Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik


Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nın amacı, geleceğin nitelikli tercümanları olabilmeleri için, öğrencilerimizin İngiliz dili ve kültürünü öğrenmelerini sağlayarak, bilimsel metinlerden edebi metinlere kadar geniş bir yelpazedeki çeşitli metin türlerini tercüme etmelerine olanak sunmaktır. Bölümümüz bünyesinde, Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce Hazırlık Sınavı’nda başarısız olan öğrenciler için bağımsız İngilizce Hazırlık Sınıfları bulunmaktadır. Bölümümüz Hazırlık dersleri ve Bölüm dersleri ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.

Genel Bilgi

Hazırlık Programımız
Hazırlık programımızda A1’den B2 seviyesine kadar haftada 25 saat temel İngilizce dersleri verilmektedir. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü Hazırlık Programında verilen dersler şu şekildedir.

 • “Genel İngilizce” dersleri öğrencilerin hedef dildeki yapısal ve sözcüksel bilgilerini geliştirmeyi amaçlar. Genel İngilizce dersleri, her biri farklı temalarla şekillendirilmiş dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile desteklenmiş ve tüm dil becerileri ile bütünleşmiştir. Genel İngilizce dersleri yoğun olarak yazma becerisi, dinleme ve konuşma becerisi ve eleştirel okuma becerileri ile desteklenmektedir.
 • “Yazma Becerileri”, öğrencilerin akademik ortamda kendilerini yazılı dilde açıkça ifade edebilmelerinin yanı sıra, mesleklerinde de kendilerine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.  Program dahilindeki öğrenciler, en temel cümle yapılarından, iş başvuru formları, niyet mektubu, CV, bilgilendirici paragraflar, kişisel paragraflar, karşılaştırma paragrafları, neden-sonuç paragrafları, fikir paragrafları vb. farklı yapılara sahip paragraf türleriyle ilgili yazma becerilerini öğrenmektedir. Bu dersin amacı, daha sonra öğrencilerin mezun olabilmek için tamamlamaları gereken final projelerinde gerekli olacak, araştırma makalesi ile farklı makale türlerini yazabilmelerini sağlayacak olan “Akademik Yazma Becerileri”  dersine bir temel oluşturmaktır.
 • “Dinleme ve Konuşma Becerileri” dersi ise, öğrencilere İngilizcedeki temel dil becerilerini geliştirme fırsatı sunmasının yanı sıra, bölümün ilk döneminde bulunan “Sözlü Çeviri Becerileri” dersi için de yeterli bir temel oluşturur.
 • Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve kendi düşüncelerini organize bir şekilde ifade etmelerini sağlamak amacıyla bir dizi konuşma ve dinleme aktivitesiyle de desteklenen, sözdizimsel ve sözcüksel yapılara ilişkin bilgilerin verildiği, “Eleştirel Okuma Becerileri” dersi ise, nitelikli bir tercümanda aranan dünya bilgisi ve kültürel farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Bu ders, seviye kitaplarının okunmasına dayandığı için, yalnızca dil derslerine değil, bölümde birinci ve ikinci yıllarda görülecek “Edebiyata Giriş” ve “Edebi Çeviri “derslerine de hazırlık niteliğindedir.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü bünyesinde verilen derslere gelince,  bölümün adından da anlaşılacağı gibi, öğrencilerin dil ve çeviri becerilerini geliştirmek amacıyla disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenerek, çok çeşitli derslerin verildiğini söyleyebiliriz.

