TAR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TAR101 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul dersleri yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye, Türk Devrimini zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I, Osmanlı Devleti’nin çökme süreciyle Türk Milli Mücadelesinin başarıya ulaşması sürecini inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Islahat, ihtilâl ve inkılâp gibi kavramları öğrenir. 2. Osmanlı Devletinin gerilemesinin iç ve dış nedenlerini kavrar ve Batı’daki gelişmeler çerçevesinde değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabaları çerçevesinde yapılan ıslahatları gerekçeleri ve sonuçlarıyla öğrenir. 4. Osmanlı Devleti’nin son döneminde gündeme gelen fikir akımlarını öğrenir ve bu akımlar arasında karşılaştırma yapabilir. 5. Osmanlı Devleti’nde önemli toprak kayıplarına sebep olan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ile I.Dünya Savaşı’nın neden ve sonuçlarını öğrenir. 6. Mondros Mütarekesi’nin ne denli ağır hükümler içerdiğini öğrenir ve I.Dünya Savaşı galiplerinin Paris Barış Konferansı’nda dünyaya nasıl şekil verdiklerini kavrar. 7. Mustafa Kemal Paşa’nın I.Dünya Savaşı içerisindeki tutumuyla Mondros Mütarekesine karşı tutumunu ve Samsun’a çıkmadan önce İstanbul’daki hazırlık sürecini öğrenir. 8. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya görevlendirilmesinin sebepleriyle Samsun’dan Ankara’ya uzanan İstiklâl Mücadelesi’nin örgütlenme sürecini kavrar. 9. Misak-ı Milli’nin bugün bile neden önemli ve vazgeçilmes bir belge olduğu hakkında değerlendirme yapar. 10. TBMM’nin açılmasının hem demokrasi hem de yeni bir devletin kurulması açısından ne anlama geldiğini ifade eder. 11. Misak-ı Milli ile Sevr Antlaşmasını karşılaştırı ve Sevr Antlaşmasına karşı Saray, İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin tavrı arasındaki farkı ifade eder. 12. Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’nin açılmasında ve İstiklâl Mücadelesi’nde ne denli önemli liderlik yaptığını kavrar. 13. Mudanya Mütarekesi ile Lozan Barış Antlaşmasını Mondros Mütarekesiyle Sevr Barış Antlaşmasıyla karşılaştırmak süretiyle aradaki tam bağımsızlığın anlam ve değerini kavrar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı, Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme
2. Hafta XIX Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi
3. Hafta Birinci Meşrutiyet ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
4. Hafta İttihat ve Terakki, II.Meşrutiyet’in İlan, 31 Mart Olayı
5. Hafta Trablusgarp ve Balkan Savaşları
6. Hafta I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
7. Hafta Mondros Mütarekesi
8. Hafta Paris Barış Konferansı, İzmir’in İşgali, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
9. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Güney Cephesinden İstanbul’a gelişi ve Samsun’a Çıkışı
10. Hafta Samsun’dan Ankara’ya Genelgeler ve Kongreler ile Misak-ı Milli’nin Kabulü
11. Hafta TBMM’nin Açılması ve İç İsyanlar, Sevr Barış Antlaşması ve Gümrü Antlaşması
12. Hafta Güney Cephesi ve Batı Cephesi Savaşları
13. Hafta Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
14. Hafta Lozan Barış Konferansı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (Cilt 1-2:1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007. ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK Basımevi, Ankara, 1997. ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991. KANSU; Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C.I-II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1997. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi IX: İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. Talat paşa’nın Hatıraları, Hazırlayan, H.Cahit Yalçın, Yeni Gün Haber Ajansı, İstanbul, 1998. TEMO, Doktor İbrahim, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hıdematı Vataniye ve Inkılâbı Milliye Dair Hatıratım, Mecidiye Romanya, 1939. TUNAYA, Tarık Zafer, Hürriyetin İlânı: İkinci Meşrutiyet’in Siyasi Hayatına Bakış, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,2002. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler C.I, İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul,1984. TURAL, M.Akif, YALÇIN, Durmuş vd., “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II”, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002. UNAT, Faik Reşit, İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi:II. Abdülhamit’in Son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey’in Fezlekesi, Yay. Haz. Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi