Özel Hukuk Tezsiz


Genel Bilgi

2021-2022 öğretim yılında açılan Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, özel hukuk konularına yönelik dersler  içermektedir. 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesi (Masters of Law (LL.M.)) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel Hukuk Bilim Dalı’nda Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezsiz programlarda Ales ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nda temel hukuk kuram ve kavramları pekiştirilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan problemleri daha kolay çözme becerisinin verilmesi hedeflenmektedir.

Program Kazanımları
 1. Hukuk biliminin temel kavram ve kuramlarının tanınması.
 2. Muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi.
 3. Hukuk biliminin araştırma yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi.
 4. Meslek hayatında karşılaşılacak problemlere yaratıcı çözümler üretebilme becerisinin geliştirilmesi.
 5. Hukuki kavramların uygulamada en iyi biçimde tatbiki.
 6. Eğitim sürecinde elde edilen bilgilerin meslek hayatında kullanılması.
 7. Akademik yazım kurallarının ve etik ilkelerinin içselleştirilmesi.
 8. Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunum yeteneğinin kazanılması.
 9. Eleştirel yaklaşım ve tartışma becerisinin geliştirilmesi.
 10. Hukuki kavram ve kurumların karşılaştırılmalı olarak analiz edilebilmesi.
 11. Hukuki kavram ve kurumlardaki güncel gelişmelerin öğrenilmesi.
 12. Evrensel hukuk ilkelerinin akademik ve mesleki yaşamda kazanılması.
 13. Hukuk biliminin diğer bilimlerin temel kavram ve kaynaklarıyla olan ilişkisinin öğrenilmesi ve bilimler arası muhakemenin geliştirilmesi.
İstihdam Olanakları

Özel Hukuk Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu kurumları, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HUK 561
LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU
3
7.5
1
Zorunlu
HUK 568
İstinaf Hukuku
3
7.5
1
Zorunlu
HUK 579
Yabancı Unsurlu Genel Aile Hukuku Sorunları
3
7.5
1
Zorunlu
HUK 586
Kişilik Hakkı ve Korunması
3
7.5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HUK 515
Fikri Mülkiyet Hukuku
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 526
İş Sözleşmesinin Türleri
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 576
ÜÇLÜ BORÇ İLİŞKİLERİ
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 580
İcra İflas Hukukunda Davalar
3
7.5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK 530
Dönem Projesi
0
30
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. 

Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. L. Şanal Görgün

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler/Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HUK 586 Kişilik Hakkı ve Korunması

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK 568 İstinaf Hukuku

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK 526 İş Sözleşmesinin Türleri

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

HUK 579 Yabancı Unsurlu Genel Aile Hukuku Sorunları

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

HUK 580 İcra İflas Hukukunda Davalar

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

HUK 515 Fikri Mülkiyet Hukuku

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

X

 

X

HUK 576 Üçlü Borç İlişkisi

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 HUK 5 61 Limited Şirketler Hukuku

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ

Program Yeterlikleri

Temel Alan Yeterlikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi 1

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

Bilgi 2

 

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

Beceri 1

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

Beceri 2

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Beceri 3

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

Yetkinlik(Öğrenme) 1

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X