 • Hazırlık programımızda öğretilen İngilizce dil becerilerinin devamı niteliğinde olan ve daha çok içerik, sözcük bilgisi, yapı ve bütünleşik becerilere (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yoğunlaşan “İleri İngilizce”,
 •  Öğrencilerin hem çeşitli metin türlerini (kurgusal ve kurgusal olmayan) okumaları hem de farklı konular üzerinde tartışabilmeleri ve farklı çalışma alanlarındaki metin türlerini de çevirebilmelerine katkı sağlayacağı düşünülen,  farklı okuma teknik ve stratejilerini anlamalarını sağlayacak olan “Akademik Okuma ve Konuşma Becerileri”,
 •  Öğrencilere dillerin oluşum süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini göstermek için dünya üzerinde gelmiş geçmiş en önemli medeniyetlerin doğuşu, yükselişi ve birbirleri arasındaki ilişki hakkında bilgiler sunan ve Batı kültürüyle doğrundan ilişkisi bulunan söz oluşumları hakkında bilgi veren, Dil ve Kültür",
 • Öğrencilere dünya dilleri ve bazı dilbilimsel yapılar ile İngilizcedeki kelimelerin oluşumu ve tarihiyle ilgili temel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanan "Etimoloji",
 • Öğrencilere İngilizce ve Türkçe dillerinin yapı bilgilerini karşılaştırmalı bir şekilde kazandırmayı amaçlayan "Karşılaştırmalı Dilbilgisi",
 • Öğrencilere Teknik, Tıp ve Hukuk metinleri ile ilgili bir bilinç ve farkındalık kazandırmayı amaçlayan ‘’Yazılı Çeviri’
 • Yazılı metin ve konuşmaları çevirebilmelerini hedefleyen ve not alma teknikleri, yazılı metinden sözlü çeviri, Ardıl çeviri vb. teknik bilgileri içeren "Sözlü Çeviri",
 • Son olarak, profesyonel çevirmenlikte öğrenciler için son derece önem taşıyan ofis programları ve CAT (Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları) programlarının kullanımını öğretmeyi amaçlayan "Bilgi Teknolojileri" dersi.

Adından da anlaşılacağı üzere bölümün çeşitlilik içeren doğasından ötürü, farklı uzmanlık alanlarında ilerleyebilecek olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölümümüzde ders veren öğretim elemanları İngiliz Dil Bilimi'nden, İngiliz Dili ve Edebiyatı'na, İngiliz Dili Eğitimi'nden Mütercim Tercümanlık'a kadar, İngilizce ile ilgili çok çeşitli alanlarda uzmanlaşmıştır. Akademik kadronun bu disiplinler arası doğası bölümün aynı özelliğiyle örtüşmektedir. Tam da bu sebeple, bölümün öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına müşterek bir amaçla cevap verilebileceğine inanılmaktadır. Bizler, bu müşterek amacı şöyle dile getiriyoruz: Kendi bireysel ve kültürel değerlerine saygı duyan bir ‘dünya insanı’ olabilmek.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not dökümleri ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması ve FF notunun olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Mezun olan öğrenciler çeşitli kamu kuruluşlarında, yayınevleri, dergiler, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlar, çeviri büroları, ayrıca özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratabilir.

Program Kazanımları

Mezun olan öğrencilerimiz

1) Çeviri Teorisi hakkında bilgi sahibi olurlar

2)Diller ve Kültürler hakkında bilgi sahibi olurlar

3)Çeviri tarihçesi hakkında bilgi sahibi olurlar

4)Çeviri terminolojisine hakim olurlar

5)Çeviri ve Yorumlama arasındaki farkı kavrayabilirler

6)Sözlük kullanımında yetkin hale gelirler.

7)İngilizce ve Türkçe dil yapıları hakkında, sözlük kullanımında yetkin hale gelirler

8)Edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri çevirecek yeteneklere sahip olurlar

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar başta yazılı ve simültane olmak üzere yeminli tercümanlık bürolarında çalışabilirler. Bunun yanı sıra mezunlar çeşitli kamu kuruluşlarında (Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayın organlarında, elçiliklerde, konsolosluklarda, kültür merkezlerinde, otellerde, seyahat acentelerinde ve çok uluslu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler 

