Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Genel Bilgi

2012-2013 öğretim yılında açılan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı tezli ve eğitim dili Türkçe olan bir programdır. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 6 yardımcı doçent, 1 eğitim öğretim planlamacısı ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında  Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin 

  • Psikoloji,
  • Okul Öncesi Eğitimi,
  • Özel Eğitim,
  • Eğitim Bilimleri Lisans Programları,
  • Pedagoji formasyonu veren Sosyal Hizmetler Bölümleri’nden mezun olmaları gerekmektedir. 

İşletme Yönetimi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili

Bu programın amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

1

Psikolojik danışmanlık ilke, teknik ve kuralları bilir.

2

Araştırma verilerinin türünü ayırt edebilir.

3

Gerçekleştirilen bireysel seansların iyi ve kötü yanlarını eleştirebilir.

4

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkla ilgili problemleri disiplinler arası bir çerçevede analiz eder.

5

Bireyin gelişim dönemi özelliklerini bilir ve bireyin hazırbulunuşluk seviyesini belirleyebilir.

6

Bireysel rehberlikte kullanılan psikolojik testleri bilir.

7

Grup psikolojik danışmanlık ilke ve tekniklerini bilir.

8

Bireysel ve grup seanlarını yürütürken farklı psikolojik danışmanlık teorilerinden yararlanabilir.

9

Mesleki rehberlik teorilerini bilir.

10

Mesleki rehberlikte kullanılan psikolojik testleri bilir.

11

Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlar.

12

Çok kültürel yaklaşımı benimser.

13

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavrar ve uygulayabilir.

14

Nitel ve nicel araştırmalara yönelik uygun istatistiki tekniklerini seçebilir ve bu teknikleri hem kayıt üzerinde hem de bilgisayar ortamında uygular.

15

Bireysel psikolojik danışmanlığın keşif, içgörü kazandırma, uygulama ve sonlandırma basmaklarını yerinde ve zamanında yapabilir.

16

Farklı teorilerindeki farklı bakış açılarını bulabilir ve bunları yorumlayabilir.

17

Gelişim dönemlerine uygun şeklide bireyin gereksinimlerini tanımlayabilir ve bu dönemlere uygun danışmanlık yapabilir.

18

Grup seanlarını grubun ihtiyacına yönelik şekilde düzenler ve sürdürür.

19

Mesleki rehberlik sürecini düzenleyebilir ve yürütebilir.

20

Danışmanlık sürecini çok kültürel yaklaşımı benimseyerek düzenleyebilir.

21

İçinde bulunduğu toplumu ve bu toplumda bireyin yaşayabileceği problemleri kestirebilir ve değerlendirebilir.

22

Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilir.

23

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunur.

24

Meslek etiğine uygun, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun şekilde mesleki uygulamaları yerine getirir.

25

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin gelişmeleri takip eder ve postmodern teoriler hakkında bilgi sahibi olur.

26

Bireye kendisi ve çevresin hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapmasına yardımcı olur.

27

PDR alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak için İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir şekilde kullanır

İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
RPD505
Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Problemleri
3
7,5
1
Zorunlu
RPD507
Mesleki Rehberlik ve Danışma
3
7,5
1
Zorunlu
RPD509
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3
7,5
1
Zorunlu
RPD517
Psikolojik Danışma ve Kuramları
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
RPD508
Rehberlik ve Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
3
7,5
2
Zorunlu
RPD510
İstatistik
3
7.5
2
Zorunlu
RPD514
Grupla Psikolojik Danışma
3
7,5
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Emel Ültanır (Eğitim Bilimleri Bölüm Başsanı)

Ufuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmnalık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege İncek Kampüsü

Ders - Program Kazanımları Matrisi
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

RPD 505

X

 

X

X

X

X

 

X

  

X

X

X

 

X

X

X

  

X

X

 

X

X

X

X

 

RPD 517

X

 

X

  

X

X

X

X

X

 

X

   

X

    

X

X

X

 

X

  

RPD 507

X

  

X

    

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

  

X

X

  

RPD 509

 

X

 

X

 

X

   

X

   

X

       

X

    

X

RPD 508

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

  

X

  

X

 

X

X

  

X

X

  

RPD 510

 

X

           

X

       

X

X

    

RPD 514

X

X

 

X

  

X

X

  

X

    

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

RPD 520

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan:

Sosyal Hizmetler

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

Bilgi

1

                                                      

1

Bilgi

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                        
 

4

                                                        
 

Beceri

1

                                                      

1

Beceri

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
 

4

                                                        
 

5

                                                        
 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                                                      

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
 

4

                                                        
 

5

                                                        

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                                                      

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

 

2

                                                        
 

3

                                                        

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                                                      

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
                                                        

4

 

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                                                      

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
 

4

                                                        
 

5

                                                        
 

6

                                                        
 

7