PSİ507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikolojide Seçme Konular PSİ507 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 21 42 45 150 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Psikoloji (Gelişimsel Sosyal) Yüksek lisans programına kayıtlı olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders benlik ve kimlik literatüründeki temel konu ve kavramları sosyal psikoloji bakış açısıyla tanıtmak için düzenlenmiştir.
Dersin İçeriği Genel olarak bu ders, öğrencilere sosyal psikoloji bakış açısından benlik ve kimlik kavramlarını ve bunlarla ilgili çeşitli kuramsal, kavramsal, ve ampirik konuları öğrenme fırsatı sunar. Yalnız, tek bir dönem benlikle ilgili tüm kavramların kapsanması için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, bu ders benlikle ilgili bir takım konuları kapsamaya çalışacaktır. Özellikle benlik kavramının yapısı ve fonksiyonlarında kültür ve toplumsal cinsiyet farklılıkları daha detaylı olarak tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin benlik ve kimlik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Benlik ve kimliği tanımlamada seçici olarak, ama temel kavramlarının ne olduğu alayışını kazanabilir 2- Benlik ve kimlik gelişiminin tarihsel bakış açısını tanımlayabilir 3- Bu alandaki temel kavramları ve araştırmaları tanıtabilir 4- Benlikle ilgili istenen konuda uygun araştırma önerisini üretebilir 5- Benlik çalışmalarının kültürler arası geçerliliği ve ilişkisel olma farkındalığını geliştirir 6- Sınıf aktiviteleriyle yazma, sunum yapma ve tartışma becerilerini geliştirir. 7- Benlik ve kimlik konusunun teorik bilgi, kavram ve araştırmalarının günlük yaşamdaki yaşantılarla ilişkilendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı: Benlik ve Kimlik nedir?
2. Hafta Benlik ve benlik kavramının tarihsel bakış açısı
3. Hafta Benlik bilgisi ve benliğin gelişimi
4. Hafta Sosyal Psikoloji bakış açısına göre benlik kaavramı
5. Hafta Benliğin bilişsel ve motivasyonel kısımları
6. Hafta Benlik sunumu ve benlik yönetimi
7. Hafta Benlik düzenlemesi
8. Hafta Benlik saygısının yapısı ve fonksiyonları
9. Hafta Benlik saygısında bireysel farklılıklar
10. Hafta Toplumsal cinsiyet ve Benlik
11. Hafta Kültür ve Benlik
12. Hafta Kültür, Benlik ve İyi olma hali
13. Hafta Benlik ve grup temsili: Sosyal kimlik ve kişisel kimlik -I
14. Hafta Benlik ve grup temsili: Sosyal kimlik ve kişisel kimlik -II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Baumeister, R. F. (1999). The Self in Social Psychology. Philadelphia, PA: Psychology Press. - Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. (ss. 35-93). İzmir: Aşina Kitaplar. - Brewer, M.B. & Hewston, M. (2004). Self and Social Identity. Blackwell publishing Ltd. - Hortaçsu, N. (2007). Ben biz siz hepimiz: Toplumsal Kimlik ve gruplararası İlişkiler (ss. 11-63). Ankara: İmge Kitabevi. - Hortaçsu, N. (2007). Grup içi ve gruplar arası süreçler (ss. 33-77). Ankara: İmge Kitabevi. - Hortaçsu, N. (2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji [Benlik (ss.239-258)]. Ankara: İmge Kitabevi. - Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 4, 403-422. - Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji. (ss.31-51 &125-163). - Markus, H.E. & Kitiyama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253. - Osborne, R.E. (1996). Self: An eclectic approach. Boston: Allyn & Bacon. - Roy F. Baumeister and Jean M. Twenge (2003). The social self. In Millon, T. Lerner, M., Weiner, I.B.(Eds.) Handbook of Psychology: Personality and Social Psychology (Vol-5). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Belongingness, Social Exclusion, and Ostracism 328-331. - Triandis, H.C. (2004). Our culture influences who we are and how we view social behavior (ss.1- 28).Culture and Social Behavior. Boston: McGraw-Hill. - Triandis, H.C. (2004). Cultural differences in patterns of Social behavior (ss.144-180).Culture and Social Behavior. Boston: McGraw-Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

3

4

4

 

3

 

4

 

3

ÖÇ2

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

5

5

 

4

 

 

 

4

ÖÇ4

 

5

 

 

3

 

5

 

 

3

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

ÖÇ6

3

3

5

 

 

 

 

5

4

4

ÖÇ7

 

 

 

 

 

3

 

5

4

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek