Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans


Genel Bilgi

2012-2013 öğretim yılında açılan Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, kamu hukuku konularına yönelik dersler  içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli olarak tamamlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayanlar Kamu Hukuku alanında "Yüksek Lisans Derecesi" (Master of Laws (LL.M.)) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 

Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Adaylar, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı'nda temel hukuk kuram ve kavramları pekiştirilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan problemleri daha kolay çözme becerisinin verilmesi hedeflenmektedir.

Program Kazanımları
 1. Hukuk biliminin temel kavram ve kuramlarının tanınması.
 2. Muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi.
 3. Hukuk biliminin araştırma yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi.
 4. Meslek hayatında karşılaşılacak problemlere yaratıcı çözümler üretebilme becerisinin geliştirilmesi.
 5. Hukuki kavramların uygulamada en iyi biçimde tatbiki.
 6. Eğitim sürecinde elde edilen bilgilerin meslek hayatında kullanılması.
 7. Akademik yazım kurallarının ve etik ilkelerinin içselleştirilmesi.
 8. Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunum yeteneğinin kazanılması
 9. Eleştirel yaklaşım ve tartışma becerisinin geliştirilmesi
 10. Hukuki kavram ve kurumların karşılaştırılmalı olarak analiz edilebilmesi
 11. Hukuki kavram ve kurumlardaki güncel gelişmelerin öğrenilmesi
 12. Evrensel hukuk ilkelerinin akademik ve mesleki yaşamda kazanılması
 13. Hukuk ilminin diğer ilimlerin temel kavram ve kaynaklarıyla olan ilişkisinin öğrenilmesi ve ilimler arası muhakemenin geliştirilmesi
İstihdam Olanakları

Kamu Hukuku Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu kurumları, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HUK 524
Ceza Hukukunda Okulların Etkisi
3
7.5
1
Zorunlu
HUK 563
İdarenin Sorumluluğu
3
7,5
1
Zorunlu
HUK 565
Vergi Yargılaması Hukuku
3
7,5
1
Zorunlu
HUK 554
Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulleri ve Bireysel Başvuru
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HUK 520
Feminist Hukuk Teorisi
3
7,5
2
Zorunlu
HUK 527
İdarenin Yargı Dışı Denetim Yolları
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 540
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 577
Ceza Usul Hukukunda Kanun Yolları
3
7,5
2
Zorunlu
HUK522
Kamu İhaleleri ve Kamu İhale Sözleşmeleri
3
7,5
2
Zorunlu
HUK540
SUÇ GENEL TEORİSİ
3
7,5
2
Zorunlu
HUK576
Ceza Muhakemesinde Gizli Koruma Tedbirleri
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK531
Seminer
0
15
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HUK 532
Tez Çalışması
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler/Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HUK 524 Ceza Hukukunda Okulların Etkisi

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK 563 İdarenin Sorumluluğu

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK  565 Vergi Yargılaması Hukuku

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK  554 Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulleri ve Bireysel Başvuru

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

HUK 540 Uluslararası Ceza Mahkemeleri

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

HUK 520 Feminist Hukuk Teorisi

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

X

HUK 522 Kamu İhaleleri ve Kamu İhale Sözleşmeleri

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 HUK 577 Ceza Usul Hukukunda Kanun Yolları

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ

Program Yeterlikleri

Temel Alan Yeterlikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi 1

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

Bilgi 2

 

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

Beceri 1

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

Beceri 2

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Beceri 3

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

Yetkinlik(Öğrenme) 1

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48