ULT403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR ve KÜRESELLEŞME ULT403 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Bahar)
42 82 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin temel amacı, günümüzde toplumsal ve akademik yaşamın ana tartışma konularından olan küreselleşme olgusunu, kuramsal olarak tartışabilmek ve bu konuya ilişkin çeşitli ve farklı bakış açıları ile yöntemleri kullanabilmeyi sağlamak, toplumsal gerçekliğin eleştirel olarak açıklanması becerisini edindirmektir. Ayrıca, küreselleşme olgusunu, uluslararası ekonomik kuruluşlar ekseninde somut bir zemine oturtarak incelemek de dersin diğer amacıdır.
Dersin İçeriği Derste, küreselleşme olgusu, dünya ekonomisi kapsamında tarihsel bir bakış açısıyla incelenecektir. Küreselleşme, bu olguyu, liberalizm ve emperyalizm açısından ele alan kuramlar ekseninde çok yönlü olarak tartışılacak; sanayi, tarım, hizmet ve mali sektörlerden yola çıkılarak, üretim ve ticaret karşıtlığı ya da özdeşliği tartışması ile mali sermayenin yeni ya da farklılaşan konumu zemininde, kapitalizmin kriz dönemleri ekseninde somut iktisadi temeline oturtularak incelenecektir. Dünya sistemi ve “yeni” emperyalizm kuramları ile yeni kurumsal ekonominin zayıf küreselleşme tezlerine de ayrıca değinilecektir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Küreselleşme ve uluslararası ekonomik kuruluşlar olguları ile ilgili tarihsel ve kuramsal bilgileri inceleyebilecek 2- İktisat ve siyasetin, toplumsal gerçekliğin bir bütün olarak yorumlanmasını kullanılabilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Küreselleşmenin Temelleri (1) Sermayenin Niteliği ve Krizleri
3. Hafta Küreselleşmenin Temelleri (2) 1970 Krizi
4. Hafta Küreselleşmenin İktisadi Boyutları (1) Üretim ve Sanayi (1)
5. Hafta Küreselleşmenin İktisadi Boyutları (2) Üretim ve Sanayi-ABD Ekonomisi (2)
6. Hafta Küreselleşmenin İktisadi Boyutları (3) Ticaret ve Finans (1)
7. Hafta Küreselleşmenin İktisadi Boyutları (4) Ticaret ve Finans (2)
8. Hafta Küreselleşmenin İktisadi Boyutları (5) Ticaret ve Finans (3)
9. Hafta Küreselleşmenin İktisadi Boyutları (6) Ticaret ve Finans (4)
10. Hafta Küreselleşme ve Yeni Emperyalizm
11. Hafta Avrupa Birliği (AB)
12. Hafta Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası (WB)
13. Hafta OECD-Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
14. Hafta Değerlendirme: Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Örsan Ö. Akbulut (2013), “Küresel Kapitalizm ve Devlet”, Toplum ve Hekim. Türk Tabipler Birliği Yayını. -Ellen Meiksins Wood (2006), Sermaye İmparatorluğu, (Çev. S. Oğuz), Epos Yayınları, Ankara (“Ekonomik Gücün Ayrılması”, s.21-37). -Richard Brenner ve Michael Pröbsting (2011), Marxist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi, (Çev. S. Şahin ve A. Taşbaşı), Yordam Kitap, İstanbul, (“ Kriz Teorisi”, s. 12-62). -Robert Brenner (2002), Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon-Dünya Ekonomisinde ABD’nin Yeri, (Çev. B. Akalın), İletişim Yayınları, İstanbul (“İnatçı Durgunluk,1973-93”, s. 21-65). -Jacques Adda (2002), Ekonominin Küreselleşmesi, (Çev. Sevgi İneci), İletişim Yayınları, Ankara (“Küreselleşmenin Merkezinde Üretim Mantıkları”, s. 85-101). -Fikret Şenses ve Erol Taymaz (2003), “Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?”, ERC Working Papers in Economics, 03/01, ODTÜ İktisat. -Robert Brenner (2002), Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon-Dünya Ekonomisinde ABD’nin Yeri, (Çev. B. Akalın), İletişim Yayınları, İstanbul (“Amerikan Ekonomisinin Canlanması”, s. 65-113). -John Bellamy Foster (2008), Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz, (Çev. Ç. Çidamlı), Kalkedon Yayınları (tamamı). -Costas Lapavitsas (2009), “Finansallaşmış Kapitalizm: Kriz ve Finansal Müsadere”, Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi, (Ed. C. Lapavitsas- Çev. T.Öncel), Yordam Kitabevi, İstanbul, (s.25-75). -Paul Hirst ve Thompson Grahame, Küreselleşme Sorgulanıyor, (Çev. Çağla Erdem ve Elif Yücel), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, (“Ticaret, Doğrudan Yabancı Yatırım ve Uluslararası Eşitsizlik”, s. 78-105). -Robert Brenner (2002), Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon-Dünya Ekonomisinde ABD’nin Yeri, (Çev. B. Akalın), İletişim Yayınları, İstanbul (“Hızla Şişmeye Başlayan Balon”, s. 157-179). -Jacques Adda (2002), Ekonominin Küreselleşmesi, (Çev. Sevgi İneci), İletişim Yayınları, Ankara (“Kuzey Güney İlişkilerinin Yeni Biçimi”, s. 147-161). -Fikret Şenses (2004), “Neoliberal Küreselleşme Kalınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?”, ERC Working Papers in Economics, 04/09, ODTÜ İktisat. -Guglielmo Carchedi (2009), Başka Bir Avrupa İçin Avrupa’nın Ekonomik Bütünleşmesinin Sınıf Tahlili, (Çev. M. Topal), Yordam Kitap, İstanbul, (“Ekonomik ve Parasal Birlik”, s. 196-245). -Ellen Meiksins Wood (1999), “Unhappy Families: Global Capitalism in a World of Nation-States”, Monthly Review, July-August.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

4

 

2

4

4

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ2

4

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek