Sağlık Kurumları İşletmeciliği


Genel Bilgi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-101.02.05.3289-25391 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür.

 Ufuk Üniversitesi Senatosu,19.03.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı ile Meslek Yüksekokulu’nda Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı açılması. 

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Meslek Yüksekokulu Ön Lisans derecesi alırlar ve programdan mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı” unvanını kazanırlar. 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksekokulumuz, TYT puan türünde öğrenci alımı yaparak 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Yüksekokulumuzun kontenjanı 2015-2016 eğitim öğretim yılında 50 öğrenci olarak belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yarıyıl not ortalaması veya genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00 ve üstünde olan öğrenci, başarılı öğrencidir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten 60(CC) ve üstü not alması; mezuniyet durumuna geçebilmesi için ise programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak toplam 120 AKTS kredisini sağlaması ve en az 30 günlük stajını tamamlamış olması gerekir.

Program Profili

Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak sağlık kurumlarında birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Program Kazanımları

PÇ-1 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İşletme alanında temel bilgilere sahip olmak

PÇ-2 Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek

PÇ-3 İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate alarak, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluk sahibi olmak

PÇ-4 Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek

PÇ-5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak

PÇ-6 Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek

PÇ-7 Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak

PÇ-8 İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek

PÇ-9 Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak

PÇ-10 Sağlık kurumları yapısında kalite odaklı yaklaşım planları yapabilmek

PÇ-11Sektörde doğru yatırımları hedefleyebilecek iş analizleri geliştirebilmek ve bunların matematiksel takiplerini yapabilmek

PÇ-12 Sağlık kurumlarında tıbbi işleyiş konusunda hekim ve hekim dışı yardımcı personel ile işbirliği ve uyum içinde çalışabilmeyi öğrenmek 

İstihdam Olanakları

Ülkemizde sağlık sektörünün gelişmesi, çeşitlenmesi ve ekonomik boyutunun artması ile birlikte sağlık kurumlarının etkin yönetimi giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır.   Sağlık kurumlarının büyüyüp, gelişerek faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mutlaka kazanç sağlamaları gerekir. Bu da iyi yöneticilerin iş başında olmaları ile mümkündür. Profesyonel yöneticiler işletme yönetimi ile ilgili bilgilerlerini uygulamada en doğru biçimde kullanırlar. Sağlık kurumları işletmeciliği yönetiminde önlisans eğitimi ile öğrencilere bir sağlık kurumunun tüm fonksiyonları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğretilmektedir. Kısa yoldan hayata atılarak sağlık kurumlarında yönetim kademelerinde çalışacak veya yönetime destek olacak profesyonel eleman yetiştirilmesi temel amaçlardandır. Mezunlar edindikleri bilgileri poliklinikler, tıp merkezleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri ve tıp fakülteleri gibi sağlık kurumlarında uygulama şansına sahip olacaklardır..  

 

Sağlık kurumlarının son yıllarda giderek sayısının artması, rekabeti de beraberine getirmiştir. Bu durumda sağlık kurumlarının hizmet sunumuna devam edebilmesi, gelişebilmesi ve de ayakta durabilmesi için tıbbi hizmetlerin yanında profesyonel yöneticilerinde bu konuda etkin bir şekilde çalışmasını zorunlu kılmıştır Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 yıllık lisans programlarına devam edebilmektedirler.

 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE 1
3
3
1
Zorunlu
MYG101
GENEL MATEMATİK
3
3
1
Zorunlu
MYG103
TEMEL HUKUK
3
4
1
Zorunlu
MYI101
GENEL İŞLETME
3
4
1
Zorunlu
MYI103
GENEL EKONOMİ
3
4
1
Zorunlu
MYM101
MUHASEBE 1
3
4
1
Zorunlu
MYT100
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
2
4
1
Zorunlu
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ 1
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE II
3
3
2
Zorunlu
MYM102
MUHASEBE II
3
4
2
Zorunlu
MYM114
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
3
5
2
Zorunlu
MYS104
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ
3
5
2
Zorunlu
MYS106
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI
3
4
2
Zorunlu
MYS108
TIBBİ TERMİNOLOJİ
3
5
2
Zorunlu
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MYOPYU
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
4
10
3
Zorunlu
MYOSTJ
STAJ
0
8
3
Zorunlu
MYS207
TIBBİ İSTATİSTİK
3
5
3
Zorunlu
MYS210
SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM
3
5
3
Seçmeli
MYI215
FİNANSAL KURUMLAR
3
5
3
Seçmeli
MYI217
KARİYER YÖNETİMİ
3
5
3
Seçmeli
MYS 213
Sağlık Kurumlarında Tüketici Davranışları
3
5
3
Seçmeli
MYS203
S.KURUML. OPERASYON YÖNETİMİ
3
5
3
Seçmeli
MYS209
TIBBİ DOKÜMANTASYON
3
5
3
Mesleki
MYS201
SAĞLIK HUKUKU
3
5
3
Mesleki
MYS205
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
MYS204
SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ
3
5
4
Seçmeli
ING202
MESLEKİ İNGİLİZCE
3
5
4
Seçmeli
MYS224
SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
3
5
4
Seçmeli
MYS226
SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
3
5
4
Seçmeli
MYS228
SAĞLIK KURUMLARINDA DAĞITIM KANALLARI
3
5
4
Mesleki
MYS212
S. KURUMLARINDA BİLGİ YÖNETİMİ
3
5
4
Mesleki
MYS214
S. KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

 

Başarı not çizelgesi

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyet durumuna geçebilmesi için programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak toplam 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 günlük stajını yapması gerekir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Dr.Öğretim Üyesi Leyla Gödekmerdan Önder

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı

No: 129                                    Gölbaşı /ANKARA 

 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

  GENEL İŞLETME 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MUHASEBE I

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

  GENEL EKONOMİ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL HUKUK

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE I

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

TÜRK DİLİ I

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

GENEL MATEMATİK

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

INGILIZCE II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURK DILI II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK HUKUKU

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE II

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK SİGORTACILIĞI

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ İSTATİSTİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TIBBİ DÖKÜMANTASYON

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURUMLARI OPERASYON YÖNETİMİ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA İLİŞKİLERİ VE HASTA PSİKOLOJİSİ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KUR.TÜK. DAVRANIŞLARI

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FİNANSAL KURUMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

KARİYER YÖNETİMİ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMASI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

STAJ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ TERMİNOLOJİ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ YÖNETİMİ

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ETİK KURALLAR VE HASTA HAKLARI

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLI TURİZMİ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA DAĞITIM KANALLARI

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
Akademik Ağırlıklı

Program Yeterlilikleri

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)

1

   

 

 

  

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

x

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

2

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 x

 

YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1

 

 

x

 x

x

 

 

 

 

 

 

 x

2

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

x

 

x

YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)

1

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

x

3

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

 

 x

 

YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

2

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 x

 

 

 

x