Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans


Genel Bilgi

2012-2013 öğretim yılında açılan Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, özel hukuk konularına yönelik dersler  içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli olarak tamamlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesi (Masters of Law (LL.M.)) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 

Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Adaylar, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nda temel hukuk kuram ve kavramları pekiştirilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan problemleri daha kolay çözme becerisinin verilmesi hedeflenmektedir.

Program Kazanımları
  1. Hukuk biliminin temel kavram ve kuramlarının tanınması.

  2. Muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi.

  3. Hukuk biliminin araştırma yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi.

  4. Meslek hayatında karşılaşılacak problemlere yaratıcı çözümler üretebilme becerisinin geliştirilmesi.

  5. Hukuki kavramların uygulamada en iyi biçimde tatbiki.

  6. Eğitim sürecinde elde edilen bilgilerin meslek hayatında kullanılması.

    İstihdam Olanakları

İstihdam Olanakları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, mesleklerinde bir üst kademeye geçme şansını elde ederler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HUK505
Evlilikte Mal Rejimleri
3
8
1
Seçmeli
HUK509
Uluslararası Tahkim Türleri
3
8
1
Seçmeli
HUK513
Türk Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri
3
8
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi

Prof. Dr. L. Şanal Görgün

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi