Psikoloji (Tezsiz)


Genel Bilgi

2012-2013 öğretim yılında açılan Psikoloji Yüksek Lisans Programı, gelişim ve sosyal psikoloji konularına yönelik dersler içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Psikoloji alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Psikoloji Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi ilgili bölümlerin birinden en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca Gelişim Psikolojisi-1, Öğrenme Psikolojisi, Kişilik Kuramları, Psikolojiye Giriş I-II ve Sosyal Psikoloji lisans derslerinin tamamını almış olmaları beklenmektedir. Bu koşulu yerine getirmeyen adayların Bilimsel Hazırlık Programını almaları bölüm onayı ile mümkündür.

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.  Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili

Yüksek lisans programı; akademik literatüre, gelişimsel sosyal psikoloji ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzmanlar yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

1

Psikolojinin ilgili alanlarında (sosyal ve gelişim psikolojisi) temel kuramsal konu ve güncel araştırmalar hakkında geniş bilgi birikimine sahip olur.

2

Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

3

İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

4

Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

5

İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

6

Araştırma ve uygulama alanına yönelik eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirir.

7

Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

8

Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

9

Mesleki etik ilke ve değerlere sahiptir ve uygulama alanında etik anlayış ve davranışı gösterir.

10

Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunma da bilişim ve ileri iletişim   teknolojilerini kullanabilir.

Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız kamu ve özel sektörde akademisyen, uzman psikolog olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
PSİ505
İleri Sosyal Psikoloji
3
8
1
Zorunlu
PSİ501
Araştırma Yöntemleri
3
7
1
Zorunlu
PSİ503
Gelişimsel Yaklaşımlar I: Çocukluk ve Ergenlik
3
8
1
Seçmeli
PSİ507
Sosyal Psikolojide Seçme Konular I
3
7
1
Seçmeli
PSİ509
Aile İçi Şiddet
3
7
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
PSİ502
İstatistik Paket Program ve Uygulamaları (SPSS)
3
7
2
Zorunlu
PSİ504
Gelişimsel Yaklaşımlar II: Yetişkinlik ve Yaşlılık
3
8
2
Zorunlu
PSİ520
Sosyal Psikolojide Seçmeli Konular II
3
8
2
Seçmeli
PSi518
Gelişimsel Psikopatoloji
3
7
2
Seçmeli
PSİ510
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
3
7
2
Seçmeli
PSİ514
Aile içi İlişkiler
3
7
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
PSİ530
Dönem Projesi
0
18
3
Seçmeli
PSİ515
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
3
7
3
Seçmeli
PSİ513
Gelişimde Psikolojik Değerlendirme
3
7
3
Seçmeli
PSİ517
Kriz ve Krize Müdahale
3
7
3
Seçmeli
PSİ525
Suç Alanında Seçme Konular
3
7
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR Fen-Edb. Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.

1- Psikolojinin ilgili alanlarında (sosyal ve gelişim psikolojisi) temel kuramsal konu ve güncel araştırmalar hakkında geniş bilgi birikimine sahip olur.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Bilgi 2

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

Bilgi 3

Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

1- Psikolojinin ilgili alanlarında (sosyal ve gelişim psikolojisi) temel kuramsal konu ve güncel araştırmalar hakkında geniş bilgi birikimine sahip olur.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Bilgi 4

İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

Bilgi 5

Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

 

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

Bilgi 6

Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.

 

2- Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Bilgi 7

Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

 

6- Araştırma ve uygulama alanına yönelik eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Beceri 1

Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

1- Psikolojinin ilgili alanlarında (sosyal ve gelişim psikolojisi) temel kuramsal konu ve güncel araştırmalar hakkında geniş bilgi birikimine sahip olur.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

6- Araştırma ve uygulama alanına yönelik eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirir.

Beceri 2

Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

Beceri 3

Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.

 

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

6- Araştırma ve uygulama alanına yönelik eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirir.

Beceri 4

Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

Beceri 5

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Beceri 6

Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

 

Beceri 7

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.

 

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

 

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 6

Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik (Öğrenme) 1

Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.

 

6- Araştırma ve uygulama alanına yönelik eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik (Öğrenme) 2

Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

 

 

Yetkinlik (Öğrenme) 3

Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.

 

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

 

Yetkinlik (Öğrenme) 4

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

 

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik (Öğrenme) 5

Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

Yetkinlik (Öğrenme) 6

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik (Öğrenme) 7

Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

10- Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunma da bilişim ve ileri iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 2

Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.

 

2- Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

 

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 3

Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

 

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 4

Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

 

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 5

İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

7- Bağımsız olarak bir araştırma-geliştirme çalışması yürütebilecek düzeyde kuramsal ve araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 6

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 7

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 8

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

10- Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunma da bilişim ve ileri iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 1

Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

9- Mesleki etik ilke ve değerlere sahiptir ve uygulama alanında etik anlayış ve davranışı gösterir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 2

Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

 

4- Kuramsal ve uygulama alanları ve ilişkili diğer alanlar ile ilgili sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısı geliştirir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma

 sahiptir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 5

Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.

5- İleri düzeyde kuramsal ve araştırma yöntemleri bilgisi ile hem bireysel hem de toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılayacak programlar geliştirir.

8- Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel bir düşünce anlayışı gösterir ve bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 6

Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

3- İlgili literatürü (ulusal ve uluslararası) izleyerek, kuramsal ve uygulama alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir, sözel ve yazılı olarak bunu sunabilir.