İngiliz Dili Eğitimi (Tezli)


Genel Bilgi

2011-2012 öğretim yılında açılan İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı, ingilizce öğretimi ve eğitim bilimi gibi konularına yönelik dersler içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe ve İngilizce olduğu program tezli tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 4 doktor öğretim üyesi, 1 eğitim-öğretim planlamacı ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi alanında  Yüksek Lisans derecesi (Master of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin, anabilim dalında (İngilizce Öğretmenliği) en az dört yıllık fakülte veya eşdeğer kurum lisans diplomasına sahip olmaları ve İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl  ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan sınavda veya YDS, KPDS, ÜDS sınavında bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin enstitü müdürlüğüne tesliminden sonra yönetim kurulu aralarında danışmanın da bulunduğu ve en az biri Üniversite içinden seçilen en az üç öğretim üyesinden oluşan jüriyi belirler. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar sınavı izleyen 3 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Ek süre verildiği takdirde bu süre tutanakta belirtilir.

Program Profili

Yüksek lisans programı; akademik literatüre, gelişimsel sosyal psikoloji ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzmanlar yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

1

 Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen yöntemler ve tekniklerin bilgilerini tanımlar ve bunların dil öğretimine katkılarını yorumlar.

2

Birinci ve ikinci dil edinimi sürecini etkileyen etmenler ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bilgilerine sahiptir.

3

Yabancı Dil Eğitimi alanında yeni gelişmeleri tartışır.

4

Ölçmenin ve bilimsel araştırmanın kavramlarını tanır ve bunu kavramları araştırmalarda uygular.

5

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, İngilizce'nin ikinci ve yabancı dil olarak öğretimindeki toplumsal, eğitsel ve kültürel açılımlara ilişkin güncel yaklaşımlar ve teknikleri bilgilerine sahiptir.

6

Anadil ile yabancı dili dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdeler; benzerlik ve farklılıkları tartışır ve öğrenir.

7

Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

8

Yabancı Dil Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kullanır.

9

Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

10

Bilimsel araştırma yöntemleri ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini İngiliz Dili Eğitimi alanında uygular, bilgileri alanla bütünleştirir.

11

İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan malzemeleri bilir, değerlendirir ve geliştirir.

12

Ölçme ve Değerlendirme sürecine yönelik güncel teknik, yöntem ve yaklaşımları kullanarak, eğitsel ortama uygun malzemeler üretir, var olan modelleri uyarlar, alandaki sorunlara ilişkin çözümleyici yaklaşımlar geliştirir.

13

Akademik okuma ve yazmanın tanımı, aşamaları, kaynak tarama, alıntılama, aktarma, özetleme, atıfta bulunma kurallarını tanımlar ve uygular.

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız kamu ve özel sektörde akademisyen olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ELT501
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
7,5
1
Zorunlu
ELT503
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIM YÖNTEM VE TEKNİKLER
3
7,5
1
Zorunlu
ELT505
DİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ
3
7,5
1
Seçmeli
ELT512
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ELT504
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL DEĞ. VE GELİŞTİRME
3
7,5
2
Zorunlu
ELT508
İKİNCİ DİL EDİNİMİ
3
7,5
2
Zorunlu
ELT510
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
3
7,5
2
Zorunlu
ELT531
SEMİNER
3
15
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ELT532
TEZ ÇALIŞMASI
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN

Ufuk Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ELT501

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

X

X

ELT503

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

ELT505

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

ELT512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ELT502

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

ELT504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ELT508

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

ELT510

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

ELT531

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Türkiye Yükseköğretim Yüksek Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 7. Düzey)

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1                                                                   

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.                          

1.  Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen yöntemler ve tekniklerin bilgilerini tanımlar ve bunların dil öğretimine katkılarını yorumlar.                                                    

2. Birinci ve ikinci dil edinimi sürecini etkileyen etmenler ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bilgilerine sahiptir.

5. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, İngilizce'nin ikinci ve yabancı dil olarak öğretimindeki toplumsal, eğitsel ve kültürel açılımlara ilişkin güncel yaklaşımlar ve teknikleri bilgilerine sahiptir.

Bilgi 2

Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

2. Birinci ve ikinci dil edinimi sürecini etkileyen etmenler ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bilgilerine sahiptir.

6. Anadil ile yabancı dili dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdeler; benzerlik ve farklılıkları tartışır ve öğrenir.

10. Bilimsel araştırma yöntemleri ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini İngiliz Dili Eğitimi alanında uygular, bilgileri alanla bütünleştirir.

Beceriler 1

 

 

 

 

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

4. Ölçmenin ve bilimsel araştırmanın kavramlarını tanır ve bunu kavramları araştırmalarda uygular.

8. Yabancı Dil Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kullanır.

 

Beceriler  2

 

Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur

4. Ölçmenin ve bilimsel araştırmanın kavramlarını tanır ve bunu kavramları araştırmalarda uygular.

10. Bilimsel araştırma yöntemleri ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini İngiliz Dili Eğitimi alanında uygular, bilgileri alanla bütünleştirir.

12. Ölçme ve Değerlendirme sürecine yönelik güncel teknik, yöntem ve yaklaşımları kullanarak, eğitsel ortama uygun malzemeler üretir, var olan modelleri uyarlar, alandaki sorunlara ilişkin çözümleyici yaklaşımlar geliştirir.

Beceriler 3

 

 

Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

4. Ölçmenin ve bilimsel araştırmanın kavramlarını tanır ve bunu kavramları araştırmalarda uygular.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

12. Ölçme ve Değerlendirme sürecine yönelik güncel teknik, yöntem ve yaklaşımları kullanarak, eğitsel ortama uygun malzemeler üretir, var olan modelleri uyarlar, alandaki sorunlara ilişkin çözümleyici yaklaşımlar geliştirir.

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1

Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

12. Ölçme ve Değerlendirme sürecine yönelik güncel teknik, yöntem ve yaklaşımları kullanarak, eğitsel ortama uygun malzemeler üretir, var olan modelleri uyarlar, alandaki sorunlara ilişkin çözümleyici yaklaşımlar geliştirir.

13. Akademik okuma ve yazmanın tanımı, aşamaları, kaynak tarama, alıntılama, aktarma, özetleme, atıfta bulunma kurallarını tanımlar ve uygular.

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 2

 

 

 

Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

12. Ölçme ve Değerlendirme sürecine yönelik güncel teknik, yöntem ve yaklaşımları kullanarak, eğitsel ortama uygun malzemeler üretir, var olan modelleri uyarlar, alandaki sorunlara ilişkin çözümleyici yaklaşımlar geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 3

 

Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Yetkinlikler

Öğrenme Yetkinliği 1

Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

3. Yabancı Dil Eğitimi alanında yeni gelişmeleri tartışır.

6. Anadil ile yabancı dili dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdeler; benzerlik ve farklılıkları tartışır ve öğrenir.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

11. İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan malzemeleri bilir, değerlendirir ve geliştirir.

Yetkinlikler

Öğrenme Yetkinliği 2

Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

 

Yetkinlikler

İletişim Ve Sosyal Yetkinlik 1

Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

13. Akademik okuma ve yazmanın tanımı, aşamaları, kaynak tarama, alıntılama, aktarma, özetleme, atıfta bulunma kurallarını tanımlar ve uygular.

 

Yetkinlikler

İletişim Ve Sosyal Yetkinlik 2

Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar

5. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, İngilizce'nin ikinci ve yabancı dil olarak öğretimindeki toplumsal, eğitsel ve kültürel açılımlara ilişkin güncel yaklaşımlar ve teknikleri bilgilerine sahiptir.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

 

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

Yetkinlikler

İletişim Ve Sosyal Yetkinlik 3

Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

2. Birinci ve ikinci dil edinimi sürecini etkileyen etmenler ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bilgilerine sahiptir.

Yetkinlikler

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 4

Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

13. Akademik okuma ve yazmanın tanımı, aşamaları, kaynak tarama, alıntılama, aktarma, özetleme, atıfta bulunma kurallarını tanımlar ve uygular.

Yetkinlikler

İletişim Ve Sosyal Yetkinlik 5

Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

10. Bilimsel araştırma yöntemleri ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini İngiliz Dili Eğitimi alanında uygular, bilgileri alanla bütünleştirir.

11. İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan malzemeleri bilir, değerlendirir ve geliştirir.

13. Akademik okuma ve yazmanın tanımı, aşamaları, kaynak tarama, alıntılama, aktarma, özetleme, atıfta bulunma kurallarını tanımlar ve uygular.

Yetkinlikler

Alana Özgü Yetkinlik 1

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

Yetkinlikler

Alana Özgü Yetkinlik 2

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

9. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

13. Akademik okuma ve yazmanın tanımı, aşamaları, kaynak tarama, alıntılama, aktarma, özetleme, atıfta bulunma kurallarını tanımlar ve uygular.

Yetkinlikler

Alana Özgü Yetkinlik 3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

1.Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen yöntemler ve tekniklerin bilgilerini tanımlar ve bunların dil öğretimine katkılarını yorumlar.

2. Birinci ve ikinci dil edinimi sürecini etkileyen etmenler ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bilgilerine sahiptir.

6. Anadil ile yabancı dili dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdeler; benzerlik ve farklılıkları tartışır ve öğrenir.

Yetkinlikler

Alana Özgü Yetkinlik 4

Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

Yetkinlikler

Alana Özgü Yetkinlik 5

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir

7. Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.