İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli)


Genel Bilgi

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, işletmelerdeki iş gücünün etkili ve verimli şekilde planlanması, örgüt yapısının açıklanabilmesi ve ücret ve performans yönetimine yönelik dersler içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 3 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 21 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Yüksek lisans programı; akademik literatüre, insan kaynakları yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş insan kaynakları uzmanı yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

1

İnsan kaynakları yönetimi disiplinine ait temel kavramları öğrenerek, insan kaynakları ve işgücü planlamasını yapacak temel bilgilere sahip olur.

2

İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir.

3

Organizasyonda yer alacak insanların seçme ve yerleştirme fonksiyonunu yerine getirecek temelleri ve bilgi birikimini elde eder.

4

İnsan kaynaklarının performans yönetiminin yürütülmesini sağlayacak şekilde bilgi sahibi olur.

5

Çalışan ilişkileri yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

6

İnsan kaynaklarının planlanması, seçimi ve yerleştirmesi, motivasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar.

7

Mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

8

Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarındainsan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilir.

9

Organizasyonda davranış, motivasyon, liderlik gibi konularda yöneticilere düşen görevleri benimser.

10

Küresel düzeyde araştırmalar yapabilecek, ulusal ve uluslararası rekabet için gerekli insan kaynakları politikalarını işletme, ulusal ve uluslararası düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip olur.

İstihdam Olanakları

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız kamu ve özel sektörde akademisyen olabileceği gibi, çeşitli devlet kurumları, bankalar, ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
İKY501
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3
7,5
1
Zorunlu
İKY503
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE SEÇİMİ
3
7,5
1
Zorunlu
İKY505
PERFORMANS YÖNETİMİ
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL501
TEMEL İŞLETME BİLGİLERİ
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL505
ÇAĞDAŞ İŞLETME YÖNETİMİ
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
İKY502
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
3
7,5
2
Zorunlu
İKY504
KARİYER PLANLAMASI
3
7,5
2
Zorunlu
İKY508
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
7,5
2
Zorunlu
İKY511
İŞ HUKUKU
3
7,5
2
Zorunlu
İKY512
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
3
7,5
2
Zorunlu
İŞL516
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
İKY531
SEMİNER
0
15
3
Zorunlu
İKY532
TEZ ÇALIŞMASI
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Özkan ÜNVER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
İKY501          
İKY503          
İKY505          
İKY507          
İKY502          
İKY504          
İŞL517          
İKY511          
İŞL 509          
İKY511          
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

(Kuramsal - Olgusal)

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

1. İnsan kaynakları yönetimi disiplinine ait temel kavramları öğrenerek, insan kaynakları ve işgücü planlamasını yapacak temel bilgilere sahip olur.

2. İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir.

3. Organizasyonda yer alacak insanların seçme ve yerleştirme fonksiyonunu yerine getirecek temelleri ve bilgi birikimini elde eder.

6. İnsan kaynaklarının planlanması, seçimi ve yerleştirmesi, motivasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar.

7. Mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

8. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarındainsan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilir.

Bilgi 2

(Kuramsal - Olgusal)

Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.

1. İnsan kaynakları yönetimi disiplinine ait temel kavramları öğrenerek, insan kaynakları ve işgücü planlamasını yapacak temel bilgilere sahip olur.

2. İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir.

8. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarındainsan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilir.

9. Organizasyonda davranış, motivasyon, liderlik gibi konularda yöneticilere düşen görevleri benimser.

Beceriler 1

(Bilişsel - Uygulamalı)

Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

1. İnsan kaynakları yönetimi disiplinine ait temel kavramları öğrenerek, insan kaynakları ve işgücü planlamasını yapacak temel bilgilere sahip olur.

2. İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir.

6. İnsan kaynaklarının planlanması, seçimi ve yerleştirmesi, motivasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar.

8. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarındainsan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilir.

