HUK 565


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Vergi Yargılaması Hukuku HUK 565 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hakan FURTUN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan öğrencilere vergi yargılama hukukunun yapısını, temel ilke ve esaslarını aktarmak, onları bu alanda ortaya çıkan sorunlar hakkında teori ve uygulama boyutları ile bilgilendirmek
Dersin İçeriği Hukuk bütünü içinde vergi hukuku ve yargılama hukuku dallarının konumu, bu hukuk dallarının temel nitelikleri ve alt dalları, vergi yargılama hukuku, vergi yargılaması ve vergi yargısını teşkil eden organlar, vergi yargılama sürecini oluşturan aşamalar ve bu sürece dair esaslar, vergi davası kavramı ve türleri, vergi yargısının diğer yargı dalları ile ilişkileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Türk vergi yargısının özelliklerini ve dava türleri açıklayabilme ve özelliklerini ayırt edebilme Vergi davasında olağan ve olağanüstü kanun yollarını açıklayabilme ve meslek hayatına taşıyabilme Vergi davalarına konu olan sürelerin önemi kavrayabilme Vergi davalarındaki delil türlerini ve ispat usullerini, iş hayatında kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı (dersin amacı, içeriği ve işlenme usulü, yapılacak sınavların türü ve biçimi ile başarı değerlendirmesinde esas alınacak kriterlerin açıklanması, tabi olunan yönetmelik kapsamında öğrencilerin yükümlülüklerinin aktarılması, derse dair okuma listesinin belirtilmesi)
2. Hafta Genel Giriş (Hukuk kavramı, Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı, Kamu Hukukunun Tanımı ve Alt Dalları, Bir Kamu Hukuku Alt Dalı Olarak Mali Hukuk, Mali Hukukun İnceleme Alanı ve Alt Dalları, Mali Hukukunu Bir Alt Dalı Olarak Vergi Hukuku)
3. Hafta Vergi Hukuku ve Yargılama Hukuku (Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi Bütünü İçindeki Konumu ve Niteliği, Vergi Hukukunun Diğer Kamu Hukuku Dalları ile İlişkileri, Vergi Hukukunun Çeşitli Ayrımları ve Türleri, Bir Vergi Hukuku Türü Olarak Vergi Yargılaması Hukuku
4. Hafta Vergi Hukuku ve Yargılama Hukuku (devam) (Yargı ve Yargılama Hukuku Kavramları, Yargılama Hukukunun Hukuk Sistemi Bütünü İçindeki Konumu, Yargılama Hukuku Kavramı ve Tanımı, Yargılama Hukuku Ayrım ve Türleri, Medeni Yargılama Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İdari Yargılama Hukukunun Bir Alt Dalı Olarak Vergi Yargılaması Hukuku)
5. Hafta Vergi Yargılama Hukuku (Vergilendirme İlişkisi Taraflarının Birbirine Karşıt Menfaatlerinin Varlığı ve Vergi Uyuşmazlıklarının Kaçınılmazlığı, Vergi Uyuşmazlığı Kavramı ve Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Vergi Uyuşmazlıklarının İdari-Barışçıl Çözüm Yolları, Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları)
6. Hafta Vergi Yargılama Hukuku (devam) (Vergi Yargısının İşlevi, Vergi Yargılaması Hukuku Kavramı, Vergi Yargılaması Hukukunun Yerine Getirdiği İşlevler, Vergi Yargılaması Hukukuna Hakim İlkeler, Vergi Yargılaması Hukukunun Kaynakları, Vergi Yargılaması Hukukunun Asıl Kaynakları, Vergi Yargılaması Hukukunun Yardımcı Kaynakları)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Vergi Yargılaması ve Vergi Yargısını Teşkil Eden Organlar (Vergi Yargısının İşlevi, Vergi Yargısının Yeri, Vergi Yargısının Yapısı, İlk Derece Vergi Yargı Mercileri, Üst Derece Vergi Yargı Mercileri)
9. Hafta Vergi Yargılaması ve Vergi Yargısını Teşkil Eden Organlar (devam) (Vergi Davalarında Yargılama Usulü, Vergi Davasının Tarafları, Vergi Yargısında Davacı, Vergi Yargısında Davalı, Vergi Davasının Konusu, Vergi Davasının Görülmesi ve Sonuçları) Vergi Yargılama Sürecini Oluşturan Aşamalar ve Bu sürece Dair Esaslar (Dava Aşaması, Dava Aşamasında Dilekçe Aşaması, Dava Aşamasında Yargılama Aşaması)
