ULT408


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DÜNYA EKONOMİSİ VE TİCARET ULT408 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dünya ekonomisinin bütüncül olarak ve ampirik veriler temelinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Dünya ekonomisi sadece küreselleşme odaklı bir kavramsallaştırma ekseninde değil, temel ekonomik hareketler ve eğilimler ile bunları açıklayan kuramlar zemininde incelenecektir. Böylece, dünya ekonomisini oluşturan dinamikler ve bu dinamiklerin farklılaşma biçimleri ortaya konulabilecektir. Dünya ekonomisinin, dersi alanların seçecekleri ülkelerin, dış ticaret yapılarının oran-değer, partner ve işlem dengeleri bakımından analizi yapılarak, sadece kuramsal olarak değil sayısal verileri çözümleyebilme bakımından da pratik beceriler edindirilmesi kapsamında kavranılabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders, üç bölümden oluşmaktadır. Derste, öncelikle, dünya ekonomisini açıklamaya yönelik kuramlar ele alınacaktır. Bu kuramlar, liberal, marxist ve dünya sistemleri kuramlarından oluşmaktadır. Kuramsal tartışmaların yapılmasından sonra dersin ağırlık noktası, dünya ekonomisini hem günümüz hem de geçmiş eğilimleri itibariyle amprik veriler kullanarak analiz etmek olarak öne çıkacaktır. Bu iki biçimde yapılacaktır: Dünya ekonomisi, temel sektörlerden hareketle ve bu sektörlere ilişkin veriler kullanılarak kuramsal-amprik olarak çözümlenecek; dünya ekonomisi; bölgesel yoğunlaşmalar; ülke örnekleri ve genel eğilimler kapsamında ele alınacaktır. Dünya ekonomisi; 1. ticaret odaklı olarak, ülkelerin birbirleriyle yapmış oldukları ithalat ve ihracatın a. oranı ve miktarı, b. ithalat ve ihracat yapan ülke partnerleri, c. ithalatın ve ihracatın mal bileşenleri, d. dış ticaret ile cari işlemler dengesi ilişkisi, 2. ticaret yapılan ülke ve metaların yapısal ekonomik niteliklerinin GSMH-GSYİH kapsamında çözümlenmesi ve 3. ticaret odaklı olarak dünya ekonomisinde ortaya çıkan ayrışmalar, gruplaşmalar kapsamında olmak üzere, gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülke ekonomilerinin konum farklılıklarının saptanması ve tartışılması temelinde ele alınacaktır. Bu ele alış biçimi sadece günümüz küresel ekonomisi odaklı olarak yapılmayacak, dünya ekonomisinin konjonktürel olarak farklı dönemleri ile zaman serileri temelinde karşılaştırmalar da yapılarak gelişme trendindeki farklılaşmalar ortaya çıkartılarak tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Uluslararası mal, hizmet, işgücü ve sermaye akımlarının gelişimini ve karşılıklı etkileşimini kavrayabilme 2.Uluslararası ticaret teorileri ile somut dünyadaki gelişmeler arasında ilişki kurabilme 3.Uluslararası finansal hareketler ve finansal krizler ilişkisini çözümleyebilme 4.Küreselleşmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere etkilerini karşılaştırabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Dünya Ekonomisine Genel Bakış
3. Hafta Dünya Ekonomisine Yaklaşımlar (I) Dünya Sistemi Kuramı
4. Hafta Dünya Ekonomisine Yaklaşımlar (II) Dünya-Sistemleri Kuramı
5. Hafta Dünya Ekonomisine Yaklaşımlar (III) Emperyalizm Kuramları
6. Hafta Dünya Ekonomisine Yaklaşımlar (IV) Liberal Yaklaşımlar
7. Hafta Dünya Ekonomisinin Yapısal Boyutları (I) Dünya Ekonomisi ve Sanayi-Tarım
8. Hafta Dünya Ekonomisinin Yapısal Boyutları (II) Dünya Ekonomisi ve Ticaret-Finans
9. Hafta Dünya Ekonomisinin Temel Sorunları (I) Temel Göstergeler Bazında Azgelişmişlik
10. Hafta Dünya Ekonomisinin Temel Sorunları (II) Büyüme ve İşgücü
11. Hafta Dünya Ekonomisinin Temel Sorunları (III) Bölüşüm
12. Hafta Dünya Ekonomisi Çözümleme Örnekleri (I) Bölgeselleşme Eğilimleri Bazında
13. Hafta Dünya Ekonomisi Çözümleme Örnekleri (II) Ülke Bazında Eğilimler
14. Hafta Dünya Ekonomisi Çözümleme Örnekleri (III) Genel Eğilimler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Her dönem güncellenen makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

2

4

2

4

4

3

5

2

 

2

5

ÖÇ2

5

 

2

4

2

3

2

2

4

   

5

ÖÇ3

5

 

2

3

2

4

3

5

4

 

2

5

5

ÖÇ4

5

 

2

4

2

4

4

4

4

   

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek