ELT501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ELT501 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Lect. Dr. Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerinin araştırma etiğine uygun olarak bilimsel araştırma yöntem ve becerilerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak ve tezin arka planını oluşturmak için bir araştırma ödevi tasarlama şansı vermek.
Dersin İçeriği Araştırma yürütme süreci ve araştırma etiği, veri çeşitleri, veri toplama, analiz, yorumlama, raporlama ve değerlendirme, araştırma tasarımı türleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Eğitim araştırması ve araştırma etiği adımlarına ilişkin bir anlayış geliştirmek 2. Toplanması, analizi, yorumlanması, raporlanması ve değerlendirilmesi dahil olmak üzere verilerin anlaşılması 3. Araştırma tasarımı türlerine ilişkin bir anlayış geliştirmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Eğitim Araştırmasına Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımları Kullanarak Araştırma Yürütme Süreci ve Araştırma Yürütmede Önemli Etik Konular
2. Hafta Literatürü İnceleme, Bir Amaç Belirleme ve Araştırma Soruları veya Hipotezler
3. Hafta Nicel Verilerin Toplanması, Niceliksel Verilerin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması
4. Hafta Nitel Veri Toplama, Nitel Verilerin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması
5. Hafta Araştırma Raporlama ve Değerlendirme
6. Hafta Deneysel Tasarımlar
7. Hafta Korelasyonel Tasarımlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Anket Tasarımları
10. Hafta Temelli Teori Tasarımları ve Etnografik Tasarımlar
11. Hafta Anlatı Araştırma Tasarımları
12. Hafta Karma Yöntem Tasarımları
13. Hafta Eylem Araştırma Tasarımları
14. Hafta Final Exam
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40 (%70 ödevler + %30 sınav)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60 (%70 ödevler + %30 sınav)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Creswell, J. W. (2012). Educational research Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA Pearson. Griffee, D. T. (2012). An introduction to second language research methods: Design and data. Berkeley, CA: TESL-EJ Publications. Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual A Step By Step Guide to Data Analysis Using SPSS Program (6th ed.). London, UK McGraw-Hill Education.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

X

X

X

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

X

X

X

PY9

X

X

X

PY10

X

X

X

PY11

 

 

 

PY12

X

X

X

PY13

X

X

X