Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans


Genel Bilgi

2012-2013 öğretim yılında açılan Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, özel hukuk konularına yönelik dersler  içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli olarak tamamlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesi (Masters of Law (LL.M.)) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 

Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Adaylar, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nda temel hukuk kuram ve kavramları pekiştirilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan problemleri daha kolay çözme becerisinin verilmesi hedeflenmektedir.

Program Kazanımları
 1. Hukuk biliminin temel kavram ve kuramlarının tanınması.
 2. Muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi.
 3. Hukuk biliminin araştırma yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi.
 4. Meslek hayatında karşılaşılacak problemlere yaratıcı çözümler üretebilme becerisinin geliştirilmesi.
 5. Hukuki kavramların uygulamada en iyi biçimde tatbiki.
 6. Eğitim sürecinde elde edilen bilgilerin meslek hayatında kullanılması.
 7. Akademik yazım kurallarının ve etik ilkelerinin içselleştirilmesi.
 8. Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunum yeteneğinin kazanılması.
 9. Eleştirel yaklaşım ve tartışma becerisinin geliştirilmesi.
 10. Hukuki kavram ve kurumların karşılaştırılmalı olarak analiz edilebilmesi.
 11. Hukuki kavram ve kurumlardaki güncel gelişmelerin öğrenilmesi.
 12. Evrensel hukuk ilkelerinin akademik ve mesleki yaşamda kazanılması.
 13. Hukuk biliminin diğer bilimlerin temel kavram ve kaynaklarıyla olan ilişkisinin öğrenilmesi ve bilimler arası muhakemenin geliştirilmesi.
İstihdam Olanakları

Özel Hukuk Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu kurumları, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HUK 568
İstinaf Hukuku
3
7,5
1
Zorunlu
HUK579
Yabancı Unsurlu Genel Aile Hukuku Sorunları
3
7,5
1
Zorunlu
HUK516
Soybağının Kurulması ve Hükümleri
3
7,5
1
Zorunlu
HUK561
LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU
3
7,5
1
Zorunlu
HUK586
Kişilik Hakkı ve Korunması
3
7,5
1
Seçmeli
HUK 517
ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU
3
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HUK 515
Fikri Mülkiyet Hukuku
3
7,5
2
Zorunlu
HUK 526
İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 576
ÜÇLÜ BORÇ İLİŞKİLERİ
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 580
İcra İflas Hukukunda Davalar
3
7,5
2
Zorunlu
HUK518
Tüketici Hukukunda Güncel Meseleler
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK531
Seminer
0
15
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HUK532
Tez Çalışması
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. L. Şanal Görgün

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler/Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HUK 586 Kişilik Hakkı ve Korunması

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK 568 İstinaf Hukuku

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK 526 İş Sözleşmesinin Türleri

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK 579 Yabancı Unsurlu Genel Aile Hukuku Sorunları

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

HUK 580 İcra İflas Hukukunda Davalar

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

HUK 515 Fikri Mülkiyet Hukuku

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

X

 

X

HUK 576 Üçlü Borç İlişkisi

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 HUK 5 61 Limited Şirketler Hukuku

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ

Program Yeterlikleri

Temel Alan Yeterlikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi 1

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

Bilgi 2

 

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

Beceri 1

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

Beceri 2

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Beceri 3

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

Yetkinlik(Öğrenme) 1

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48