10. Hafta Vergi Yargılama Sürecini Oluşturan Aşamalar ve Bu sürece Dair Esaslar (Kanun Yolu Aşaması) Vergi Yargısında Kanun Yolları (İstinaf ve Temyiz Yolu Kapalı Vergi Davaları, Vergi Yargısında Olağan Kanun Yolları, Vergi Yargısında İstinaf Kanun Yolu ve Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Yargısında Temyiz Kanun Yolu ve Danıştay)
11. Hafta Vergi Yargısında Kanun Yolları (devam) (Vergi Yargısında Diğer Olağan Kanun Yolları, Vergi Yargısında Olağanüstü Kanun Yolları, Vergi Yargısında Kanun Yararına Temyiz, Vergi Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi)
12. Hafta Vergi Davaları (Vergi Davası Kavramı, Vergi Davasının Konusu, Vergi Davasının Türleri, Vergi Davasının Sonuç ve Etkileri)
13. Hafta Vergi Yargısının Diğer Yargı Dalları İle İlişki ve Etkileşimi (Vergi Yargısının Genel İdari Yargı İle İlişki ve Etkileşimi, Vergi Yargısının Hukuk Yargısı ile İlişki ve Etkileşimi, Vergi Yargısının Ceza Yargısı İle İlişki ve Etkileşimi, Vergi Yargısının Hesap Yargısı İle İlişki ve Etkileşimi, Vergi Yargısının Anayasa Yargısı İle İlişki ve Etkileşimi)
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ¥ Ahmet KUMRULU, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, 1989 ¥ Yusuf KARAKOÇ, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 1994 ¥ Yusuf KARAKOÇ, Vergi Yargılaması Hukuku, 1995 ¥ Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türkiye Vergi Yargısı Sistemi,1999 ¥ Metin TAŞ, Vergi Yargısı, 2005 ¥ Nihat EDİZDOĞAN, Metin TAŞ, Ali ÇELİKKAYA, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, 2007 ¥ Murat AYGÖRMEZ, Vergi Yargılama Hukukunda Görev ve Yetki, 2010 ¥ Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 2014 ¥ Serdar ÇEVİK, Vergi Davaları ve Yargılama Usulü, 2016 ¥ Hasan DURSUN, Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalarda Feragat ve Kabul, 2009 ¥ Mehmet Akif ÖZMEN, Yıldıray GENÇ, Örnek Olaylarla Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları, 2011 ¥ Recep İBİŞ, Vergi Yargılamasında Re’sen Araştırma İlkesi, 2013 ¥ Mehmet TUNCER, Ahmet ESEN, Vergi ve Vergi Cezası Uyuşmazlıkları, 2000 ¥ Ümit Süleyman ÜSTÜN, Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı, 2013 ¥ Şahnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, 2005 ¥ Yunus Emre YILMAZOĞLU, Vergi Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması, 2015 ¥ Osman SARIARSLAN, Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda İlk İnceleme, 2014 ¥ Yaşar AYYILDIZ, Türk Vergi Yargısı, 2015 ¥ Mehmet YAŞİN, Türk Vergi Yargısı ve Vergisel Uyuşmazlıkların Dava Yoluyla Çözümü, 2006 ¥ Mehmet TANK, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Vergi Yargılama Hukuklarında Delillerin Değerlendirilmesi, 2016 ¥ Mehmet YÜCE, Mali Yargılama Hukuku, 2016 ¥ Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Bilirkişilik, 2017 ¥ Özge TÜRKBAY, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Kanun Yolları , 2012 ¥ İdris Hakan FURTUN, Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk Yaratma - Kanun Boşluğu Doldurma Yetkileri , 2009 ¥ Ayrıca İdari Yargılama Usulu Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Şerhleri ile yargılama hukukuna dair ders kitapları
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 

 4

 

 4

 

 

 

 4

 

 3

 

 

ÖÇ2

 

3

 

 4

 5

 5

 

 

 

 

 

 3

 

ÖÇ3

 4

 3

 

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 5

 

 5

 

 

 

 

 

 4