Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Genel Bilgi

Bölümümüz akademik kadrosunda 3 profesör,  8 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında  Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin;

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve
  • Psikoloji ( 1 yıllık Bilimsel Hazırlık koşuluyla) bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kabul koşullarında belirtildiği gibidir.

Program Profili

Bu programın amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir

Program Kazanımları

3. Gerçekleştirilen bireysel danışmaların iyi ve kötü yanlarını eleştirebilir.

5. Bireyin gelişim dönemi özelliklerini bilir ve bireyin öğrenmeye hazırbulunuşluk seviyesinin özelliklerini belirler.

6.  Bireylere ve gruplara mesleksel, kişisel ve eğitsel boyutlarda gerekli olan testleri uygular, değerlendirir ve yorumlar.

7. Grupla psikolojik danışma ilke ve tekniklerini bilir.

8. Bireyle ve grupla psikolojik danışma oturumlarını yönetirken farklı psikolojik danışma kuramlarının tekniklerinden yararlanabilir.

10. Bu madde kalkacak.

12. Çok kültürlü yaklaşımı benimser.

14. Nitel ve nicel araştırmalara yönelik uygun istatistik tekniklerini seçebilir ve bu teknikleri hem kayıt üzerinde hem de bilgisayar ortamında uygulayabilir.

16. Bu madde kalkacak.

18. Grupla psikolojik danışma oturumlarını grubun ihtiyacına yönelik şekilde düzenler ve sürdürür.

19. Mesleki rehberlik etkinliklerini/yardımlarını düzenleyebilir/yürütebilir.

20.  Danışmanlık sürecini çok kültürlü yaklaşımı benimseyerek düzenleyebilir.

İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

Dersler- Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

  1. 1.       Dönem

Dönemi

Türü

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

AKTS Kredisi

1

Zorunlu

RPD 519

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

3

7,5

1

Zorunlu

RPD 521

Kişilik ve Gelişim Sorunları

3

7,5

1

Zorunlu

RPD 527

Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları

3

7,5

1

Zorunlu

RPD 529

İleri Gelişim Psikolojisi

3

7,5

 

  1. 2.       Dönem

Dönemi

Türü

Ders Kodu

Ders  Adı

Kredisi

AKTS Kredisi

2

Zorunlu

RPD 507

Kariyer Danışma ve Rehberliği

3

7,5

2

Zorunlu

RPD 509

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

7,5

2

Zorunlu

RPD 513

Bireyle Psikolojik Danışma

3

7,5

2

Zorunlu

RPD 514

Grupla Psikolojik Danışma

3

7,5

 

  1. 3.       Dönem

Dönemi

Türü

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

AKTS Kredisi

3

Zorunlu

RPD 531

Seminer

0

15

 

- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
RPD519
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları
3
7,5
1
Zorunlu
RPD521
Kişilik ve Gelişim Sorunları
3
7,5
1
Zorunlu
RPD527
Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
3
7.5
1
Zorunlu
RPD 529
İleri Gelişim Psikolojisi
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
RPD507
Kariyer Danışma ve Rehberliği
3
7,5
2
Zorunlu
RPD508
Rehberlik ve Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
3
7,5
2
Zorunlu
RPD509
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
3
7,5
2
Zorunlu
RPD514
Grupla Psikolojik Danışma
3
7,5
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Uygulamalı derslerde bu oran %80’dir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için Dersler- Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi bölümünde belirtilen 9 dersten geçer not almaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Emel Ültanır (Eğitim Bilimleri Bölüm Başsanı)

Ufuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmnalık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege İncek Kampüsü

Ders - Program Kazanımları Matrisi
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

RPD 505

X

 

X

X

X

X

 

X

  

X

X

X

 

X

X

X

  

X

X

 

X

X

X

X

 

RPD 517

X

 

X

  

X

X

X

X

X

 

X

   

X

    

X

X

X

 

X

  

RPD 507

X

  

X

    

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

  

X

X

  

RPD 509

 

X

 

X

 

X

   

X

   

X

       

X

    

X

RPD 508

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

  

X

  

X

 

X

X

  

X

X

  

RPD 510

 

X

           

X

       

X

X

    

RPD 514

X

X

 

X

  

X

X

  

X

    

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

RPD 520

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan:

Sosyal Hizmetler

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

Bilgi

1

                                                      

1

Bilgi

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                        
 

4

                                                        
 

Beceri

1

                                                      

1

Beceri

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
 

4

                                                        
 

5

                                                        
 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                                                      

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
 

4

                                                        
 

5

                                                        

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                                                      

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

 

2

                                                        
 

3

                                                        

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                                                      

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
                                                        

4

 

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                                                      

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

 

2

                                                      

2

 
 

3

                                                      

3

 
 

4

                                                        
 

5

                                                        
 

6

                                                        
 

7