PSİ502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstatistik Paket Program ve Uygulamaları (SPSS) PSİ502 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 33 100 175 3 7

Ders Sorumluları Dr.Öğr. Üyesi Arcan TIĞRAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel istatistik kavram ve yöntemlerini öğrenme, SPSS paket programını üzerinde bu yöntemleri uygulayarak veri analizi ve istatistiksel çıkarım yapılması bu dersin amacını oluşturmaktadır
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde; temel istatistiksel kavramlar, SPSS paket programı menülerinin tanıtılması, veri girişi ve düzenlenmesi, betimsel istatistikler, hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler, regresyon ve korelasyon analizleri ve ilgili uygulamalar yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin İstatistik Paket Program Uygulamaları (SPSS) konusu ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Temel istatistiksel kavram ve tanımları bilme, 2. SPSS paket programına veri girişi yapabilme ve düzenleyebilme, 3. Bir bilimsel araştırma sonucunda elde edilen verileri tablo ve grafiklerle özetleyebilme, 4. Verinin ölçme düzeyine uygun istatistiksel analizi seçebilme, 5. SPSS Paket programını kullanarak istatistiksel analiz yapabilme, 6. Analiz çıktılarını istatistiksel olarak yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders içerik, işleniş, genel bilgiler
2. Hafta Temel istatistik kavramlar, değişken tipleri ve ölçme düzeyleri
3. Hafta SPSS menüleri, veri girişi, değişkenlerin düzenlenmesi, değiştirilmesi (yeniden kodlanması ve hesaplanması vs.)
4. Hafta Betimsel istatistiklerin hesaplanması, nicel ve nitel verilerin frekans tablolarının oluşturulması
5. Hafta Grafik çizimi, çapraz tabloların oluşturulması
6. Hafta Normallik analizi ve varsayımların değerlendirilmesi
7. Hafta Parametrik hipotez testleri (Tek örneklem, iki örneklem)
8. Hafta Parametrik hipotez testleri (İkiden fazla örneklem)
9. Hafta Parametrik olmayan hipotez testleri ( Ki kare bağımsızlık testi, tek örneklem, iki örneklem)
10. Hafta Parametrik olmayan hipotez testleri (İkiden fazla örneklem)
11. Hafta Basit doğrusal regresyon analizi
12. Hafta Çoklu doğrusal regresyon analizi
13. Hafta Korelasyon analizi
14. Hafta Veri setleri üzerinde uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Akgül, A. (2003). Tıbbı araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri, SPSS uygulamaları. • Joaquim P. Marques de Sá, (2007), Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, Springer • Gamgam, H., ALTUNKAYNAK, B., (2008), Parametrik Olmayan Yöntemler-SPSS Uygulamalı, Gazi Kitabevi • Landau, S. And Everit, B.S., (2004), A Handbook of Statistical Analysis Using SPSS,Chapman&Hall/CRC. • Özdamar, K., (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Çok Değişkenli Analizler, Kaan Kitabevi. • Runyon, R.P., Coleman, K.A., Pittenger. D.j., (2000), Fundementals of Behavioral Statistics, 9th Edition, McGraw Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

 

 

 

 

 

4

2

 

 

3

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ3

 

 

 

4

 

4

 

 

 

4

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

ÖÇ5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

ÖÇ6

 

5

4

 

4

5

 

4

 

5

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek