Uluslararası İlişkiler (Tezli)


Genel Bilgi

2005-2006 öğretim yılında açılan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, bölgesel politikalar, uluslararası hukuk, Türk dış politikası ve siyasal kuram konularına yönelik dersler içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 3 Profesör ve 3 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi gibi ilgili bölümler başta olmak üzere 4 yıllık herhangi lisans programından mezun olmaları gereklidir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programında tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. Tezli yüksek lisans derecesini almak için 21 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin enstitü müdürlüğüne tesliminden sonra yönetim kurulu aralarında danışmanın da bulunduğu ve ikisi Ufuk Üniversitesi kadrosundan ve birisi üniversite dışından  seçilen en az üç öğretim üyesinden oluşan jüriyi belirler. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar sınavı izleyen 3 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Ek süre verildiği takdirde bu süre tutanakta belirtilir.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü çeşitli bilim dallarını biraraya getirerek, farklı analizlerin sentezini sunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinlerarası bir eğitim anlayışıyla Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Hukuk, Ekonomi, Tarih ve Felsefe gibi disiplinlerden yararlanarak öğrencilerin zengin bir perspektif kazanmalarına katkıda bulunur. Bölümün temel amaçları arasında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel olgu ve dinamikleri kavrama ve yorumlama yeteneği kazandırmanın yanında; öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme becerisi verebilmek yer almaktadır. Bölümün bir diğer amacı ise; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programının niteliklerine uygun olarak, öğrencilerin sosyal bilimler alanında geniş bir vizyona sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, ufku açık ve dünyayı anlama ve anlamlandırma kaygısı duyan bireyler yetiştirilmesi prensibi benimsenmiştir.

Program Kazanımları

1

Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesi hakkındaki bilgileri kavrayabilir.

2

Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

3

Siyasi ve ekonomik kurumların ve oluşumların tarihsel gelişim süreçlerini anlayabilir ve bu bağlamda süreç analizi yapabilir.

4

Ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi değerlendirebilir.

5

Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge ve ülkeler hakkında konjonktürel ve güncel konulardaki bilgileri kullanabilir.

6

İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

7

İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

8

Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

9

Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

10

Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

11

Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

12

Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

13

Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

14

İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

15

Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

16

Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

17

Uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, siyasi düşünceler tarihi gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız kamu ve özel sektörde akademisyen ve Uluslararası İlişkiler uzmanı olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ULİ512
ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR
3
7,5
1
Zorunlu
ULİ513
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
3
7,5
1
Zorunlu
ULİ520
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL514
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ULİ504
TÜRK DIŞ POLİTİKASI
3
7,5
2
Zorunlu
ULİ516
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK
3
7,5
2
Zorunlu
ULİ518
AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
3
7,5
2
Zorunlu
ULİ521
SOĞUK SAVAŞ
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ULİ531
SEMİNER
0
15
3
Zorunlu
ULİ532
TEZ ÇALIŞMASI
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,50 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Sedat Cem KARADELİ

Ufuk Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar Mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

                                               Uluslararası İlişkiler Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ULİ504

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

ULİ512

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

ULİ513

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

ULİ516

 X

X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

İŞL514

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 X

 

 X

 

ULİ518

 

 X

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

ULİ520

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

ULİ521

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ULİ531

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

ULİ532

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.

1- Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesi hakkındaki bilgileri kavrayabilir.

2- Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Bilgi 2

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.

3- Siyasi ve ekonomik kurumların ve oluşumların tarihsel gelişim süreçlerini anlayabilir ve bu bağlamda süreç analizi yapabilir.

17- Uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, siyasi düşünceler tarihi gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Bilgi 3

Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

1- Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesi hakkındaki bilgileri kavrayabilir.

3- Siyasi ve ekonomik kurumların ve oluşumların tarihsel gelişim süreçlerini anlayabilir ve bu bağlamda süreç analizi yapabilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Bilgi 4

İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

1- Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesi hakkındaki bilgileri kavrayabilir.

3- Siyasi ve ekonomik kurumların ve oluşumların tarihsel gelişim süreçlerini anlayabilir ve bu bağlamda süreç analizi yapabilir.

Bilgi 5

Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

2- Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

3- Siyasi ve ekonomik kurumların ve oluşumların tarihsel gelişim süreçlerini anlayabilir ve bu bağlamda süreç analizi yapabilir.

Bilgi 6

Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

Bilgi 7

Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

14- İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

Beceri 1

Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

2- Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

5- Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge ve ülkeler hakkında konjonktürel ve güncel konulardaki bilgileri kullanabilir.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

Beceri 2

Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

11- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Beceri 3

Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Beceri 4

Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

15- Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Beceri 5

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Beceri 6

Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

15- Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Beceri 7

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk

Alabilme) 3

Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

11- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

11- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 6

Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 1

Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 2

Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 3

Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.

5- Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge ve ülkeler hakkında konjonktürel ve güncel konulardaki bilgileri kullanabilir.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 4

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 5

Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

15- Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 6

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.

11- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

17- Uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, siyasi düşünceler tarihi gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 7

Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

11- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

15- Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 2

Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 3

Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 4

Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

13- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 5

İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

11- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 6

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 7

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

15- Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 8

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

14- İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 1

Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 2

Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

10- Uluslararası İlişkiler disiplininin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 3

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 4

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

16- Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 5

Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

6- İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

7- İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

8- Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme düzeyini geliştirebilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 6

Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.

2- Uluslararası İlişkiler disiplininin ileri düzeyde kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

4- Ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi değerlendirebilir.

12- Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 7

Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

4- Ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi değerlendirebilir.

9- Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

17- Uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, siyasi düşünceler tarihi gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yüksek Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 7. Düzey)

Temel Alan

Sosyal ve

Beşeri Bilimler

Program Yeterlilikleri

Ulusal

Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bilgi

1

                                  

1

Bilgi

2

                                  

2

3

                                   

4

                                   

5

                                   

6

                                   

7

                                   
 

Beceri

1

                                  

1

Beceri

2

                                  

2

3

                                  

3

4

                                   

5

                                   

6

                                   

7

                                   
 

Yetkinlik

(Bağımsız

çalışabilme ve

sorumluluk

alabilme

yetkinliği)

1

                                  

1

Yetkinlik

(Bağımsız

çalışabilme ve

sorumluluk alabilme

yetkinliği)

2

                                  

2

3

                                  

3

4

                                   

5

                                   

6

                                   

Yetkinlik

(Öğrenme

yetkinliği)

1

                                  

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

2

                                   

3

                                   

4

                                   

5

                                   

6

                                   

7

                                   

Yetkinlik

(İletişim ve

sosyal

yetkinlik)

1

                                  

1

Yetkinlik

(İletişim ve sosyal

yetkinlik)

2

                                  

2

3

                                  

3

4

                                  

4

5

                                   

6

                                   

7

                                   

8

                                   

Yetkinlik

(Alana özgü

yetkinlik)

1

                                  

1

Yetkinlik

(Alana özgü

yetkinlik)

2

                                  

2

3

                                  

3

4

                                   

5

                                   

6

                                   

7