Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora


Genel Bilgi

Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır. Bu gelişmelere paralel olarak, hemen hemen her alandaki kişiler yönetimde verimliliği arttıran bu sistemler ile ilgilenmekte ve kendi alanlarında bu konuda uzmanlaşmak istemektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programının amacı bu alanda bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doktor (PHD) unvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

a) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
b) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.
c)Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)' den üç puan türünün birisinden en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan üç puan türünün birisinden en az 80 puana sahip
olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
d) Programa Yönetim Bilişim Sistemleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilişim sistemleri, bilgisayar öğretimi ve teknolojileri lisans mezunları ve Yönetim Bilişim Sistemleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilişim sistemleri, bilgisayar öğretimi ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, işletme ve yan dallarda Yüksek Lisans mezunlarından öğrenci kabul edilecektir. Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programına başvurular arasından kabul edilen adayların Ana Bilim Dalı Başkanı tarafından lisans ve yüksek lisans seviyesindeki yönetim bilişim sistemleri derslerinden eksik bulunmaları durumunda, bu öğrencilere "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa Yönetim Bilişim Sistemleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilişim sistemleri, bilgisayar öğretimi ve teknolojileri lisans mezunları ve işletme ve yan dallarda Yüksek Lisans mezunlarından öğrenci kabul edilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

a) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora yapan öğrencinin; birinci ve ikinci yarıyıllarının her birinde kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dallarında açılmış derslerden en az 6 kredilik ders alması zorunludur. Ayrıca, bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik ders alabilir.

b) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak öğrenci; tez çalışması dersine yeterlilik sınavını başardığı (veya ders ekleme ve silme dönemi geçmişse bir sonraki) yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere kredi sağlamaz.

c) Doktora öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce almamış olmak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, danışmanın teklifi, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya aynı Enstitünün farklı Anabilim/Anasanat Dallarından alınacak derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini geçemez. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

d) Bir öğrencinin Enstitü’ye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak, bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

Program Profili

Doktora programı; akademik literatüre, yönetim bilişim sistemleri ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yöneticiler yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve uygulamaları iş hayatında kullanabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

3

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında uluslararası çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

4

Yönetim Bilişim Sistemleri alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları yapabilir, kendi çalışmalarında mevcut araştırmalara ait sonuçlardan yararlanabilir.

5

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

6

Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi hakkında güncel teori ve uygulamaları kullanabilir.

7

Yönetim Bilişim Uzmanı olarak çok disiplinli alanlarla koordine içerisinde çalışabilir.

8

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında bireysel veya grup üyesi olarak yöneticilik yapar ve sorumluluk alır.

9

Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ait kazanımlarını, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

10

İşletmelerin temel fonksiyonları ile ilgili bilişim sorunlarını analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

11

Değişen koşullara göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

12

Teknolojik ve sosyal alanda girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgi sahibi olur.

13

Bir ürün veya hizmet üreten işletmelerde toplum yararına olan yatırım projeleri hazırlayabilir, kontrol edebilir ve değerlendirebilir.

İstihdam Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim dalından mezun olanlar iş analisti, iş geliştirme uzmanı, iş zekâsı analisti, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı analisti, bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim teknolojileri danışmanı, bilişim teknolojileri geliştirme proje yöneticisi, ağ yöneticisi, sistem analisti, sistem geliştirici, teknik destek uzmanı, web geliştirici gibi pozisyonlarda son derece cazip olanaklara sahip işlerde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda post doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
YBS601
YÖNETİM KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
3
10
1
Zorunlu
YBS604
VERİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
3
10
1
Zorunlu
YBS610
YAPAY ZEKA VE PROGRAMLAMA
3
10
1
Seçmeli
YBS605
E-İŞ MODELLERİ
3
10
1
Seçmeli
YBS606
İNTERNET UYGULAMALARI GELİŞTİRME
3
10
1
Seçmeli
YBS609
YÖNETİMDE YAPAY ZEKA
3
10
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
YBS602
VERİ MADENCİLİĞİ
3
10
2
Zorunlu
YBS603
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
3
10
2
Zorunlu
YBS607
ARAŞTIRMA TASARIMI, VERİ TOPLAMA VE ANALİZİ
3
10
2
Zorunlu
YBS612
Sosyal Ağ Analizi
3
10
2
Seçmeli
YBS611
SAĞLIK BİLİŞİMİ İŞ ZEKASI
3
10
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
YBS608
SEMİNER
0
20
3
Zorunlu
YBS623
UZMANLIK ALAN DERSİ
0
32,5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
YBS631
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI
0
20
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
YBS632
TEZ ÇALIŞMASI
0
67,5
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Aral EGE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
YBS 601             
YBS 604             
YBS 605             
YBS 606             
YBS 609             
YBS 602             
YBS 603             
YBS 610             
YBS 611             
YBS 612             
YBS 608             
YBS 631             
YBS 632             
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Türkiye Yükseköğretim Doktora Yeterlilikleri (TYYÇ 7. Düzey)

Temel Alan

Yönetim Bilişim Sistemleri

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

                          

1

Bilgi

2

                          

2

  

Beceri

1

                          

1

Beceri

2

                          

2

3

                          

3

  

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                          

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

                          

2

3

                          

3

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                          

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                          

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

                          

2

3

                          

3

4

                          

4

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                          

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

                          

2

3

                          

3

4