PSİ515


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları PSİ515 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 110 152 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste toplumsal cinsiyetin nasıl yapılandırıldığı ve sürdürüldüğü ve yaşamımızın farklı alanlarındaki anlamlarına değinilecektir. Bu ders seminer şeklinde işlenecektir. Dolayısıyla derslerin büyük bir bölümü çoğunlukla öğrenciler tarafından hazırlanıp, dersin konusuna göre tartışmaları yönlendirmeleri beklenmektedir. Ayrıca bu ders kapsamında öğrenciler bir araştırma önerisi veya bir proje hazırlayarak yazılı rapor halinde vereceklerdir.
Dersin İçeriği Bu derste, toplumsal cinsiyetin sosyal ortamlardaki etkilerine ve kadınlarla erkekler arasındaki benzerlikleri ve farklılıklara değinen psikolojik kuramlar ve araştırmalar ele alınacaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler hem kendi kültürlerinde hem de başka kültürde yaşanan cinsiyete dayalı deneyimlerin karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlayacaklardır. Bu ders kapsamında toplumsal cinsiyetle ilgili kuramlar, temel kavramlar, toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, önyargıları ve cinsiyet ayırımcılığı ve cinsiyet rollerinin sonuçları farklı açılardan değerlendirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Toplumsal cinsiyetle ilgili çeşitli sosyal konuları tanımlama 2-Cinsiyet farklılıklarını açıklamaya çalışan psikoloji kuramlarını özetlemek, eleştirmek ve uygulamak 3-Toplumsal cinsiyetle ilgili psikoloji araştırmalarını özetlemek ve eleştirmek 4-Günlük yaşamda toplumsal cinsiyetin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğini tanımlamak 5-Kabul görmüş cinsiyet rolleri ile ilgili bazı kültürel ve tarihsel farklılıkları ifade etmek 6-Bir tezi desteklemek için mantıklı iddialarla eldeki malzemeleri sentezleme 7- Grup tartışmalarını etkin bir şekilde yönlendirme ve grup tartışmalarına katılma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tanımı ve Temel Kavramlar
2. Hafta Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel Kuramlar-I -Psikanalitik Kuram -Biyolojik Açıklamalar -Sosyobiyolojik Kuram -Sosyal Öğrenme Kuramı
3. Hafta Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel Kuramlar-II -Sosyal Bilişsel Kuram -Bilişsel Gelişim Kuramı -Toplumsal Cinsiyet Şeması Kuramı - Toplumsal Cinsiyet Şemasıyla Bilgi İşleme Kuramı -Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargısının Öğeleri Modeli -Sosyal Rol Kuramı -Benlik Sunuşu Kuramı
4. Hafta Feminist Kuram ve Yaklaşımları
5. Hafta Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı
6. Hafta Kitle İletişim Araçlarında Cinsiyetlerin ve Cinsiyet Rollerinin Ele Alınışı
7. Hafta Cinsiyet Benzerlikleri ve Farklılıkları
8. Hafta Farklılıklar için Kanıt Toplama
9. Hafta İletişim (Sözlü ve Sözsüz)
10. Hafta İş yaşamındaki sonuçlar
11. Hafta Güç ve şiddeti içeren sonuçlar
12. Hafta Kişi için sonuçlar
13. Hafta Aile ilişkilerindeki sonuçlar
14. Hafta Toplumsal cinsiyet ve psikopatoloji
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Chodorow, N.J. (2007). Duyguların gücü: Psikanalizde, cinsiyette ve kültürde kişisel anlam. (çeviren: Jale Özata Dirlikyapan). İstanbul: Metis Yayıncılık. - Cross & Madson (1997). Models of The Self: Construals and Gender. Psychologicall Bulletin, 122:5-37. - Dökmen, Z.Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık. - Fromm, E. (2004). Anaerkil Toplum ve Kadın Hakları (çeviren: Acar Doğangün). İstanbul: Arıtan Yayınevi - Gilligan, C. (1977). In a different voice:women's conception of self and morality. Harvard Education Review, 47 (4), 481-517. - Jordan, J.V. (1997). The relational model is a source of empowernment for women. In M.R. Walsh (Ed.), Women, men, and gender: Ongoing debates. New Haven: Yale University Press. - Mutluer, N. (2008). Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul: Varlık Yayınları. - Unger, R. & Crawford, M. (1992). Women and Gender (Chp. 5 : Doing Gender: Sex, status and power). New York: McGraw-Hill. - Williams, J.H. (1987). Myths, streotypes and the psycholgy of women. In J.H. Williams, Psycholgy of Women. New York: W. W. Norton. (pp. 1-27).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

3

3

3

2

 

 

 

3

 

 

ÖÇ2

3

3

3

3

 

3

 

3

 

 

ÖÇ3

3

3

3

4

 

3

 

3

 

4

ÖÇ4

3

3

3

4

3

4

 

3

 

 

ÖÇ5

3

3

 

4

3

4

4

3

 

 

OÇ6

2

3

 

 

3

4

4

3

4

4

ÖÇ7

1

2

 

 

3

 

4

 

4

 

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek