PSİ503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişimsel Yaklaşımlar I: Çocukluk ve Ergenlik PSİ503 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 30 120 192 3 8

Ders Sorumluları Dr. Öğr.Üyesi Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Gelişim Psikolojisi alanının kuram ve yaklaşımlarını irdelemek ve güncel konuların kuramsal ve uygulama alanı bakış açısıyla inceleyip, değerlendirmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde; gelişim süreci ve değişime yön veren mekanizmalar biyolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim yelpazesi açısından incelenir ve bireysel farklılıklar ile normatif gelişim örüntüsü güncel yaklaşımlarla irdelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin gelişim psikolojisi alanı il ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Gelişim Psikolojisi alanının kuramsal tarihini kavrayabilme, 2- Gelişim psikolojisi alanında yapılan bilimsel araştırma yöntem ve etik konularını kavrayabilme, 3- Gelişim sürecinin anne karnından ergenlik dönemine kadar olan süreçteki fiziksel/biyolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimlerini tanımlayabilme, 4- Çocuk ve ergenlik dönemi gelişimsel süreci ile ilgili güncel araştırma bulgularını değerlendirebilme, 5- Güncel yaklaşımlar ve araştırma bulgularının sosyal politikalar açısından önemini kavrayabilme, 6- İlgilenilen konu ile ilgili literatür taraması yapabilme, rapor hazırlayıp sunabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders içerik, işleniş ve önemi
2. Hafta Fiziksel Gelişim, Algı Gelişimi
3. Hafta Piaget Bilişsel Gelişim Kuramı, Vygotsky Sosyokültürel Bilişsel Gelişim
4. Hafta Bilgi İşlem Kuramı, Gibson Ekolojik Algı Gelişimi
5. Hafta Zeka
6. Hafta Dil Gelişimi
7. Hafta Ahlak gelişimi
8. Hafta Bağlanma
9. Hafta Benlik Gelişimi
10. Hafta Mizaç-Kişilik Gelişimi
11. Hafta Ebeveyn-Çocuk (aile içinde çocuk)
12. Hafta Aile dışında Çocuk
13. Hafta Akran-Çocuk ilişkisi
14. Hafta Atipik Çocuk Gelişimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (çev. Okhan Gündüz). Kaktüs: İstanbul. Santrock, J. (2006). Life-span development (11th. Ed.). New York: McGraw Hill Company. Gander, M. J. & Gardiner, H. W.(2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi (yayına hazırlayan Prof. Dr. Bekir Onur). Ankara: İmge Kitabevi. Pickren, W.E., Dewsbury, D.A., & Wertheimer, M. (2012). Potraits of pioneers in deelopmental psychology. Psychology Press: UK Goswami, U. (2009). Cognitive development: The learning brain (2nd.ed.). Psychology Press: UK Miller, P.H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları (çev. Zeynep Gültekin). Ankara: İmge Yayınevi. Piaget, J. (2005). Çocuğun gözüyle dünya. Ankara: Dost Yayınları. Piaget, J. (2007). Çocukta dil ve düşünce. Ankara: Palme Yayıncılık. Piaget, J. (2007). Çocukta Karar verme ve akıl yürütme. Ankara: Palme Yayıncılık Oakley, L. (2004). Cognitive Development. London: Routledge. Durkin, K. (1995). Developmental Social Psychology: Fron Infancy to old ages. Blackwell: London. Broderick, P.C. & Blewitt, P. (2006). The lifespan: Human development for helping professionals (2nd Ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. American Psychological Association (2001). Publication Manual (5thEd.). American Psychological Association. There are some current research articles on the topics for each week.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

5

 

 

 

4

 

4

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

ÖÇ6

 

 

5

 

 

3

 

 

 

5

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek