HUK 526


Course Title Course Code Program Level
Preparation of the Research Report HUK 526 Master in Private Law M.A / M.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
02
(Spring)
14X3 42 3 7.5

Teaching Staff Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tatar
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives The course aims to give theoretical information about the types of employment contracts by learning the freedom and limits of employment contracts.
Course Content Definition and elements of the employment contract, the difference of the employment contract from similar contracts, the conclusion of the employment contract and the types of the employment contract
Learning Outcomes (LO) Students will gain extensive knowledge of employment contract and types of employment contract.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Employment Contract Definition, Elements, Difference from Similar Contracts
2. Week Establishment of the Employment Contract
3. Week Records of Changes in the Employment Contract
4. Week Continuous and Discontinuous Employment Contract
5. Week Fixed and Indefinite Term Employment Contract
6. Week Maximum and Minimum Term Employment Contract
7. Week Full-Time and Part-Time Employment Contract
8. Week Working On Call
9. Week Remote Work
10. Week Home Service Contract
11. Week Seasonal Employment Contract
12. Week Probationary Employment Contract
13. Week Employment Agreement Created by Team Agreement
14. Week Temporary Employment Relationship
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References •Çelik, Nuri/ Caniklioğlu, Nurşen/ Canbolat, Talat; İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 33. Baskı, Beta, Kasım 2020. •Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal Ulaş; İş Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı, Lykeion Yayınları, Ekim 2021 •Senyen Kaplan, Emine Tuncay; Bireysel İş Hukuku, Gazi Kitabevi, Kasım 2020. •Süzek, Sarper; İş Hukuku, Yenilenmiş 20. Baskı, Beta, Kasım 2020. •Akyiğit, Ercan; Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2021. •Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, Nisan 2012. •Alpagut, Gülsevil; Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi, Ankara 1998. •Alpagut, Gülsevil; “Belirli Süreli, Azami Ve Asgari Süreli İş Sözleşmelerinin Kurulması Ve Hükümleri”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2012. •Mutlay, Faruk Barış;” 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Deneme Kaydı İçeren İş Sözleşmelerine İlişkin Sorunlar Ve Sözleşmenin Tazminatsız Sona Erdirilmesinin Anlamı”, İHSGHD, 61, 201 S. 39-79. •Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; “Deneme Süreli İş Sözleşmeleri”, İKÜHFD, Temmuz 2012, S. 47-84. Yıldız, Gaye Burcu; “Mevsimlik İş Sözleşmesi”, İHSGHD, 25, 2010, S. 41-58. •Sevimli, Ahmet; 4857 Sayılı İş Kanununda Düzenlenen Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri, İstanbul 2019. •Baysal, Ulaş; “Türk ve Alman Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma”, TÜHİS, Şubat-Mayıs 2012, S. 86-102. •Alp, Mustafa; “Tele Çalışma(Uzaktan Çalışma)”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.I, İstanbul 2011, S. 795-854. •Engin, E. Murat; “Türk İş Hukukunda Evde Çalışma”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000, s. 269-287. •Yiğit, Esra; Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, İstanbul 2019. •Kocayusufpaşaoğlu, Necip; Takım Sözleşmesinin ve Takım Kılavuzunun Hukuki Mahiyetleri, İÜHFM, C. XXX, Sayı 3-4’den ayrı bası, İstanbul 1965. • Şahlanan, Fevzi; Sözleşmelerde Yer Alan Çalışma Koşullarında Değişiklik Kayıtları-İşverenin Yönetim Hakkı, Tekstil İşveren, S. 134, Şubat-Mart 2006. • Alp, Mustafa; İş Sözleşmesinde Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi, Sicil, Y.1, S. 3, Eylül 2006. • Şener, Battal; Pazarlamacılık Sözleşmesi ve Pazarlamacılık Sözleşmesi Hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanabilirliği, Çalışma ve Toplum, 2017/3. • Özdemir, Erdem; İş Hukukunda Cezai Şart, AÜEHFD, C.IX, S. 3-4, 2005.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 3

 

 3

 4

 

 

 

 

 3

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 5

 

ÖÇ3

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 5