HUK1105 (Türkçe P.)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anayasa Hukuku (Yıllık) HUK1105 (Yıllık) Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Bahar)
28x4 14x4 112 4 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı AnayasaHukukunun temel kavram ve kurumlarını anlayıp yorumlama bilgi ve becerilerini kazandırarak, bunları Türk Anayasa Hukukunun esasları bağlamında değerlendirerek, bu çerçevede anayasal sorunları ve gelişmeleri anlayıp değerlendirmeyi sağlamak
Dersin İçeriği Anayasa Hukukunun önemli kavramları ve genel esasları temel alınarak, Türk Anayasa Hukukunun gelişimi, temel esasları ve kurumlarının incelendiği bir hukuk dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Anayasa Hukukunun temel kavramlarını ve kurumlarını teoride ve uygulamada konumlandırabilme Anayasa Hukukunun tarihsel gelişimini yorumlayabilmek Anayasa Hukukunun temel kavram ve kurumlarını yabancı ülke sistemleri ile karşılaştırabilmek Türk Anayasa Hukuku’nun temel kurumlarının çalışmalarını anlamak ve yorumlamak Türk Anayasa Mahkemesinin kararlarını ve yargı sistemindeki temel hak ve özgürlüklere ilişkin kararları değerlendirebilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta *Giriş - Tanışma - Ders Kaynakları/Malzemeleri Bilgisi - GoogleClasroom'da Sanal Dersliğe Kayıt Bilgisi *Devlet teorisine giriş-1: Otorite, iktidar, sosyal iktidar, itaat
2. Hafta *Devlet teorisine giriş-2: Siyasi iktidar, siyasi iktidar-devlet bağlantısı, itaat, rıza, meşruiyet, kanunilik, ilkel devlet, Sümerler, Göbeklitepe *Weber'in meşru iktidar türleri
3. Hafta *Devlerin kökenine ilişkin teoriler: Aile teorisi, biyolojik teori, kuvvet ve mücadele teorisi, ekonomik teori (Marxizm), insan aklı ve iradesine dayanan teori (sosyal sözleşme teorisi)
4. Hafta *Sosyal Sözleşme Teorisinin önemli isimleri: Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, John Rawls
5. Hafta *Devletin unsurları: Millet, ülke, egemenlik *Devlet ne yapar? (Devletin faaliyet alanı)
6. Hafta *Devlet biçimleri: Üniter devlet (bölgesel devlet) ve federal devlet
7. Hafta *Anayasacılık: Tarihi, normlar hiyerarşisi, hukuk devleti ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, Amerikan Devrimi, Avrupa Anayasacılığı, Ulusalüstü Anayasacılık
8. Hafta *Egemenlik: tarihi, teoriler, Bir tüzel kişilik olarak devlet
9. Hafta *Anayasa türleri, anayasa yapmak ve değiştirmek (ferman, misak, kurucu meclis, kurucu referandum)
10. Hafta *Kuvvetler Ayrılığı Teorisi, kuvvetlerin anayasaya uygunluğu denetimi, anayasa yargısı modelleri, Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulleri (soyut norm denetimi, somut norm denetimi, bireysel başvuru)
11. Hafta *Demokrasi (normatif ve ampirik demokrasi) *Seçimler, seçim sistemleri
12. Hafta *Siyasi partiler *Yasama organı, yasamanın fonksiyonu, yasama bağışıklığı
13. Hafta *Yürütme organı, yürütmenin fonksiyonu
14. Hafta Arasınav
15. Hafta *Kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri (meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarıbaşkanlık sistemi) *İnsan Hakları, Jellinek, 1982 Anayasası m.13 ve 15
16. Hafta *Osmanlı Anayasacılığı: Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanun-i Esasi
17. Hafta *Cumhuriyet Dönemi Anayasacılığı: 1921 Anayasası, 1924 Anayasası
18. Hafta 1961 Anayasası
19. Hafta *1982 Anayasası: Tarih, temel ilkeler
20. Hafta *1982 Anayasası: Temel Haklar ve Özgürlükler
21. Hafta *Temel Hak ve özgürlüklerin iç ve dış koruma mekanizmaları *AİHM ve fonksiyonu
22. Hafta *1982 Anayasası ve siyasi partiler: Tarih, tanım, kapatılmaları *1982 Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi -1: Seçimler, seçim ilkeleri
23. Hafta *1982 anayasası ve TBMM *TBMM üyelerinin hukuki statüsü *TBMM İçtüzüğü
24. Hafta *Yasama fonksiyonu ve TBMM'nin görevleri
25. Hafta *1982 Anayasası ve yürütme: Hükümet sistemlerini kıyaslama, başkanlık sistemi ve cumhurbaşkanlığı sistemini karşılaştırma *Cumhurbaşkanının yetkileri ve hukuki statüsü
26. Hafta *Yürütmenin düzenleyici işlemleri (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ohal kararnameleri, tüzük, yönetmelik) *Olağanüstü Yönetim Usulleri
27. Hafta *1982 Anayasası ve Yargı, Hakimler ve Savcılar Kurulu *Anayasa Mahkemesi: Tarihi, yapısı, dava türleri
28. Hafta *1982 Anayasası ve Anayasa' da değişiklik yapılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar *İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal Yay. 2017 *Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yay. 2017 *Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay. 2017 *Bülent Tanör-Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yay. 2016 *Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beta Yay. 2009 *Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY 2017 *Bülent Tanör, İki Anayasa, Oniki Levha Yay. 2013 *Dersin GoogleClassroom Sanal Dersliğine yüklenecek anayasalar, makaleler, dokümanlar ve videolar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

3

3

 

 

5

 

3

1

 

3

4

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

5

4

3

 

 

 

3

 

2

ÖÇ5

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

3