HUK203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Yıllık) HUK203 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28x4 112 3 3,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Fulya Korkmaz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Ceza Hukukunun temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir.idir.
Dersin İçeriği Ceza hukukuna ilişkin temel kavramlar ve kurumlar hakkında bilgi verilmesi, bu bağlamda özellikle suçun unsurları, kusurluluk, hukuka aykırılık, hukuka uygunluk nedenleri gibi temel konular açıklanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Ceza Hukuku Genel Hükümler konusunda kaynak bilgisi, temel kaynakları kullanabilme, okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi -Suç kavramı ve unsurları hakkında bilgilenme -Yaptırım ve güvelik tedbirleri konusunda bilgilenme - Ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları tahlil etme ve çözme yeteneklerinin geliştirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ceza Hukukunun Görevi, Hukuk Düzeni İçindeki Yeri ve Ceza Hukukunun Temel Kavramları
2. Hafta Suç Politikasının Temel İlkeleri ve Ceza Hukukunun Kaynakları
3. Hafta Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
4. Hafta Suçun Yapısının İncelenmesi; Hareket ve Tipiklik
5. Hafta Tipikliğin Maddi Unsurları
6. Hafta Tipikliğin Maddi Unsurları
7. Hafta Tipikliğin Manevi Unsurları
8. Hafta Tipikliğin Manevi Unsurları
9. Hafta Tipiklikte Yer Alan Unsurlarda Hata
10. Hafta Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri QUIZ
11. Hafta Hukuka Uygunluk Nedenleri
12. Hafta Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Hata
13. Hafta Kusurluluk; Kusurun Konusu ve Unsurları
14. Hafta Kusurluluk; Kusurluluğu Etkileyen Haller
15. Hafta Objektif Cezalandırılabilme Şartları, Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler
16. Hafta İhmali Suçlar
17. Hafta Teşebbüs
18. Hafta Gönüllü Vazgeçme
19. Hafta Suça İştirak; İştirakin Şekilleri
20. Hafta Suça İştirak; İştirakte Özel Durumlar
21. Hafta Suçların içtimaı QUIZ
22. Hafta Suçların İçtimai
23. Hafta Yaptırım
24. Hafta Cezalar
25. Hafta Güvenlik Tedbirleri
26. Hafta Cezanın Tespit Edilmesi
27. Hafta Davanın Düşmesi; sanığın Ölümü, Af, Zamanaşımının Gerçekleşmesi QUIZ
28. Hafta Davanın Düşmesi; Şikayetten vazgeçme ve Önödeme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2019 -Mahmut KOCA/ İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2020 -Bahri ÖZTÜRK/ M.Ruhan ERDEM, Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 20. Baskı, Seçkin Yayınevi Ankara 2020 Zeki HAFIZOĞULLARI/Muharrem, ÖZEN, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12.Bası, Us-A Yayınları, Ankara, 2019. -Nur CENTEL / Hamide/ZAFER/ Özlem Yenerer ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 10. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2017. Veli Özer ÖZBEK/Koray DOĞAN/Pınar BACAKSIZ, Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler, 10. Baskı, Seçkin Yayınevi Ankara 2019. Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

ÖÇ5

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

5