Bilişim Güvenliği Teknolojisi


Genel Bilgi

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde -çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak tanımlanan- Nesnelerin Internetine (Internet of Things, IoT) bağlı cihazlar vasıtasıyla sürekli veri ve bilgi üretilmeye başlanmış ve bilgisayar ağları ile internet kullanımı sürekli olarak artmıştır. Bu bağlantıların yaratacağı etkileri hayal etmek bile mümkün değildir. IoT kavramı birçok kolaylık ve işlevsellik sağlamakla birlikte kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı hale gelmesi ile pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan bir tanesi de bilgi güvenliği teknolojileridir. Bilgi güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi güvenliği teknolojisi, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile bu konudaki ulusal/uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerekmektedir.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı’nın temel amacı, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, bilgisayar programcılığı alanlarında ağırlıklı olmak üzere her alanda faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Bu program kapsamında öğrenciler yazılım güvenliği ve analizi de dahil olmak üzere bilgi güvenliği teknolojisindeki temel kavramları; bilgi güvenliği teknolojisi sorunlarını ve bireyler/kuruluşlar/ toplum/sistemler üzerindeki etkilerini ele alma; bir kurumda bilgi ve sistem riskini azaltmak, savunmasızlığı tespit etmek ve azaltmak ve organizasyonel uyumluluğu sağlamak için uygulanabilecek kontroller, fiziksel tasarım, uygulama, bakım/değişim; Bilgi Hakları Yönetimi (Information Rights Management, IRM); milli/kurumsal bilgi varlıklarının korunması maksadıyla bilgi güvenliği teknolojisi sistemlerinin kullanılabileceği kişisel, örgütsel ve yasal/düzenleyici bağlamı, bu tür kullanım risklerini ve bilgi güvenliği teknolojilerinin nasıl uygulandığını etkileyebilecek kısıtlamalar (zaman, finans ve insanlar gibi) konularını teorik ve uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

Kazanılan Derece

Bilişim Güvenliği Teknolojisi programından mezun olanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca “Tekniker” unvanını kullanacaktır.

Derece Seviyesi

Önlisans Derecesi

Kazanılan yeterlilik; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesi (EQF-LLF)’nin 5. düzeylerine, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)’nin kısa düzeyine karşılık gelmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim programına T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile TYT puan türüne göre öğrenci kabul edilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not dökümleri ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.

Program Profili

Bilişim Güvenliği Teknolojisi önlisans programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde kısa düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 5. Düzeyde tanımlanan, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır. 
Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyi (2011) ni gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

 • ISCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 48- Bilgisayar 
 • ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 61- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki Eğitim Ağırlıklı Önlisans Derecesi
 • TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 5
 • TYYÇ Temel Alan Kodu: 48 - Bilgisayar
 • TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Mesleki Eğitim Ağırlıklı Önlisans Derecesi
Program Kazanımları

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Ortaöğretim ile uluslararası standartlar dikkate alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararları doğrultusunda program kazanımları belirlenmiştir.

PÇ-1: Programlamaya yönelik güvenlik algoritmaları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

PÇ-2: Son kullanıcı güvenliği için gerekli yazılımların kurulum ve yönetimini gerçekleştirebilmek

PÇ-3: Güvenlik ürünlerinin izlenmesini ve yönetimini gerçekleştirebilmek

PÇ-4: Bilgisayar ağlarının kurulumunu, yönetimini gerçekleştirebilme ve ağ işletim sistemini kullanabilme becerisine sahip olmak

PÇ-5: Siber saldırı olaylarına karşı güvenlik yazılım ve donanımlarını organize edebilmek ve siber saldırı yöntemlerini tanıyarak saldırılara karşı önlem alabilmek

PÇ-6: Temel düzeyde veri tabanı ve web programcılığı yapabilme becerisine sahip olmak

PÇ-7: Elektronik, yazılım ve bilgisayar bilimleri ile ilgili diğer alanlarda alt yapı oluşturmayı sağlayacak düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmak

PÇ-8: Yabancı dilde mesleki konuları anlama becerisine sahip olmak

PÇ-9: Yeni güvenlik konseptlerini öğrenme ve uygulama konusunda gerekli alt yapıya sahip olmak

PÇ-10: Bilgisayar teknolojileri alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip olmak

