Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz)


Genel Bilgi

Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır. Bu gelişmelere paralel olarak, hemen hemen her alandaki kişiler yönetimde verimliliği arttıran bu sistemler ile ilgilenmekte ve kendi alanlarında bu konuda uzmanlaşmak
istemektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'nın amacı bu alanda bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı'nda Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezsiz programlarda Ales ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek lisans derecesini almak için ise 30 yerel kredilik ders yükü ile kredisiz “dönem projesi” çalışmasının başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dönem projesi yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezsiz programda 60 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. 

Program Profili

Yüksek lisans programı; akademik literatüre, yönetim bilişim sistemleri ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yöneticiler yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

Yönetim Bilişim Sistemleri hem iş süreçlerine hem de bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanan tek uzmanlık alanıdır. Bu alanda elde edilen beceriler muhasebe, finans, pazarlama gibi işletme fonksiyonlarında teknolojik gelişmeleri açıklamaya yardımcı olan yaratıcı çözümler geliştirmeyi, bu çözümleri geliştirecek ekipleri kurmayı ve yönetmeyi, iş gereksinimlerini anlamaya teknolojik bir perspektiften bakmayı sağlayan, iş uygulamalarında son derece rağbet gören uzmanlıkları içermektedir.

İstihdam Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim dalından mezun olanlar iş analisti, iş geliştirme uzmanı, iş zekâsı analisti, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı analisti, bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim teknolojileri danışmanı, bilişim teknolojileri geliştirme proje yöneticisi, ağ yöneticisi, sistem analisti, sistem geliştirici, teknik destek uzmanı, web geliştirici gibi pozisyonlarda son derece cazip olanaklara sahip işlerde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar doktora programlarına geçiş yapamaz.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
YBS 501
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
3
7,5
1
Zorunlu
YBS 503
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3
7,5
1
Zorunlu
YBS 505
VERİ VE VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
3
7,5
1
Zorunlu
YBS517
HASTANE YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL510
FİNANSAL YÖNETİM
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
YBS 504
BİLGİ SİSTEMLERİ VE PROJE YÖNETİMİ
3
7,5
2
Zorunlu
YBS 510
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
7,5
2
Zorunlu
YBS515
SİSTEM ANALİZ ve TASARIM
3
7,5
2
Zorunlu
YBS516
BİLGİSAYAR AĞLARI VE GÜVENLİĞİ
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
YBS 513
KURUMSAL MİMARİ
3
7,5
3
Zorunlu
YBS 514
E-TİCARET
3
7,5
3
Zorunlu
YBS 530
DÖNEM PROJESİ
0
30
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Aral EGE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
YBS 503             
YBS 501             
YBS 505             
YBS 507             
YBS 504             
YBS 508             
YBS 506             
YBS 510             
YBS 513             

YBS 514

             

YBS 530

             
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Türkiye Yükseköğretim Yüksek Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 7. Düzey)

Temel Alan

Yönetim Bilişim Sistemleri

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

                          

1

Bilgi

2

                          

2

  

Beceri

1

                          

1

Beceri

2

                          

2

3

                          

3

  

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                          

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

                          

2

3

                          

3

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                          

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                          

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

                          

2

3

                          

3

4

                          

4

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                          

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

                          

2

3

                          

3

4