HUK 526


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ HUK 526 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14X3 42 3 7.5

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tatar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, iş sözleşmesi serbestisi ve sınırlarının öğrenilerek iş sözleşmesi türleri hakkında teorik bilgi verilmesi amacını taşır.
Dersin İçeriği İş sözleşmesinin tanımı ve unsurları, iş sözleşmesinin benzer sözleşmelerden farkı, iş sözleşmesinin yapılması ve iş sözleşmesinin türleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin türleri konusunda geniş bilgi edinecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş Sözleşmesi Tanımı, Unsurları, Benzer Sözleşmelerden Farkı
2. Hafta İş Sözleşmesinin Kurulması
3. Hafta İş Sözleşmesinde Değişiklik Kayıtları
4. Hafta Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmesi
5. Hafta Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
6. Hafta Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmesi
7. Hafta Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
8. Hafta Çağrı Üzerine Çalışma
9. Hafta Uzaktan Çalışma
10. Hafta Evde Hizmet Sözleşmesi
11. Hafta Mevsimlik İş Sözleşmesi
12. Hafta Deneme Süreli İş Sözleşmesi
13. Hafta Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş Sözleşmesi
14. Hafta Geçici İş İlişkisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar •Çelik, Nuri/ Caniklioğlu, Nurşen/ Canbolat, Talat; İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 33. Baskı, Beta, Kasım 2020. •Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal Ulaş; İş Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı, Lykeion Yayınları, Ekim 2021 •Senyen Kaplan, Emine Tuncay; Bireysel İş Hukuku, Gazi Kitabevi, Kasım 2020. •Süzek, Sarper; İş Hukuku, Yenilenmiş 20. Baskı, Beta, Kasım 2020. •Akyiğit, Ercan; Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2021. •Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, Nisan 2012. •Alpagut, Gülsevil; Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi, Ankara 1998. •Alpagut, Gülsevil; “Belirli Süreli, Azami Ve Asgari Süreli İş Sözleşmelerinin Kurulması Ve Hükümleri”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2012. •Mutlay, Faruk Barış;” 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Deneme Kaydı İçeren İş Sözleşmelerine İlişkin Sorunlar Ve Sözleşmenin Tazminatsız Sona Erdirilmesinin Anlamı”, İHSGHD, 61, 201 S. 39-79. •Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; “Deneme Süreli İş Sözleşmeleri”, İKÜHFD, Temmuz 2012, S. 47-84. Yıldız, Gaye Burcu; “Mevsimlik İş Sözleşmesi”, İHSGHD, 25, 2010, S. 41-58. •Sevimli, Ahmet; 4857 Sayılı İş Kanununda Düzenlenen Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri, İstanbul 2019. •Baysal, Ulaş; “Türk ve Alman Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma”, TÜHİS, Şubat-Mayıs 2012, S. 86-102. •Alp, Mustafa; “Tele Çalışma(Uzaktan Çalışma)”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.I, İstanbul 2011, S. 795-854. •Engin, E. Murat; “Türk İş Hukukunda Evde Çalışma”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000, s. 269-287. •Yiğit, Esra; Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, İstanbul 2019. •Kocayusufpaşaoğlu, Necip; Takım Sözleşmesinin ve Takım Kılavuzunun Hukuki Mahiyetleri, İÜHFM, C. XXX, Sayı 3-4’den ayrı bası, İstanbul 1965. • Şahlanan, Fevzi; Sözleşmelerde Yer Alan Çalışma Koşullarında Değişiklik Kayıtları-İşverenin Yönetim Hakkı, Tekstil İşveren, S. 134, Şubat-Mart 2006. • Alp, Mustafa; İş Sözleşmesinde Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi, Sicil, Y.1, S. 3, Eylül 2006. • Şener, Battal; Pazarlamacılık Sözleşmesi ve Pazarlamacılık Sözleşmesi Hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanabilirliği, Çalışma ve Toplum, 2017/3. • Özdemir, Erdem; İş Hukukunda Cezai Şart, AÜEHFD, C.IX, S. 3-4, 2005.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 3

 

 3

 4

 

 

 

 

 3

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 5

 

ÖÇ3

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 5