İstihdam Olanakları

Bilişim alanında her gün artan bilgi güvenliği ihtiyacına hem teorik hem de pratik becerileriyle bilgi güvenliği teknolojisi ve/veya savunma sektöründe konusunda uzmanlaşmış teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Program ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu kapsamda; programdan mezun olan öğrenciler bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin değerli olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, programcı vb. pozisyonlarda çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca ülkemizde ve dünyada bilişim ve savunma sektörünün hızla büyümesi de öğrencilerin iş olanaklarını genişletecektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilişim Güvenliği Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Dikey geçiş yapılabilecek bölümler:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği

* Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

I. YARIYIL

II. YARIYIL

S. NoDers KoduDers AdıZ/STUTop.KAKTSS. NoDers KoduDers AdıZ/STUTop.KAKTS
1İNG101İngilizce-IZ303331İNG102İngilizce-IIZ30333
2MYG101Genel MatematikZ303342TUR102Türk Dili-IIZ20222
3TUR101Türk Dili-IZ202223TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZ20222
4TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZ202224MYP160Sunucu İşletim SistemiZ22435
5MYP111Programlama TemelleriZ224355MYP124Veri Tabanı-IZ22435
6MYT121Ağ TemelleriZ224356MYP142Veri YapılarıZ30334
7MYG111Temel Elektrik ve ElektronikZ224357MYG122Güvenlik Ürünleri YönetimiZ22435
8MYG113Siber Güvenliğe GirişZ303348MYG124Son Kullanıcı GüvenliğiZ30334
   AKTS/Kredi Toplamı 196252230   AKTS/Kredi Toplamı 196252230
         * Bahar dönemini bitiren öğrenciler isteğe bağlı olarak 30 iş günü olarak STAJ yapacaklar ve bir sonraki Güz döneminde MYOSTJ dersini kodlayacaklardır. Yaz döneminde Staj yap(a)mayan öğrenciler ise yine bir sonraki dönemde MYOPYU Proje Yönetimi ve Uygulama dersini alacaktır.
                  

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

S. NoDers KoduDers AdıZ/STUTop.KAKTSS. NoDers KoduDers AdıZ/STUTop.KAKTS
1MYP215İnternet Programcılığı-IZ224351MYI230Bilişim HukukuS30335
2MYP230Sistem Analizi ve TasarımZ224352MYM212Kalite YönetimiS30335
3MYP250AlgoritmaS224353MYT240İleri Ağ Yönetimi (Yönlendiriciler)Z30335
4MYG231Bilişim EtiğiS303354MYG242Veri Merkezleri ve Bulut BilişimS30335
5MYG233Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri-I Z213355MYG244Sosyal Mühendislik ve Sosyal Ağ Analizi Z30335
6MYG235KriptolojiZ303356MYG246Kablosuz Ağlar ve Mobil SistemlerS30335
7MYOPYUProje Yönetimi ve Uygulaması*S2244107MYG248Bilgi Güvenliği Standartları ve Mimarileri Z30335
8MYOSTJStaj*S000010   AKTS/Kredi Toplamı 210211525
   AKTS/Kredi Toplamı 1692515/19 35   GENEL TOPLAM 75219674/78 120
* Bahar dönemini bitiren öğrenciler isteğe bağlı olarak 30 iş günü olarak STAJ yapacaklar ve bir sonraki Güz döneminde MYOSTJ dersini kodlayacaklardır. Yaz döneminde Staj yap(a)mayan öğrenciler ise yine bir sonraki dönemde MYOPYU Proje Yönetimi ve Uygulama dersini alacaktır. 
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İngilizce I
3
3
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
4
1
Zorunlu
MYG111
TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
3
5
1
Zorunlu
MYG113
SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ
3
4
1
Zorunlu
MYP111
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
3
5
1
Zorunlu
MYT121
Ağ Temelleri
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İngilizce II
3
3
2
Zorunlu
MYG122
GÜVENLİK ÜRÜNLERİ YÖNETİMİ
3
5
2
Zorunlu
MYG126
Son Kullanıcı Güvenliği
3
4
2
Zorunlu
MYP142
VERİ YAPILARI
3
4
2
Zorunlu
MYP160
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
3
5
2
Mesleki
MYP124
VERİTABANI I
3
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MYG233
Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri
3
4
3
Zorunlu
MYG235
KRİPTOLOJİ
3
5
3
Zorunlu
MYP215
İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I
3
5
3
Zorunlu
MYP227
Sistem Analizi ve Tasarımı
3
5
3
Zorunlu
MYP250
ALGORİTMA
3
5
3
Seçmeli
MYG231
Bilişim Etiği
3
5
3
Seçmeli
MYOPYU
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA
4
10
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYG244
SOSYAL MÜHENDİSLİK VE SOSYAL AĞ ANALİZİ
3
5
4
Zorunlu
MYG248
Bilgi Güvenliği Standartları ve Mimarileri
3
5
4
Zorunlu
MYT240
İleri Ağ Yönetimi
3
5
4
Seçmeli
MYG242
Veri Merkezleri ve Bulut Bilişim
3
5
4
Seçmeli
MYG246
KABLOSUZ AĞLAR VE MOBİL SİSTEMLER
3
5
4
Seçmeli
MYI200
GİRİŞİMCİLİK
3
5
4
Seçmeli
MYI230
Bilişim Hukuku
3
5
4
Seçmeli
MYM212
KALİTE YÖNETİMİ
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme ve genel başarı düzeyi, ara ve dönem sonu sınav notlarından belirli oranlarda alınan puanlara göre aşağıdaki tabloda gösterilen ders başarı notlarının rakam, harf ve katsayı değerlerine göre belirlenir.