Üst Derece Programlarına Geçiş

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
- Prep -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
Prep
Zorunlu
MYCHZ001
MAIN COURSE
-
-
Prep
Zorunlu
MYCHZ001
MAIN COURSE
-
-
Prep
Zorunlu
MYCHZ002
MAIN COURSE
-
-
Prep
Zorunlu
MYCHZ002
WRITING SKILLS (Second Semester)
-
-
Prep
Zorunlu
MYCHZ003
CRITICAL READING SKILLS (First Semester)
-
-
Prep
Zorunlu
MYCHZ003
CRITICAL READING SKILLS (Second Semester)
-
-
Prep
Zorunlu
MYCHZ004
MAIN COURSE
-
-
Prep
Zorunlu
MYCHZ004
MAIN COURSE
-
-
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
MYC101
DİNLEME ve KONUŞMA BECERİLERİ I
3
4
1
Zorunlu
MYC105
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I
3
4
1
Zorunlu
MYC107
SÖZCÜK BİLGİSİ
3
4
1
Zorunlu
MYC109
YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ
2
3
1
Zorunlu
MYC111
OKUMA BECERİLERİ VE ÇEVİRİ I
3
5
1
Zorunlu
MYC113
İLERİ İNGİLİZCE
3
4
1
Zorunlu
MYC115
YAZMA BECERİLERİ VE ÇEVİRİ I
3
4
1
Zorunlu
MYT105
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
2
4
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE INK. TARİHİ I
2
2
1
Zorunlu
TÜR101
TÜRK DİLİ I
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING104
ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ
2
3
2
Zorunlu
MYC102
DİNLEME ve KONUŞMA BECERİLERİ II
3
4
2
Zorunlu
MYC106
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ II
3
4
2
Zorunlu
MYC108
SÖZCÜK BİLGİSİ
3
4
2
Zorunlu
MYC 110
YAZILI ÇEVİRİ
2
3
2
Zorunlu
MYC112
READING SKILLS AND TRANSLATION
3
4
2
Zorunlu
MYC114
İLERİ İNGİLİZCE II
3
4
2
Zorunlu
MYC116
YAZMA BECERİLERİ VE ÇEVİRİ II
2
4
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKE VE INK. TARİHİ II
2
2
2
Zorunlu
TÜR102
TÜRK DİLİ II
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MYC221
EDEBİYAT VE ÇEVİRİ I
3
5
3
Zorunlu
MYC227
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ I
2
4
3
Zorunlu
MYC229
SOSYALBİLİMLER ÇEVİRİSİ I
3
4
3
Zorunlu
MYOSTJ
STAJ
0
11
3
Seçmeli
MYC225
TEKNİK ÇEVİRİ
3
4
3
Seçmeli
MYC235
HUKUK METİNLERİ ÇEVİRİSİ
3
4
3
Mesleki
MYC223
ÇEVİRİ KURAMLARI I
2
5
3
Mesleki
MYC239
AB Metinleri Çevirisi
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYC222
EDEBİYAT VE ÇEVİRİ II
3
5
4
Zorunlu
MYC232
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ II
2
4
4
Seçmeli
MYC226
BASIN ÇEVİRİSİ
2
3
4
Seçmeli
MYC234
ARDIL ÇEVİRİ
2
3
4
Seçmeli
MYC236
TIP METİNLERİ ÇEVİRİSİ
2
3
4
Mesleki
MYC224
ÇEVİRİ KURAMLARI II
2
5
4
Mesleki
MYC230
SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ÇEVİRİLERİ II
3
4
Ölçme ve Değerlendirme

Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme ve genel başarı düzeyi, ara ve dönem sonu sınav notlarından belirli oranlarda alınan puanlara göre aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

90-100 4,00 AA

80-89   3,50 BA

70-79   3,00 BB

65-69   2,50 CB

60-64   2,00 CC

55-59   1,50 DC

50-54   1,00 DD

0-49     0,00 FF

 

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Yrd. Doç. Dr. Gülşen DEMİR

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı 

No: 129                                    Gölbaşı /ANKARA 

 

 

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 1 23 4 5 6 7 8 9 10  11

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak çeviri alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki çeviri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ileri derecede İngilizce kullanım becerisine sahip olma, dili yorumlayabilme ve değerlendirebilme, dil ve çeviri sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme.

YETKİNLİKLER

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) Çeviri alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme. Çeviri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir çeviri alanında proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği)

Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Çeviri öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

Çeviri ve diğer alanlarda yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

Çeviri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

Çeviri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

Çeviri ve dil kullanımı alanında profesyonel dil kullanımına hakim olma.

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)

Çeviri alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.