Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli)


Genel Bilgi

Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 6 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans derecesi (master of science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin;

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve
 • Psikoloji ( 1 yıllık bilimsel hazırlık koşuluyla) bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkânlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü, başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü alır. Bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin yatay geçiş yapmak için başvurduğu bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda önceden kayıtlı olduğu lisansüstü programında aldığı derslerin hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı danışman ve ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kabul koşullarında belirtildiği gibidir.

Program Profili

Bu programın amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir

Program Kazanımları
 1. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ve literatürüne ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahiptir.
 2. Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.
 3. Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.
 4. Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.
 5. Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.
 6. Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.
 7. Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.
 8. Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.
 9. Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.
 10. Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.
 11. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.
 12. Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.
 13. Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.
 14. Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.
 15. Eğitim ve ruh sağlığı gibi psikolojik danışma alanlarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.
 16. Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.
 17. Kişisel ve mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir.
 18. Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
İstihdam Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (tezli) programından başarıyla mezun olan öğrenciler;

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde,
 • Özel eğitim kurumlarında,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Özel psikolojik danışma ve psikoterapi merkezlerinde,
 • Üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde,
 • Özel şirketler, sağlık kuruluşları ve işletmelerin insan kaynakları ve eğitim birimleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman psikolojik danışman unvanı ile çalışabilirler.
 • Buna ek olarak üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ve/veya öğretim görevlisi unvanıyla çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
RPD507
Kariyer Danışma ve Rehberliği
3
7,5
1
Zorunlu
RPD519
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları
3
7,5
1
Zorunlu
RPD521
Kişilik ve Gelişim Sorunları
3
7,5
1
Zorunlu
RPD527
Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
3
7,5
1
Zorunlu
RPD 529
İleri Gelişim Psikolojisi
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
RPD509
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
3
7,5
2
Zorunlu
RPD512
Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı
3
7,5
2
Zorunlu
RPD514
Grupla Psikolojik Danışma
3
7,5
2
Zorunlu
RPD516
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
3
7.5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
RPD531
Seminer
0
15
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
RPD532
Tez Çalışması
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekirUygulamalı derslerde bu oran %80’dir. Dersin başarı notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekir. Genel not ortalaması 2.50’nin (CB) altında olan öğrenciler “CC” olan derslerini tekrar alırlar. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı ders öğretim planında ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için Dersler- Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi bölümünde belirtilen 9 dersten geçer not almaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ (Eğitim Fakültesi Dekanı/Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı)

Ufuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege İncek Kampüsü

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RPD507

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

RPD509

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

RPD513

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

RPD514

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

RPD519

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

RPD521

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

RPD527

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

RPD529

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

RPD531

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

X

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki alt uzmanlık dallarında güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir

1- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ve literatürüne ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahiptir.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

15- Eğitim ve ruh sağlığı gibi psikolojik danışma alanlarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.

Bilgi 2

Sosyal hizmetler alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Bilgi 3

Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

Bilgi 4

Sosyal hizmetler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Beceriler 1

Sosyal hizmetler alanında edindiği alt uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

1- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ve literatürüne ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahiptir.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

5- Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Beceriler 2

Sosyal hizmetler alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Beceriler 3

Sosyal hizmetler alanında yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Beceriler 4

Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13-  Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Beceriler 5

Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren hususları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

5- Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

5- Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirir.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

4- Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan problemlerini kavramsallaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

11-  Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

15- Eğitim ve ruh sağlığı gibi psikolojik danışma alanlarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.

17- Kişisel ve mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir.

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

17- Kişisel ve mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir.

Yetkinlik(Öğrenme) 3

İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

8- Bir araştırmacı olarak bilimsel yöntem ve tekniklere ve etik ilkelere ilişkin bilgiye ve anlayışa sahiptir.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Sosyal hizmetler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

10- Bilimsel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarında kullanır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakışaçısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.            

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

18- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Sosyal hizmetler alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

2- Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.

3- Edinmiş olduğu kuramsal bilgilerden hareketle hizmet sunduğu bireylerin karşılaştıkları problemleri gelişimsel bir bakış açısı ile ele alır.

6- Bir uzman olarak bireyle psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir şekilde sergiler.

7- Kariyer danışmanlığı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini bilimsel bir bakış açısıyla sentezler.

9- Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini seçer ve veri analizlerini yapar.

13- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar ve bireyi değerlendirmede bunları kullanır.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Sosyal hizmetler alanındaki güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

Yetkinlik(Alana Özgü) 5

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

Yetkinlik(Alana Özgü) 6

Sosyal hizmetlerin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sosyal hizmetler politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

11- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını raporlaştırır.

12- Psikolojik danışma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izler.

Yetkinlik(Alana Özgü) 7

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır.

16- Yaptığı çalışmalarda bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.