RakamlaNot KatsayısıBaşarı Harf Notu
90-1004,00AA
80-893,50BA
70-793,00BB
65-692,50CB
60-642,00CC
55-591,50DC
50-541,00DD
0-490,00FF

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlar;
S: Başarılı,
U: Başarısız,
EX: Muaf,
W: Dersten çekilmiş,
I: Kesin notu belli olmayan ders,
FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,
FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,
P: Devam eden
olarak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır. Programın birinci ve ikinci yarıyıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgiler verilirken iken üç ve dördüncü yarıyıllardaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünden 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlaması, 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması gerekmektedir. 

İşyeri Uygulamalı Eğitimi (İUE) yönetmeliğine göre; Programın 2. Yarıyılını tamamlamış olan öğrenciler, yaz tatili döneminde isteğe bağlı olarak 30 (otuz) iş günlük stajlarını MYO'nda hazırlanacak programa göre yapacaktır. Staj, Program Başkanının uygun gördüğü kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yapılabilir.

Bu kapsamda; programa kayıt olan öğrencilerin staj yapabilmeleri maksadıyla bilgi güvenliği teknolojileri alanındaki öncü kurum/kuruluşları ve firmalar ile sektörle iş birliği imkânları araştırılmaktadır.

Çalışma Şekli

Bilişim güvenliği teknolojilerini tüm yönleriyle ele alan önlisans seviyesindeki Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programına öğrenci alınması ile birlikte, Ankara'daki yazılım kümelenmesi içinde başta savunma sanayi olmak üzere bilişim, havacılık ve medikal gibi ekonominin önemli sektörlerini besleyip büyüten Ar-Ge ve inovasyonda sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşları yapılacak işbirliği protokolü ile öğrencilerin, ilgili firma uzmanlarının danışmanlığı eşliğinde projeler yürütüp ilgili kurumlarda uzun ya da kısa süreli staj veya bitirme projeleri yapabilecekler ve mezuniyet sonrası buralarda tam zamanlı istihdam olanakları yaratılacaktır.

Mezunlarımız ulusal güvenliğe katkı sağlayan, internet ve elektronik posta hizmeti veren, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan, bilgisayar ağı olan, elektronik ticaret yapan, uzaktan eğitim yapan vb. kuruluşlarda; sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı ve internet programcısı olarak çalışabilirler.

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK
T.C. Ufuk Üniversitesi
MYO Müdürü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129
06836 İncek - Gölbaşı / ANKARA

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Ders Kodu/ Kazanımlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ING101

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

MYG101

3

2

2

1

0

0

3

0

0

0

TUR101

0

1

0

0

1

2

0

0

3

3

TAR101

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

MYP111

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

MYT121

0

1

0

1

1

0

0

0

2

0

MYG111

2

2

3

2

2

0

2

2

3

0

MYP124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING102

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

TUR102

0

1

0

0

1

2

0

0

3

3

TAR102

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

MYP142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYP160

2

2

1

1

3

0

2

0

0

0

MYG122

3

3

2

2

2

2

3

2

0

0

MYG113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYG124

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

MYP215

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

MYP227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYG231

3

2

2

1

0

0

3

0

0

0

MYG233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYG235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYOPYU

2

2

3

2

2

0

2

2

3

0

MYOSTAJ

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

MYI230

2

2

3

2

2

0

2

2

3

0

MYP250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYM212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYT240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYG242

3

3

3

3

1

1

2

3

0

0

MYG244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYG246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYG248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: Desteklemiyor.     1: Düşük seviyede destekliyor.     2: Orta seviyede destekliyor.        3: Yüksek seviyede destekliyor.

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
Akademik Ağırlıklı

Program Yeterlilikleri

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)

1

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

2

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)

1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x