HUK 554


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulleri ve Bireysel Başvuru HUK554 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DOĞAN DEMİRAY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Anayasa yargısının gelişiminde insan hakları temel alınarak, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun temel esaslarının ve kurumlarının eleştirel bir gözle ve karşılaştırmalı hukuk açısından incelendiği bir derstir
Dersin Amacı Anayasa yargısında bireysel başvurunun esaslarını ve işleyişini anlayıp yorumlama bilgi ve becerilerini kazanmak, bu çerçevede insan hakları, anayasal sorunları ve gelişmeleri anlayıp değerlendirebilmek
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • İnsan hakları temelli hukuk anlayışının devlet, toplum ve bireyin yaşamındaki önemini kavramak ve Anayasaya uygunluk denetiminde temel kavram ve kurumları teoride ve uygulamada tanımlamak • Anayasa yargısında temel hakların korunması ve bireysel başvuruda temel hakların kapsamını bilmek • Anayasa yargısında bireysel başvurunun tarihsel gelişimini yorumlayabilmek ve bireysel başvuruya ilişkin hukuki düzenlemeleri çözümleyebilmek ve tartışabilmek • Bireysel başvuru sistemini yabancı ülke sistemleri ile karşılaştırabilmek • Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarını anlamak ve değerlendirmek ve bireysel başvuru hakkını mesleki alanda işletebilme ve olası sorunları doğru algılayabilmek ve bireysel başvuru sistemini yabancı ülke sistemleri ile karşılaştırabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anayasa yargısının tarihsel gelişimi ve hukuk devleti ilişkisi
2. Hafta Anayasa yargısı ve insan hakları ilişkisi
3. Hafta Anayasa yargısının meşruluğu tartışmasında Anglosakson hukukunda ve kıta Avrupası hukukunda yaklaşımlar ve teoriler
4. Hafta Genel olarak anayasa yargısına başvuru usulleri
5. Hafta Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun gelişimi ve 1982 Anayasasında yer alma süreci
6. Hafta Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu ve İçtüzüğünün incelenip tartışılması
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Ülkemizdeki bireysel başvuru yolunun Almanya, İspanya ve Avusturya’daki sistemle karşılaştırılması
9. Hafta Türk Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının incelenmesi
10. Hafta Türk Anayasa Mahkemesi kararlarının temel haklar açısından incelenmesi
11. Hafta AİHM kararlarında Türk hukuk sistemi ve insan hakları sorunları
12. Hafta AİHM kararlarında Türk Anayasa Mahkemesi kararlarına bakış ve karar inceleme
13. Hafta AİHS ve AİHM içtihatları ışığında, ülkemizde bireysel başvurudan beklenenler ve olası gelişmeler
14. Hafta Ülkemizdeki bireysel başvuru yolunun eleştirel olarak değerlendirilmesi ve şemalaştırılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı • Ders kapsamında öğrencilere yaklaşık on akademik makale verilecek ve bunların ilgili ders öncesi okunarak gelinmesi istenecektir.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 3

 

 3

 4

 

 

 

 

 3

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 5

 

ÖÇ3

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 5