MBZ120


Course Title Course Code Program Level
The Philosophy of Education MBZ120 English Language Teaching (Starting from 2018-2019 Academic Year) B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
02
(Spring)
28 - - - - 60 88 2 3

Teaching Staff Dr. Öğr.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites None.
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives The aim of this course is to discuss on various philosophical terms, their reflections on life-world. With the help of this discussion the students are provided with critical thinking abilities. In the end the student will be able to evaluate a current curriculum from the point of various philosophies.
Course Content The course called “the Philosophy of Education” includes terms related to philosophy, the relationship between philosophy and education, and the reflections of philosophy on education.
Learning Outcomes (LO) The students who attended and were successful at the end of semester will acquire the followings: 1. Explain the terms related to the philosophies of education. 2. Be aware of the functions of philosophy, its types and their relationships with various social institutions. 3. Know the philosophical movements and be able to discuss on the philosophy of education. 4. Be able to evaluate a current curriculum from the point of various philosophies.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Introduction to the course: on philosophy
2. Week The fundamental issues of philosophy; ontology, epistemology, the philosophy of ethics/ values and education
3. Week Philosophical movements and education: Idealism and realism
4. Week Philosophical movements and education: Naturalism
5. Week Philosophical movements and education: Empiricism and rationalism
6. Week Philosophical movements and education: Pragmatism
7. Week The midterm examination
8. Week Philosophical movements and education: Existentialism and analytic philosophy
9. Week The philosophy of education and movements: Prennialism and essentialism
10. Week The philosophy of education and movements: Progressivism, reconstruction
11. Week The philosophy of education and movements: Existentialist education and critical education
12. Week The philosophy of education and movements: Postmodernism and education
13. Week Education from the view of various ideologies
14. Week Movements of thought effecting Turkish modernization and education. The fundamentals of Turkish education system Questions and answers
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Coursebooks and materials (compulsory reading list): 1. Gutek, Gerald L. Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev. Nesrin Kale). Ankara: Ütopya Yayıncılık. 2. Sönmez, V. Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık. 3. Şahin, M. (2015). Eğitime İşlevsel Bir Yaklaşımla Kant Okuması. Ufuk Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi. 4/8. ss. 87-100. Primary sources (reading list on-demand, if you do not want, you do not have to read): 1. Platon. Devlet. (Çev.Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cimboz). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2. Rousseau, J.J. Emile. (Çev. Yaşar Avunç). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 3. Locke, J. Eğitim Üzerine Düşünceler. (Çev. Hakan Zengin). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 4. Kant, I. Eğitim Üzerine: Ruhun Eğitim, Ahlaki Eğitim, Pratik Eğitim. İstanbul: Say Yayıncılık. 5. Dewey, J. Deneyim ve Eğitim. (Çev.Sinan Akıllı). ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık. 6. Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi. (Çev. Erol Özbek). Ayrıntı Yayınları. On practice (compulsory reading list): 1. Pestalozzi, J.H. Lienhard ve Gertrud: Bir Köy Nasıl Kalkındırılıyor? Türkiye Tic. Matbaa (natüralist eğit. uyg.) 2. Erkılıç, T.A. (2013). Eğitim Felsefeleri Açısından Köy Enstitüleri. DÜSBED. 5/9. (yeniden yapılanmacı uygl.) 3. Şahin, M. Türkiye’de Erkekliğin Dönüşümü: Eğitim, Kültür, Etkileşim. Siyasal Yay. (postmodern eğitim uygl.) 4. Şahin, M. (2017). Alternatif Eğitim Arayışları: Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Örneği ve Topluma Olası Etkileri. ASOS Journal: The Journal of Academic Social Sciences. 5/40. ss.282-300. (eleştirel eğitim uygl.)
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

PQ 10

PQ 11

PQ 12

PQ 13

PQ 14

PQ 15

PQ 16

PQ 17

PQ 18

PQ 19

PQ 20

PQ 21

PQ 22

LO 1

3

3

-

4

5

-

-

5

-

-

2

-

5

3

5

3

3

-

4

5

5

2

LO 2

3

2

-

4

5

-

-

5

-

-

2

-

5

3

5

3

3

-

4

5

5

2

LO 3

3

2

-

5

5

-

-

5

-

-

3

-

5

4

5

4

4

-

5

5

5

2

LO 4

3

2

-

5

5

-

-

5

-

-

3

-

5

4

5

4

4

-

5

5

5

2

 Degree of contribution:

1: very low;          2: low;          3: medium;          4: high;          5: very high