PSİ501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Araştırma Yöntemleri PSİ501 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 30 120 192 3 7

Ders Sorumluları Prof.Dr.İsmail Selim HOVARDAOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu yüksek lisans dersi, psikoloji alanındaki araştırma yöntem ve desenlerinin geniş bir bakış açısı ile irdelenmesini kapsamaktadır. Öğrencilerin niceliksel ve niteliksel bilimsel yöntemlerin temel kavram ve teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazanımı dersin amacını oluşturur.
Dersin İçeriği Bu ders niceliksel ve niteliksel bilimsel araştırmaların tasarlanma, uygulama, veri analizi ve raporlama süreçlerini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma yöntemleri ile ilgili olarak elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve desenleri hakkında (kuram, yöntem, araştırma deseni, araştırma planlamada pratik konular, ölçüm düzeyleri ve örnekleme, veri toplama ve veri oluşturma teknikleri, veri analizi, araştırma raporunun hazırlanması vb.) derinlemesine bilgi kazanılması, 2- Etik ilke ve kuralların kazanılması 3- Psikolojide niceliksel ve niteliksel araştırmaları okuma, anlama ve eleştirebilme becerisinin kazanılması, 4- Bir araştırma sürecinin literatür taraması, araştırma sorusu ve hipotez geliştirilerek araştırmanın tasarlanması ve uygulanması, veri analizinin yapılıp bir bilimsel rapor olarak sunulması ile ilgili teknik yetkinlik ve becerilerin kazanılmasıdır. 5-Özellikle sosyal psikoloji ve sağlık psikolojisi alanlarında yapılan niceliksel ve niteliksel araştırmalar ile ilgili güncel konular ve yönelimler hakkında bilgi birikimi ve eleştirel bakış açısı kazanılması 6- Sosyal psikoloji ve sağlık psikolojisi alanlarında bireysel ve toplumsal sorun alanlarını belirleme, bu ihtiyaçlara yönelik araştırma programları önerebilme yetisinin kazanılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş- Ders Programı
2. Hafta Kuram, Yöntem ve Araştırma Deseni
3. Hafta Araştırma Planlamada Pratik ve Etik
4. Hafta Ölçüm Düzeyleri ve Örnekleme
5. Hafta Anket Deseni
6. Hafta Psikometrik Testlerin Kullanımı
7. Hafta Psikolojide Deneysel Yöntemler
8. Hafta Niceliksel Veri Analizi-1
9. Hafta Niceliksel Veri Analizi-2
10. Hafta Niteliksel Araştırma Teknikleri
11. Hafta Gözlem ve Görüşme Yöntemleri
12. Hafta Niteliksel Veri Analizi-1
13. Hafta Niteliksel Veri Analizi-2
14. Hafta Araştırma Raporları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar *Research Methods in Psychology (Eds) G.M.Breakwell, S.Hammond, C. Fife-Schaw and J.A.Smith, 3rd Edition, 2006, London:Sage *Research Methods for Clinical and Health Psychology (Eds) David F.Marks and Lucy Yardley, 2004, London:Sage Yardımcı Kitaplar; - Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 22. Basım. Nobel Yayın: Ankara. - Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 5.basım. Nobel Yayın: Ankara. - Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara - Publication manual of the American psychological association (6th ed.). (2010). Washington, DC: American Psychological Association.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

 

5

 

 

 

4

 

4

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

ÖÇ3

4

 

3

 

 

5

 

 

 

3

ÖÇ4

 

3

 

3

4

 

5

4

 

4

ÖÇ5

5

 

5

 

 

4

 

 

 

5

ÖÇ6

 

 

 

5

5

 

5

3

 

 

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek