İŞL431


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ İŞL431 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 0 0 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yenilik yönetimi, modern işletmeler için sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün önemli bir unsuru ve ulusal ekonomiler için de büyümenin itici gücü haline gelmiştir. Ekonomik, teknolojik ve çevresel faktörlerdeki hızlı değişimlerin meydana getirdiği yeni şartlara uyum sağlamak ve sürdürülebilir bir rekabet stratejisi geliştirebilmek, yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesiyle mümkün olmaktadır. Özellikle teknolojik yeniliklerin kazandırdıklarının yanı sıra, taşıdığı zorluklar, belirsizlik koşulları ve risk içeren doğası gereği başarısızlık ihtimali de yüksektir. Bu nedenle öğrencilerin, yenilik konseptini, yenilik yönetimi araç ve teknikleri ile stratejilerini bilmeleri, uygulama ve kullanma yeteneklerini kazanmaları gerekmektedir.
Dersin İçeriği Yenilik konsepti ve uygulamalarının hem işletmecilikteki rolü hem de günümüz pazarlarında rekabet edebilmelerindeki önemi ele alınacaktır. Yenilik faaliyetlerinin işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, dolayısıyla yeniliğin işletmelere ölçülebilir katma değeri nasıl sağlayabileceği ve stratejik yenilik süreci için gerekli yönetim stili ve organizasyon yapısı üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında; temel kavramlar ve sınıflandırma, yenilik yaratma çevresi, yenilik yaratma süreci, yenilik kaynakları ve yaratıcı düşünme teknikleri, mikro ve makro yenilik sistemleri ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve desteklenmesi konuları ayrıntıları ile birlikte irdelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Yenilik ve yenilik yönetimi kavram ve felsefesini anlayabilme, işletmeler ve ulusal ekonomi için önemini açıklayabilme, Yenilik yönetiminin başarısını etkileyen faktörleri açıklayabilme ve değerlendirebilme, Temel belirleyici unsurları dikkate alarak yenilikleri sınıflandırabilme, Yeni ürün geliştirme ve yenilik yaratma süreçlerini analiz edebilme, Yeni ürünlerin yayılmasını etkileyen faktörleri değerlendirebilme, Yeni ürünlerin pazarlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin etkin çözümler geliştirebilme, Yenilikle ilgili geliştirilen modelleri açıklayabilme, Yeniliğin difüzyonunu (yayılmasını) ve benimsenmesini etkileyen unsurları anlayabilme, Yenilik sürecinin aşamalarını açıklayabilme, Yenilikçi bir işletme yaratmak için nasıl bir altyapı gerektiğini analiz edip değerlendirebilme, işletmelerin yenilikçi bir yapıya sahip olmalarını belirleyen faktörleri ve bunların etkilerini açıklayabilme, Lider ve çalışanların yenilik sürecindeki rollerini örneklerle açıklayabilme, Beyin fırtınası, morfolojik analiz, TRIZ gibi yaratıcı düşünce tekniklerini uygulayabilme, Örgütsel yapının ve çevresel faktörlerdeki değişimin yenilikçi kültür üzerindeki etkilerini örneklerle yorumlayabilme, İşletmelerin yenilik yaratmada hangi kaynakları kullandığını tanımlayabilme, içsel ve dışsal yenilik kaynakları arasındaki ayrımı yapabilme, İşletmeler için yenilik strateji çeşitlerini tanımlayabilme, İşletmeler için yenilik yaratma sürecindeki engelleri açıklayabilme, Bölgesel ve ulusal yenilik sistemini ve diğer ülkelerdeki yenilik sistemlerini açıklayabilme, ulusal yenilik sistemi içinde özel sektörün sanayi yapılaşması ve diğer destekleyici kamu kurumlarının etkilerini tartışabilme, Fikri mülkiyet kapsamına giren hakların neler olduğunu, korunabilme şartlarını, koruma kapsamını ve niçin korunduğunu açıklayabilme, Başarı örneklerini açıklayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlarının Tanımlanması, Günümüz İşletmeciliğinde Yenilik Yönetiminin Yeri ve Önemi
2. Hafta Yenilik Türleri ve Yeniliğin Yayılması
3. Hafta Yenilik Geliştirme Süreçleri
4. Hafta Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve Uygulamaları
5. Hafta Yeniliğin İktisadi Boyutu
6. Hafta Yenilik Geliştirme Ortamı
7. Hafta Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri
8. Hafta Yenilik Yönetiminde Etkin Olan Örgütsel Yapı ve Kültürler
9. Hafta İşletmelerde Yeniliği Belirleyen Faktörler
10. Hafta İşletmelerde Yenilik Kaynakları ve Stratejileri
11. Hafta Yenilik Engelleri
12. Hafta Yeniliklerin Korunması ve Yasal Çerçeve
13. Hafta Yenilik Ölçümü, Bölgesel ve Ulusal Yenilik Sistemleri
14. Hafta Gıda ve Tarım Alanında Yenilik ve Başarı Örnekleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%) 20
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 20
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tidd J. and J. Bessant (2014), Strategic Innovation Management, John Wiley & Sons Ltd. (ISBN: 978-1-118-45723-8). Yardımcı Kaynaklar: Trott, P. (2017), Innovation Management and New Product Development, 6th Ed., Pearson. Karabulut A.T. (2015), Stratejik Yenilik Yönetimi, Papatya Yayıncılık (ISBN: 978-975-4220-88-5)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ3

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ4

5

4

 

 

 

 

 

 

 

3