Beceriler 2

(Bilişsel - Uygulamalı)

Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

3. Organizasyonda yer alacak insanların seçme ve yerleştirme fonksiyonunu yerine getirecek temelleri ve bilgi birikimini elde eder.

6. İnsan kaynaklarının planlanması, seçimi ve yerleştirmesi, motivasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar.

7. Mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

9. Organizasyonda davranış, motivasyon, liderlik gibi konularda yöneticilere düşen görevleri benimser.

Beceriler 3

(Bilişsel - Uygulamalı)

Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

4. İşletme alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

10. Küresel düzeyde araştırmalar yapabilecek, ulusal ve uluslararası rekabet için gerekli insan kaynakları politikalarını işletme, ulusal ve uluslararası düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip olur.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1

Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.

4. İnsan kaynaklarının performans yönetiminin yürütülmesini sağlayacak şekilde bilgi sahibi olur.

9. Organizasyonda davranış, motivasyon, liderlik gibi konularda yöneticilere düşen görevleri benimser.

10. Küresel düzeyde araştırmalar yapabilecek, ulusal ve uluslararası rekabet için gerekli insan kaynakları politikalarını işletme, ulusal ve uluslararası düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip olur..

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk AlabilmeYetkinliği 2

Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.8. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarındainsan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk AlabilmeYetkinliği 3

Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.

1. İnsan kaynakları yönetimi disiplinine ait temel kavramları öğrenerek, insan kaynakları ve işgücü planlamasını yapacak temel bilgilere sahip olur.

2. İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir

8.Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarındainsan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilir

10.Küresel düzeyde araştırmalar yapabilecek, ulusal ve uluslararası rekabet için gerekli insan kaynakları politikalarını işletme, ulusal ve uluslararası düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip olur.

Öğrenme Yetkinliği 1

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2. İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir.

3. Organizasyonda yer alacak insanların seçme ve yerleştirme fonksiyonunu yerine getirecek temelleri ve bilgi birikimini elde eder.

4.İnsan kaynaklarının performans yönetiminin yürütülmesini sağlayacak şekilde bilgi sahibi olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6. İnsan kaynaklarının planlanması, seçimi ve yerleştirmesi, motivasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar.

9. Organizasyonda davranış, motivasyon, liderlik gibi konularda yöneticilere düşen görevleri benimser.

10. Küresel düzeyde araştırmalar yapabilecek, ulusal ve uluslararası rekabet için gerekli insan kaynakları politikalarını işletme, ulusal ve uluslararası düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip olur

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 2

Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.6. İnsan kaynaklarının planlanması, seçimi ve yerleştirmesi, motivasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar.

7. Mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 3

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

3. Organizasyonda yer alacak insanların seçme ve yerleştirme fonksiyonunu yerine getirecek temelleri ve bilgi birikimini elde eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 4

Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

5. Çalışan ilişkileri yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik 1

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

3. Organizasyonda yer alacak insanların seçme ve yerleştirme fonksiyonunu yerine getirecek temelleri ve bilgi birikimini elde eder.

Alana Özgü Yetkinlik 2

Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.

6. İnsan kaynaklarının planlanması, seçimi ve yerleştirmesi, motivasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar.

Alana Özgü Yetkinlik 3

Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.

7. Mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

8. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarındainsan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilir

Alana Özgü Yetkinlik 4

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

2. İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir.

5. Çalışan ilişkileri yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

Türkiye Yükseköğretim Yüksek Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 7. Düzey)

Temel Alan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Program Yeterlikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bilgi

1

                    

1

Bilgi

 

2

                    

2

 

Beceri

1

                    

1

Beceri

 

2

                    

2

 

3

                    

3

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                    

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

 

2

                    

2

 

3

                    

3

 

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                    

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                    

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

 

2

                    

2

 

3

                    

3

 

4

                    

4

 

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                    

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

 

2

                    

2

 

3

                    

3

 

4