İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz)


Genel Bilgi

2011-2012 öğretim yılında açılan İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı, ingilizce öğretimi ve eğitim bilimi gibi konularına yönelik dersler içermektedir. Eğitim dilinin İngilizce olduğu program tezsizdir. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 4 doktor öğretim üyesi 1 eğitim-öğretim planlamacı ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi alanında  Yüksek Lisans derecesi (Master of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

a)         Yüksek lisans yapmak istediği anabilim dalında (İngiliz Dili Eğitimi) en az dört yıllık fakülte veya eşdeğer kurum lisans diplomasına sahip olan adaylar,

b)        Ayrıca İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümleri lisans diplomasına sahip olan adaylar,

c)         Yabancı uyruklu öğrenciler ve yurt dışında öğretim görmüş adaylar için denkliği kabul edilmiş lisans diplomasına sahip adaylar programa başvurabilirler.

d)        Yukarıda (b) belirtilen bölümlerden lisans diplomasına ek olarak öğretmenlik sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili

Yüksek lisans programı; akademik literatüre, gelişimsel sosyal psikoloji ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzmanlar yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

1

 Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen yöntemler ve tekniklerin bilgilerini tanımlar ve bunların dil öğretimine katkılarını yorumlar.

2

Birinci ve ikinci dil edinimi sürecini etkileyen etmenler ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bilgilerine sahiptir.

3

Yabancı Dil Eğitimi alanında yeni gelişmeleri tartışır.

4

Ölçmenin ve bilimsel araştırmanın kavramlarını tanır ve bunu kavramları araştırmalarda uygular.

5

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, İngilizce'nin ikinci ve yabancı dil olarak öğretimindeki toplumsal, eğitsel ve kültürel açılımlara ilişkin güncel yaklaşımlar ve teknikleri bilgilerine sahiptir.

6

Anadil ile yabancı dili dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdeler; benzerlik ve farklılıkları tartışır ve öğrenir.

7

Türkiye'de Yabancı dil öğretmeni yetiştirme sürecini, değişen yerel ve küresel gereksinimler doğrultusunda değerlendirir ve öneriler sunar.

8

Yabancı Dil Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kullanır.

9

Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapar ve bu sunuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

10

Bilimsel araştırma yöntemleri ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini İngiliz Dili Eğitimi alanında uygular, bilgileri alanla bütünleştirir.

11

İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan malzemeleri bilir, değerlendirir ve geliştirir.

12

Ölçme ve Değerlendirme sürecine yönelik güncel teknik, yöntem ve yaklaşımları kullanarak, eğitsel ortama uygun malzemeler üretir, var olan modelleri uyarlar, alandaki sorunlara ilişkin çözümleyici yaklaşımlar geliştirir.

13

Akademik okuma ve yazmanın tanımı, aşamaları, kaynak tarama, alıntılama, aktarma, özetleme, atıfta bulunma kurallarını tanımlar ve uygular.

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız kamu ve özel sektörde akademisyen olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ELT501
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
7,5
1
Zorunlu
ELT503
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIM YÖNTEM VE TEKNİKLER
3
7,5
1
Zorunlu
ELT505
DİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ
3
7,5
1
Zorunlu
ELT512
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ELT504
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL DEĞ. VE GELİŞTİRME
3
7,5
2
Zorunlu
ELT508
İKİNCİ DİL EDİNİMİ
3
7,5
2
Zorunlu
ELT510
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
3
7,5
2
Zorunlu
ELT513
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ELT514
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE PROGRAM DEĞERLENDİRME
3
7,5
3
Zorunlu
ELT515
AKADEMİK SÖYLEM
3
7,5
3
Zorunlu
ELT530
DÖNEM PROJESİ
0
30
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli
Program Yöneticisi

Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN

Ufuk Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi