İŞL408


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLETME POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 408 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere stratejik yönetim bakış açısını kazandırmak ve bu bakış açısını kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, stratejik yönetim süreci ve unsurları, iç ve dış çevre analizi, stratejik yönlendirme, strateji belirleme, uygulama ve kontrol konuları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin işletme politika ve stratejileri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1 -İşletmelerin uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik temel kavramlar, teorik ve pratik yönetim süreçleri ve bunlara yönelik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma, 2- Bu kapsamda, stratejik yönetim bakış açısı kazanma, 3- İşletmelerin faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreleri de dikkate alarak, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik gerekli politika ve stratejileri oluşturabilme, 4- İşletmelerde mesleki bilgi ve sorumluluk anlayışının da gözetilmesi ve işletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle ilgili bilgilerden de en üst düzeyde yararlanılması suretiyle, işletmelerin stratejik anlamda temel yönetsel faaliyetlerine yönelik değerlendirme, analiz ve sentezlerde bulunabilme, 5.İşletmeler için stratejik yönetim bakış açısıyla olay çözümlemesi hazırlayabilme ve sunabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Ders işleme yöntemi, örnek olay yöntemi, stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar ve genel giriş
2. Hafta 02 Stratejik yönetim süreci ve unsurları.
3. Hafta 03 Dış çevre analizi, genel çevre analizi, sektör/iş çevresi analizi, dış çevre analizinde yararlanılan teknikler.
4. Hafta 04 İşletme Analizi, işletmenin varlık ve yetenekleri, değer zinciri analizi, kritik başarı faktörleri analizi, işletme analizinde kullanılan teknikler.
5. Hafta 05 Çevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri.
6. Hafta 06 Stratejik yönlendirme, işletmenin misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri.
7. Hafta 07 Temel stratejiler (büyüme, küçülme, durağan, karma).
8. Hafta 08 Temel stratejiler (büyüme, küçülme, durağan, karma).
9. Hafta 09 Üst yönetim stratejileri –kurumsal stratejiler ve kullanılan teknikler / örnek olay çözümü
10. Hafta 10 Üst yönetim stratejileri-rekabet stratejileri / örnek olay çözümü
11. Hafta 11 İşlevsel (fonksiyonel) stratejiler : Bölüm stratejileri / örnek olay çözümü
12. Hafta 12 Örnek olay çözümleri
13. Hafta 13 Örnek olay çözümleri
14. Hafta 14 Örnek olay çözümleri, genel tekrar ve dersin değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 2010. Prof. Dr. Erol EREN. İşletmelerde Stratejik Yönetim, 2007. Prof. Dr. Hayri ÜLGEN ve Kadri MİRZE David, R. Fred, 2005, Strategic Management: Concepts and Cases (10th Edition), Prentice-Hall. Hitt, A. Michael, R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, 2009. Business Strategy. Thompson Learning. Whelan, L.T., and David Hunger, 2010. Strategic Management & Business Policy: Achieving Sustainability, Pearson.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek