TAR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II TAR102 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul dersleri yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimini siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ve tarih bilincini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreciyle Atatürk ilke ve inkılâpları ve Atatürk sonrası siyasi gelişmeleri inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Cumhuriyetin ilanıyla ilk yıllarındaki siyasi gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. 2. Saltanat ve Hilafet kurumları arasındaki farkları öğrenir ve bu kurumların kaldırılması süreçlerini değerlendirir. 3. Çok partili siyasal denemeleri öğrenir. 4. Cumhuriyete karşı oluşan Şeyh Sait ve Menemen Olayı gibi gelişmelerin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. 5. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Modernleşmesi sürecini mukayese ederek öğrenir. 6. Hukuk Devriminin sebep ve sonuçlarını kavrar. 7. Atatürk Dönemi’ndeki ekonomik gelişmeleri öğrenir. 8. Eğitim ve kültür alanında yapılan devrimleri ve sonuçlarını kavrar. 9. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini değerlendirir. 10. Atatürk’ün bütünleyici ve temel ilkelerini öğrenir. 11. Atatürk sonrası siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirir. 12. II.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlaırnı öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyet’in İlanı
2. Hafta Cumhuriyet’in İlanına Tepkiler ve Hilafetin Kaldırılması
3. Hafta Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Olayı ve Atatürk’e Suikast Girişimi
4. Hafta Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı ve Atatürk-İnönü Ayrılığı
5. Hafta Devrimler ve Hedeflerine Genel Bir Bakış ve Hukuk Devrimi
6. Hafta Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler
7. Hafta Ekonomik Alanda Yapılan Devrimler ve Sonuçları
8. Hafta Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler (giyim kuşam, şapka giyilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, soyadı kanunu vb.)
9. Hafta Dış Politika İlkeleri , Türk-Yunan Mübadelesi ve Musul Sorunu
10. Hafta Balkan ve Sadabat Paktı, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay Sorunu
11. Hafta Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
12. Hafta İsmet İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı
13. Hafta Demokrat Parti ve Kıbrıs Barış Harekatı
14. Hafta 1960’tan Günümüze Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. A.AFETİNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Yeni Baskıya Hazırlayan Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. A.AFETİNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. A.AFETİNAN, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı 1936, TTK Basımevi, Ankara, 1989. ARMAOĞLU F., 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yayınları, Ankara, 1995. GÖNLÜBOL, Mehmet, SAR, Cem, Atatürk ve Türkiyenin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990. İNÖNÜ, İsmet, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987. JAESCHKE, Gotthard, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türkçeye Çeviren Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1986. KOCATÜRK, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2007, Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Çeviren, Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul, 1993. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. SONYEL, Sâlahi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2003. SONYEL; Salâhi R., Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995. SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı, İstanbul, Ocak 2006. SOYSAL, İsmail, Tarihleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000. ŞİMŞİR, Bilâl N., Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Türkçesi, Cüneyt Akalın, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999. ŞİMŞİR, Bilâl, N., Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993. ULUBELEN, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2005. ULUĞBAY, Hikmet, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2003.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi