Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezli)


Genel Bilgi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı Ekonomik Analiz, Sayısal Yöntemler, Uluslararası Finansal Kuruluşlar, Uluslararası Ticaret Politikası, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Pazarlama gibi dersler içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 1 doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans (Master)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Yüksek lisans programı akademik literatüre, işletme yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yöneticiler yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

Uluslararası Ticaret ve Finansman (UTF) Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenci;

  1. Ulusal ve uluslararası işletmelerin yönetim, organizasyon, pazarlama ve finansman  alanlarında gerekli kavram ve teorilere hakim olur.
  2. Bu programda öğrendiği bilgileri ile lisans eğitimiyle sahip olduğu birikimi bir araya getirip değerlendirebilir.
  3. UTF alanında öğrendiklerini iş hayatında da etkin bir şekilde uygulayabilir.
  4. UTF alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.
  5. UTF alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.
  6. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa sahip olur.
  7. UTF alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket edebilir.
  8. İşletmelerde ortaya çıkan sorunları analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.
  9. Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

10. Firmaların çalışanlarına sağladıkları güvenceler, olanaklar ve çalışma ortamının önemini ve niteliğini kavrar.

11. Bir mal veya hizmet işletmesinde aynı zamanda toplum yararına da olan yatırım projeleri hazırlayabilir, kontrol edebilir ve değerlendirebilir.

12. Çalıştığı işletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

13. Problem çözme ve bu amaçla veri toplama tekniklerinden temel istatistik bilgisi yardımıyla faydalanabilir ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.

İstihdam Olanakları

UTF Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu kurumları, bankalar, ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO505
EKONOMİK ANALİZ
3
7,5
1
Zorunlu
ISL507
SAYISAL YÖNTEMLER
3
7,5
1
Zorunlu
ULT504
ULUSLARARASI LOJİSTİK
3
7,5
1
Zorunlu
ULT505
ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR
3
7,5
1
Zorunlu
ULT508
FİNANSAL MUHASEBE VE UFRS
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL 504
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL516
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ISL510
FİNANSAL YÖNETİM
3
7,5
2
Zorunlu
ULT502
ULUSLARARASI PAZARLAMA
3
7,5
2
Zorunlu
ULT506
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI
3
7,5
2
Zorunlu
ULT513
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ULT531
SEMİNER
0
15
3
Zorunlu
ULT532
TEZ ÇALIŞMASI
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az % 70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın % 40'ı, final sınavının % 60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ/ Program Yeterlilikleri Matrisi

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

EKO505

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

++

+

++

ISL 507

+

++

++

++

+

+

+

++

++

+

++

+

++

ULT504

++

++

++

++

+

++

+

++

++

++

++

++

++

ULT505

++

++

++

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

ISL510

++

++

++

++

+

+

+

++

+

++

+

++

++

ULT502

++

++

++

++

+

++

+

+

++

++

+

++

+

ULT506

+

++

++

++

+

+

+

+

+

++

+

+

+

ULT513

++

++

++

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+

ULT531

+

+

+

++

+

+

+

++

++

+

++

+

++

ULT532

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

++

+

++

 

+          : orta derecede etki beklenir.

++       : güçlü bir etki beklenir.