HUK105 (2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anayasa Hukuku HUK105 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28x4 14x4 112 4 6

Ders Sorumluları Yard. Doç. Dr. Nezahat DEMİRAY ([email protected])
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı AnayasaHukukunun temel kavram ve kurumlarını anlayıp yorumlama bilgi ve becerilerini kazandırarak, bunları Türk Anayasa Hukukunun esasları bağlamında değerlendirerek, bu çerçevede anayasal sorunları ve gelişmeleri anlayıp değerlendirmeyi sağlamak
Dersin İçeriği Anayasa Hukukunun önemli kavramları ve genel esasları temel alınarak, Türk Anayasa Hukukunun gelişimi, temel esasları ve kurumlarının incelendiği bir hukuk dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Anayasa Hukukunun temel kavramlarını ve kurumlarını teoride ve uygulamada konumlandırabilme Anayasa Hukukunun tarihsel gelişimini yorumlayabilmek Anayasa Hukukunun temel kavram ve kurumlarını yabancı ülke sistemleri ile karşılaştırabilmek Türk Anayasa Hukuku’nun temel kurumlarının çalışmalarını anlamak ve yorumlamak Türk Anayasa Mahkemesinin kararlarını ve yargı sistemindeki temel hak ve özgürlüklere ilişkin kararları değerlendirebilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Giriş, kitap önerileri, programın açıklanması -Anayasa Hukuku Nedir? -Kısa giriş ve temel kavramlara (İktidar, siyasi iktidar, devlet, meşruluk ve kanunilik) kısaca değinme
2. Hafta -Anayasa Hukukunun Genel Teorisi -Siyasi İktidar-(Egemenliğe kısa değinme) -Siyasi iktidarın meşruluğu
3. Hafta Devlet ve kökeni -Devletin unsurları
4. Hafta - Devletin unsuru olarak egemenlik -Devlet biçimleri
5. Hafta -Devletin biçimsel temeli: Anayasa -Anayasa kavramı -Anayasacılık hareketleri -Anayasa türleri
6. Hafta Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi: -Asli ve tali kurucu iktidar
7. Hafta -Kanunların anayasaya uygunluğu denetimi -Anayasa Hukukunun temel kurumları
8. Hafta Yönetilenler açısından -Egemenliğin kullanım biçimleri ve demokrasi -Seçim -Seçim sistemleri
9. Hafta -Siyasi partiler -Yönetenler açısından -Devletin temel organ ve fonksiyonları
10. Hafta -Erkler: Yasama, yürütme
11. Hafta -Erkler arası ilişkiler: Hükümet sistemleri
12. Hafta -Anayasa Hukukunun kaynakları ve hukuk düzeninde kademelenme
13. Hafta -Temel hak ve hürriyetler tanımlamak
14. Hafta Türk Anayasa Hukuku’na Giriş -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
15. Hafta Türk Anayasa Hukuku’nun Bilgi Kaynakları -Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri -1921, 1924,1961 Anayasaları
16. Hafta -1982 Anayasası -Hazırlanması -Temel İlkeler
17. Hafta -Temel İlkeler (Devam) -Temel hak ve Hürriyetler
18. Hafta -Temel hak ve Hürriyetler (Devam) -Siyasi Partiler
19. Hafta -Siyasi Partiler (Devam) -YASAMA -TBMM Üyelerinin Seçimi
20. Hafta -TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü
21. Hafta -TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
22. Hafta -Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri
23. Hafta -TBMM’nin Görev ve Yetkileri
24. Hafta -YÜRÜTME -Yürütme -Cumhurbaşkanı -Bakanlar Kurulu
25. Hafta -Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
26. Hafta -Olağanüstü Yönetim Usulleri
27. Hafta YARGI -Yargı Organı -Anayasa Yargısı
28. Hafta -Anayasa’nın Değiştirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 2009 2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, 2009 3. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, 2009 4. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, 2006 5. Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, 2008 6. Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 2006 7. Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasa, 1996 8. Eregun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 2009
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

3

3

 

 

5

 

3

1

 

3

4

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

5

4

3

 

 

 

3

 

2

ÖÇ5

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

3