf, erişim 20.09.2019)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

4

3

 

 

 

3

5

 

 

5

5

ÖÇ2

5

 

4

3

 

 

 

4

5

 

 

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek