İşletme Yönetimi (Tezli)


Genel Bilgi

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, finans ve muhasebeye yönelik dersler içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 3 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

İşletme Yönetimi Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 21 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Yüksek lisans programı; akademik literatüre, işletme yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yöneticiler yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

1

İşletmelerin yönetim, organizasyon, pazarlama, finans ve insan kaynakları alanlarında gerekli kavram ve teorilere hakim olur.

2

Bu programda öğrendiği bilgileri ile lisans eğitimiyle sahip olduğu birikimi bir araya getirip değerlendirebilir.

3

İşletme alanında öğrendiklerini iş hayatında da etkin bir şekilde uygulayabilir.

4

İşletme alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

5

İşletme alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

6

Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

7

İşletme alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

8

İşletmelerde ortaya çıkan sorunları analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

9

Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

10

İşletmelerin çalışanlarına sağladıkları güvenceler, olanaklar ve çalışma ortamının önemini ve niteliğini kavrar.

11

Bir mal veya hizmet işletmesinde aynı zamanda toplum yararına da olan yatırım projeleri hazırlayabilir, kontrol edebilir ve değerlendirebilir.

12

İşletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

13

Problem çözme ve bu amaçla veri toplama tekniklerinden temel istatistik bilgisi yardımıyla faydalanabilir ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.

İstihdam Olanakları

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu kurumları, bankalar, ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO505
EKONOMİK ANALİZ
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL 504
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL501
TEMEL İŞLETME BİLGİLERİ
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL503
FİNANSAL MUHASEBE
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL505
ÇAĞDAŞ İŞLETME YÖNETİMİ
3
7,5
1
Zorunlu
İŞL507
SAYISAL YÖNTEMLER
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
İŞL502
ÖRGÜT KURAMI
3
7,5
2
Zorunlu
İŞL508
PAZARLAMA YÖNETİMİ
3
7,5
2
Zorunlu
İŞL510
FİNANSAL YÖNETİM
3
7,5
2
Zorunlu
İŞL514
ARAŞTIRMADA İSTATİSTİK YÖNTEMLER
3
7.5
2
Zorunlu
İŞL516
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK
3
7,5
2
Zorunlu
İŞL506
YÖNETİM MUHASEBESİ
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
İŞL531
SEMİNER
0
15
3
Zorunlu
İŞL532
TEZ ÇALIŞMASI
0
45
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Habib AKDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
EKO 505             
İŞL 501             
İŞL 503             
İŞL 507             
İŞL 502             
İŞL 508             
İŞL 510             
İŞL 515             
İŞL 509             
İŞL 511             
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Türkiye Yükseköğretim Yüksek Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 7. Düzey)

Temel Alan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

                          

1

Bilgi

2

                          

2

  

Beceri

1

                          

1

Beceri

2

                          

2

3

                          

3

  

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                          

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

                          

2

3

                          

3

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                          

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                          

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

                          

2

3

                          

3

4

                          

4

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                          

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

                          

2

3

                          

3

4